Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2019 (3. časť)

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2019 Vydanie: 5/2019

V poslednej časti článku sú podrobne rozobraté legislatívne zmeny týkajúce sa miezd a odvodov z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia.

Online časopis

Whistleblowing po novom od 1. marca 2019

Rubrika: Právo pre ekonómov Vydanie: 5/2019

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Predmetný zákon nahrádza zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej či

Online časopis

Obaly v účtovníctve podnikateľov

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 5/2019

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritéria vymedzené v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Online časopis

Zdanenie poskytnutia zamestnávateľovho automobilu zamestnancovi aj na súkromné účely

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 5/2019

Príjmom zo závislej činnosti je aj nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý mu plynie od zamestnávateľa formou poskytnutia jeho motorového vozidla aj na jeho súkromné účely.

Online časopis

Poplatok za štartovné v športovej súťaži

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

Zamestnanci jednej spoločnosti sa každoročne zúčastňujú na športovej akcii s názvom „Beh Devín“. Spoločnosť uhradí za nich poplatok – štartovné. Cena štartovného je 15 € bez DPH. Zamestnanci spoločnosti majú pri behu oblečené tričká, ktoré im spoločnosť dala potlačiť s logom spoločnosti. Cena za jed

Online časopis

Faktúra za spotrebný materiál a daň z pridanej hodnoty

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

Obchodná firma, ktorá je mesačný platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) objednala spotrebný materiál, ktorý využíva pri svojej podnikateľskej činnosti. Dodávateľská firma je z Taiwanu, materiál bol obchodnej spoločnosti dodaný v 03/2019, colný deklarant jej vyrubil clo + DPH, ktoré boli tiež zaplate

Online časopis

Automat na kávu a kávovar a ich zaradenie do odpisovej skupiny

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

Firma plánuje obstarať automat na kávu v hodnote podľa cenovej ponuky 2 500 €. Pôjde o kávovar, ktorý má zásobník na kávové kapsule, z ktorých sa dá voliť výber kávy a spodná časť je stroj na kávu. Kávovar bude slúžiť pre obchodných partnerov na prípravu kávy a bude umiestnený v rokovacej miestnosti

Online časopis

Zaradenie rekonštrukcie priestoru recepcie do odpisovej skupiny

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

Je správne zaradiť rekonštrukciu priestoru recepcie do 2. odpisovej skupiny (CPA 31.09.1) v objekte zaradenom do 6. odpisovej skupiny? Fakturované boli: grafický návrh, stolárske práce, podlahárske práce, elektrikárske práce (svietidlá, kabeláž, zásuvky a vypínače, prekáblovanie trás, osadenie svie

Online časopis

Vybrané zamestnanecké bonusy, ktoré zamestnávateľ nezdaňuje

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 6/2019

Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom za vykonanú prácu mzdu. Pojem „mzda“ je definovaný v § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), a to ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestna

Online časopis

Príspevky na rekreáciu a kúpeľná starostlivosť

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 6/2019

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov sú novinkou od roku 2019. Za splnenia podmienok upravených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže žiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.

Online časopis

Dodanie a nájom nehnuteľností z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 6/2019

Od roku 2019 sa významným spôsobom mení zdaňovanie v prípade dodania a nájmu nehnuteľností, ktoré upravuje§ 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“), a to najmä s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania odpočtov dane pri dodaní a nájme nehnuteľností

Online časopis

Určenie vecnej a miestnej príslušnosti správcu dane

Rubrika: Správa daní Vydanie: 6/2019

Vecná a miestna príslušnosť správcu dane voči daňovému subjektu je dôležitým inštitútom pri správe daní. Od určenia miestnej a vecnej príslušnosti správcu dane sa vymedzuje orgán verejnej správy, ktorým je v tomto prípade správca dane, ktorý koná v rámci správy daní, ktorou spravuje druh dane podľa

Online časopis

Povinnosti obchodných spoločností vyplývajúce zo zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 6/2019

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy keď uzavrie účtovné knihy najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným pred

Online časopis

Oceňovanie dlhodobých cenných papierov a podielov účtovaných na účtoch 061, 062 a 063

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 6/2019

Ak má účtovná jednotka dostatok voľných finančných prostriedkov, jej snahou je ich čo najefektívnejšie zhodnotiť. Jedným zo spôsobov zhodnotenia peňažných prostriedkov je ich investovať do cenných papierov a podielov.

Online časopis

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov 2020 (v medzirezortnom pripomienkovom konaní)

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 6/2019

Ministerstvo financií SR, resp. vláda SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020.

Online časopis

Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní (I.)

Rubrika: Medzinárodné zdaňovanie Zo seriálu: Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní Vydanie: 6/2019

Cieľom príspevku je vymedziť rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti o transferovom oceňovaní podľa aktuálneho legislatívneho rámca platného pre zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017 v kontexte zmien prijatých v decembri roku 2018.

Online časopis

Technické zhodnotenie budovy

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2019

Môžu byť všetky uvedené činnosti (stavebné úpravy podlažia, pri ktorom ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6. odpisovej skupiny)? Vykonané stavebné úpravy zahŕňajú: búracie práce, demontáž kazetového stropu a sadrokartonových (SDK) pri

Online časopis

Sumy stravného od 1. júla 2019

Rubrika: Cestovné náhrady Vydanie: 6/2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

Online časopis

Zostatková cena hmotného majetku v zákone o dani z príjmov

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 7-8/2019

Zostatková cena hmotného majetku pri vyradení ovplyvňuje daňové výdavky podnikateľa. Daňové dopady vyradenia majetku sú rôzne, a to v závislosti od dôvodu vyradenia.