Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

189/1992 Zb.

Zákon č.189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v z.n.p.

Schválený 25. 3. 1992 Účinný 13. 5. 1992 Novelizovaný: 1. 8. 2002  

Predpis Zbierky zákonov

162/1995 Z.z.

Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení zák. č. 222/1996 Z.z.

Schválený 27. 6. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

Predpis Zbierky zákonov N

229/1991 Zb.

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení neskorších predpisov

Schválený 21. 5. 1991 Účinný 24. 6. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

97/1992 Zb.

Nariadenie vlády SR č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení zákona č. 93/1992 Zb., v znení nariadenia vlády č. 20/1993 Z.z.

Schválený 21. 1. 1992 Účinný 24. 3. 1992 Novelizovaný: 25. 1. 1993  

Predpis Zbierky zákonov

237/2010 Z.z.

Nariadenie č. 237/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov

Schválený 25. 5. 2010 Účinný 1. 6. 2010 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

293/1992 Zb.

Zákon č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

Schválený 29. 4. 1992 Účinný 11. 6. 1992 Novelizovaný: 1. 12. 2000  

Predpis Zbierky zákonov N

180/1995 Z.z.

Zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Schválený 11. 7. 1995 Účinný 1. 9. 1995 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

157/1996 Z.z.

Vyhláška č. 157/1996 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Schválený 9. 5. 1996 Účinný 1. 7. 1996  

Predpis Zbierky zákonov

85/1996 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z.z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

Schválený 19. 3. 1996 Účinný 30. 3. 1996 Novelizovaný: 1. 7. 2002  

Predpis Zbierky zákonov

66/2009 Z.z.

Zákon 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli do vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky

Schválený 11. 2. 2009 Účinný 1. 3. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2009  

Predpis Zbierky zákonov

503/2003 Z.z.

Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkomv znení neskorších predpisov v znení zákona č. 503/2003 Z.z.

Schválený 24. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Predpis Zbierky zákonov N

330/1991 Zb.

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Schválený 12. 7. 1991 Účinný 19. 8. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

38/2005 Z.z.

Vyhláška MP SR č. 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

Schválený 21. 1. 2005 Účinný 15. 2. 2005  

Predpis Zbierky zákonov

64/1997 Z.z.

Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim

Schválený 7. 2. 1997 Účinný 26. 3. 1997 Novelizovaný: 1. 7. 2016  

Predpis Zbierky zákonov

175/1999 Z.z.

Zákon č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 6. 1999 Účinný 1. 8. 1999 Novelizovaný: 2. 11. 2021 Zrušený: 1. 11. 2021  

Predpis Zbierky zákonov N

669/2007 Z.z.

Zákon č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľníc a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Schválený 11. 12. 2007 Účinný 31. 12. 2007 Novelizovaný: 24. 2. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

504/2003 Z.z.

Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Schválený 24. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

71/1967 Zb.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Predpis Zbierky zákonov N

147/2001 Z.z.

ZÁKON č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 5. 4. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 28. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

83/1990 Zb.

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Schválený 27. 3. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 10. 2020