Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Náhrada za pracovnú pohotovosť

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 4/2015

Vstupuje náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska do vymeriavacieho základu doplnkového dôchodkového sporenia za zamestnávateľa a do výpočtu tvorby sociálneho fondu, nakoľko účtovný program túto položku automaticky zaraďuje do spomínaných základov.

Online časopis

Konateľ, jeho odmena a povinnosti voči štátu

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 4/2015

Na základe akej zmluvy môže konateľ vykonávať konateľskú funkciu voči spoločnosti? Aké povinnosti (oznamovacie, platenie daní, platenie odvodov do fondov...) vyplývajú pre spoločnosť, resp. pre konateľa z rozdielnych vzťahov (napr. pracovno-právneho, mandátneho...)?

Online časopis

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2015

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 5/2015

Nezdaniteľné časti základu da­ne ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Uplatniť si ich však môže iba daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval tzv. aktívne príjmy. Zmeny v oblasti uplatňovania nezdaniteľných častí základu dane priniesol aj rok 2015. Keďže s

Online časopis

Oprava ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 5/2015

Zamestnávateľ každoročne, najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia vykoná na žiadosť zamestnanca ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade s § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďa

Online časopis

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 5/2015

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z

Online časopis

Krádež majetku a zásob z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 5/2015

Jedným z menej vítaných spôsobov vyradenia firemného majetku je krádež. Neočakávaná udalosť znamená povinnosť správneho posúdenia z hľadiska dane z príjmov i účtovníctva a rovnako sa týka aj dane z pridanej hodnoty. Predmetom článku je zhrnutie pravidiel a ich vysvetlenie na príkladoch.

Online časopis

Postavenie konateľov a spoločníkov (1. časť)

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Zo seriálu: Postavenie konateľov a spoločníkov Vydanie: 5/2015

S účinnosťou od 1. januára 2011 nadobudli postavenie zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poistenia aj konatelia a spoločníci, ktorí sa za túto kategóriu do konca roka 2010 nepovažovali. Táto výrazná zmena bola dôsledkom novej definície zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poisteni

Online časopis

Obchodné tajomstvo a jeho špecifiká

Rubrika: Právo pre ekonómov Vydanie: 5/2015

Právne problémy spájané s inštitútom obchodného tajomstva patria medzi relatívne dosť frekventované. Napriek zdanlivej jasnosti právnej úpravy však existujú niektoré interpretačné problémy, ktoré majú za následok praktické spory ohľadom rozsahu obchodného tajomstva a jeho atribútov. ­Neraz musí byť

Online časopis

Započítanie pohľadávok

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 5/2015

Jednou z možností zániku vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi dvoma partnermi je aj ich vzájomné započítanie. Započítanie je formou bezhotovostného vyrovnania, ktoré sa nevykoná skutočným plnením ale odpočítaním vzájomných pohľadávok a záväzkov veriteľa a dlžníka.

Online časopis

Mikro účtovná jednotka

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 5/2015

Od 1. januára 2015 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) upravuje v § 2 ods. 5 až 8 triedenie účtovných jednotiek do troch veľkostných skupín – mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Takéto triedenie účtovných jednotiek požaduje nová smernica Európskeho pa

Online časopis

Využívanie automobilu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podnikaní

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 5/2015

V podnikateľskej praxi sa často stáva, že podnikateľ využíva pri pracovných cestách vykonávaných v súvislosti s výkonom podnikania osobný automobil, ktorý má v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou (manželom). Častý je aj prípad, že obaja manželia sú podnikatelia, t.z. podnikajú ako dve nezávis

Online časopis

Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2015

Živnostník podniká v pohostinstve, vo februári 2015 zistil, že prekročil obrat za posledných 12 mesiacov už v auguste minulého roka, nahlásil sa na daňový úrad a ten mu po kontrole vyžiadaných dokladov určil termín 23. 3. 2015, od ktorého bude platiteľ dane z pridanej hodnoty. Čo všetko musí živnos

Online časopis

Subdodávateľ stavebných prác v Európskej únii

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2015

Slovenská s. r. o. odviedla prácu na stavbe v Maďarsku ako subdodávateľ, za svoje služby vystavila maďarskej spoločnosti faktúru. Obidve spoločnosti sú platitelia dane z pridanej hodnoty. Ak slovenská s. r. o. fakturovala za vykonané práce maďarskej s. r. o. bez dane z pridanej hodnoty ako prenos da

Online časopis

Daňová evidencia – vybrané problémy

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 6/2015

Daňovník s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ) a z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) pri zisťovaní základu dane (čiastkového základu dane, ďalej len „ČZD“) z uved

Online časopis

Nové pravidlá tzv. duálneho vzdelávania z pohľadu zákona o dani z príjmov

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 6/2015

Učňovské vzdelávanie a jeho kvalita už dlhšiu dobu rezonuje v podnikateľskej verejnosti ako problém, lebo je úzko spojené s nedostatkom kvalitne pripravenej pracovnej sily. Zvlášť citlivá je táto problematiky pre vysokú mieru nezamestnanosti absolventov škôl, ktorá je dôsledkom nedostatočne prepojen

Online časopis

Pohľadávky v zákone o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 6/2015

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 sprísnila podmienky pri uplatnení pohľadávok do daňových výdavkov. Zmeny sa dotkli najmä pohľadávok, ktoré nie sú spojené so vznikom výnosu a súvisia s odpisom, pos

Online časopis

Minimálna daň / daňová licencia v otázkach a odpovediach

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 6/2015

Povinnosť platenia ­minimálnej dane z príjmov právnickej osoby je legislatívne upravená ako daňová licencia právnickej osoby v oblasti dane z príjmov v § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) s účinnosťou od 1. 1. 2014. To znamená, že prvýkrát povinnosť platiť mi

Online časopis

Oneskorená registrácia a ukončenie podnikania

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 6/2015

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je registrovaná pre daň ako nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Z titulu nadobúdania tovarov z iných členských štátov podávala v roku 2014

Online časopis

Dodanie tovaru do tretieho štátu

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 6/2015

Fyzická osoba – platiteľ dane dodal tovar do tretieho štátu a pri jeho dodaní uplatnil oslobodenie od dane. Tovar bol dodaný prostredníctvom prepravcu. Do uplynutia šesťmesačnej lehoty nemá platiteľ colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie. Musí platiteľ dane dod

Online časopis

Vplyv hodnoty z dennej uzávierky na daňové priznanie

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 6/2015

Na dennej uzávierke z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) sú položky s názvami „VRÁTENIE“ a „ZĽAVA“. Ovplyvnia číselné údaje z týchto spomenutých položiek v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty (DPH) sumy v riadkoch 3 a 4 alebo v riadkoch 3 a 4 budú len číselné údaje z položky ZĽAVA a