Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z Európskej únie

Návrh nových pravidiel stanovovania sadzieb DPH a znižovania administratívnej záťaže pre malé podniky

Európska komisia predložila 18. januára 2018 návrh nových pravidiel, vďaka ktorým by členské štáty EÚ mali získať viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty a ktoré by mali priniesť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malýc...

Vybrané zmeny v oblasti DPH na úrovni EÚ

Na programe zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ďalej len „Rada ECOFIN“) boli počas predchádzajúcich mesiacov viaceré významné body týkajúce sa DPH. Ide okrem iného o možnosť uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronické publik...

Prenájom nehnuteľnosti a dodanie súvisiacich tovarov a služieb z hľadiska DPH

Súdny dvor EÚ vydal 16. apríla 2015 rozsudok, ktorý sa zaoberal DPH posúdením prenájmu nehnuteľnosti poskytnutým spolu s dodaním elektrickej energie, tepla a vody, ako aj služby odvozu odpadu, a to rozsudok vo veci C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszka...

DPH a poukazy na zľavu

Súdny dvor Európskej únie vydal 12. júna 2014 ďalší rozsudok týkajúci sa predaja zľavových poukazov, a to rozsudok vo veci C-461/12 Granton Advertising.

Oslobodenie od DPH pri transakciách s bitcoinmi

Dňa 22. októbra 2015 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“ alebo „Súdny dvor“) rozsudok vo veci C-264/14 Skatteverket proti Davidovi Hedqvis­tovi.

DPH a znížená sadzba dane na elektronicky dodávané knihy

Súdny dvor Európskej únie vydal 5. marca 2015 dva rozsudky týkajúce sa posúdenia uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronicky dodávané knihy, a to rozsudok vo veci C-479/13 Európska komisia proti Francúzskej republike a C-502/13 Európska komisia...

Vrátenie DPH vyrubenej daňovým úradom v nadväznosti na opravu nesprávne vyhotovených faktúr

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) vydal 2. júla 2020 rozsudok vo veci C-835/18 SC Terracult SRL proti Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul In...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ vydal v 2. štvrťroku 2020 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Existencia DPH prevádzkarne spoločnosti so sídlom v treťom štáte prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti usadenej v členskom štáte EÚ

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa existencie DPH prevádzkarne spoločnosti so sídlom v treťom štáte prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti usadenej v členskom štáte EÚ – C‑547/...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.