Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2021

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

Ing. Ján Mintál

Už začiatkom novembra 2020 bola schválená vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá mení a upravuje zákon o DPH od 1. 1. 2021, res...

Typy registrácie pre DPH – rozdiely, pravidlá, podávanie výkazov

Ing. Peter Furmaník Zo seriálu: Typy registrácie pre DPH – rozdiely, pravidlá, podávanie výkazov

Legislatíva v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty (DPH) ustanovuje, resp. umožňuje podnikateľským subjektom registrovať sa z rôznych dôvodov. Podnikateľské subjekty ich v praxi často zjednocujú d...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, 
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 96 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Editoriál

Vážení čitatelia,

v májovom čísle v rubrike Aktuálne sme uverejnili článok na tému opravy základu dane, a to pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo poskytnutí služby.

Vzhľadom na mnohé otázky v vašej praxe sme do čísla zaradili článok k typom registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Prvá časť článku sa venuje platiteľom podľa ustanovení § 4, § 4a, § 4b a § 5 zákona o DPH. Článok si môžete prečítať v rubrike Z praxe. V rubrike v tomto čísle nájdete aj článok k odpočítaniu dane pri dovoze tovaru.

Pravidelne rubrika „Z Európskej únie“ obsahuje článok k rozhodnutiam Súdneho dvora, tentokrát ide o primeranosť sankcie uloženej daňovým úradom.

V Poradni vám opäť pomôžeme pri riešení bežných problémov, ktoré sa vyskytujú v podnikateľskom prostredí.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.