Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Poistné pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí poistné v roku 2024:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na starobné poistenie 14 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 4 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie sa vzťahujú právne účinky:

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného môže SZČO využiť:

KALKULAČKU

Údaje potrebné k platbe

Výšku poistného a údaje potrebné k platbe vám Sociálna poisťovňa oznámi: 

 • v januári (len ak sa vás týka zmena výšky minimálneho alebo maximálneho poistného),
 • v júli (po podaní daňového priznania v riadnom termíne) alebo 
 • v októbri (pri posune termínu podania daňového priznania) príslušného roka.

Spôsoby platby

 • variabilný symbol, ktorý vám pridelí Sociálna poisťovňa,
 • špecifický symbol označujúci obdobie, za ktoré sa platí poistné (napr. za júl 2024 je v tvare 072024 alebo 202407),
 • pri trvalom platobnom príkaze je špecifický symbol v tvare 88.

do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Poznámka: Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň.

Čo sa stane, ak zaplatím po lehote splatnosti?

Ak poistné uhradíte s oneskorením, Sociálna poisťovňa vám predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne. Penále ste povinný zaplatiť aj v prípade, ak uhradíte nižšiu sumu poistného.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.