Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2020

DPH v kontexte zákona o dani z príjmov

Ing. Ján Mintál

Daň z pridanej hodnoty predstavuje v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjm...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník IX.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 28,e-mail: Dana.Znavova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 95 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 17. 7. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o dani z pridanej hodnoty v kontexte zákona o dani z príjmov. Článok obsahuje aj riešené príklady.

V rubrike „Z praxe“ prinášame článok o nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a jeho zdanení. Autorka doplnila článok aj množstvom príkladov. Ďalší článok v tejto rubrike sa zaoberá oslobodením od dane pri vývoze tovaru.

V rubrike „Z Európskej únie“ nájdete komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ, ako aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných v 2. štvrťroku 2020.

V „Poradni“ uverejňujeme odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.