Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Dátum: Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor EÚ vydal v 1. polroku 2023 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

 
Dátum vydania rozsudku Číslo prípadu Názov účastníka sporu Téma
9. 2. 2023 C-482/21 Euler Hermes Zníženie základu dane – poisťovateľ vyplácajúci poistencom náhradu za nezaplatené pohľadávky spolu s DPH – vnútroštátna právna úprava, ktorá tomuto poisťovateľovi ako právnemu nástupcovi odopiera zníženie základu dane – zásada neutrality dane – zásada efektivity
16. 2. 2023 C-519/21 DGRFP Cluj Zdaniteľná osoba – zmluva o združení bez právnej subjektivityOdpočítanie DPH – výstavba stavebného komplexu združením a predaj bytov účastníkmi združenia – zásada neutrality dane
28. 2. 2023 C-695/20 Fenix International Zdaniteľná osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby – poskytovateľ elektronicky poskytovaných služieb – článok 9a Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011 – domnienka
2. 3. 2023 C-664/21 NEC PLUS ULTRA COSMETICS Oslobodenie od DPH – intrakomunitárne dodanie tovaru – splnenie vecných požiadaviek – lehota na predloženie dôkazov – zásady neutrality DPH, efektivity a proporcionality
9. 3. 2023 C-42/22 Generali Seguros Oslobodenie od DPH – poisťovacie a zaisťovacie transakcie – dodanie tovaru používaného výhradne na činnosť oslobodenú od DPH – predaj vrakov motorových vozidiel poškodených pri poistných udalostiach nadobudnutých od poistených
9. 3. 2023 C-239/22 État belge a Promo 54 Oslobodenie od DPH – dodanie budov alebo častí budov a pozemkov, na ktorých stoja, pred prvým obývaním – neexistencia ustanovení vnútroštátneho práva upravujúcich spôsoby uplatnenia kritéria prvého obývania – dodanie budovy po prestavbe, ktorá bola prvýkrát obývaná pred prestavbou – vnútroštátny výklad, ktorý budovy, ktoré prešli zásadnými prestavbami, považuje za novostavby
30. 3. 2023 C-612/21 Gmina O. Zdaniteľná osoba – ekonomická činnosť – obec organizujúca rozvoj obnoviteľných zdrojov energie pre svojich obyvateľov, vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí prispievajú vo výške 25 % dotovateľných nákladov, avšak maximálne v dohodnutej hodnote – preplatenie 75 % dotovateľných nákladov obce z dotácie
30. 3. 2023 C-616/21 Gmina L. Zdaniteľná osoba – ekonomická činnosť – obec, ktorá organizuje bezplatné odstraňovanie azbestu pre svojich obyvateľov, vlastníkov nehnuteľnosti – preplatenie 40 % až 100 % nákladov obce z dotácie
20. 4. 2023 C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb – dodanie elektriny a poskytovanie zariadení na nabíjanie elektrických vozidiel, ako aj technickej podpory a IT služieb prostredníctvom nabíjacích staníc
27. 4. 2023 C-677/21 Fluvius Antwerpen Dodanie tovaru – protiprávna spotreba elektrickej energieEkonomická činnosť – zdaniteľná osoba – subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom – pojem „zanedbateľný charakter činnosti“
4. 5. 2023 C-97/21 MV – 98 Nevydanie daňového pokladničného dokladu – Charta základných práv EÚ – zásada ne bis in idem – kumulácia správnych sankcií trestnoprávnej povahy pri jednom skutku – proporcionalita trestov – právo na účinný prostriedok nápravy – rozsah súdneho preskúmania týkajúceho sa predbežného výkonu sankcie
4. 5. 2023 C-516/21 Finanzamt X Oslobodenie od DPH – zložené plnenie – nájom trvalo inštalovaných zariadení a strojov v rámci nájmu poľnohospodárskej budovy
4. 5. 2023 C-127/22 Balgarska telekomunikatsionna kompania Odpočítanie DPH – úprava odpočítanej DPH – vyradený tovar – následný predaj ako odpad – riadne preukázané alebo potvrdené zničenie alebo zlikvidovanie
11. 5. 2023 C-620/21 MOMTRADE RUSE Oslobodenie od DPH – služby úzko súvisiace so sociálnou starostlivosťou alebo činnosťou v oblasti sociálneho zabezpečenia subjektmi, ktoré dotknutý členský štát uznáva za subjekty sociálnej povahy – poskytovanie služieb nezdaniteľnej osobe v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom má sídlo poskytovateľ – určenie príslušného vnútroštátneho práva – pojem „dotknutý členský štát“
17. 5. 2023 C-365/22 Belgian State Osobitná úprava zdaňovania prirážky – pojem „použitý tovar“ – nepojazdné motorové vozidlá predávané na súčiastky
17. 5. 2023 C-418/22 Cezam Sankcie za nesplnenie povinností zdaniteľnou osobou – zásady proporcionality a neutrality DPH – právo na odpočítanie DPH – primeranosť sankcií
25. 5. 2023 C-114/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Odpočítanie DPH – Zamietnutie práva na odpočítanie DPH na základe neplatnosti transakcie podľa vnútroštátneho občianskeho práva
29. 6. 2023 C-108/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Osobitná úprava – cestovné kancelárie – uplatniteľnosť – nákup ubytovacích služieb na svoj vlastný účet a predaj iným podnikateľom bez poskytnutia doplnkových služieb
29. 6. 2023 C232/22 Cabot Plastics Belgium Miesto dodania služieb – prevádzkareň – právne nezávislé spoločnosti – vhodná štruktúra z hľadiska ľudských zdrojov a technických prostriedkov – schopnosť prijímať a využívať služby na vlastné potreby prevádzkarne – služby spracovania a vedľajšie služby – výhradný zmluvný záväzok medzi poskytovateľom a príjemcom


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály