Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov N

513/1991 Zb.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

25/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Schválený 15. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

319/2007 Z.z.

Vyhláška MS SR č. 319/2007 Z.z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

Schválený 4. 7. 2007 Účinný 1. 8. 2007 Novelizovaný: 1. 6. 2012  

Predpis Zbierky zákonov

136/2001 Z.z.

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Schválený 27. 2. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 27. 12. 2016 Zrušený: 1. 6. 2021  

Predpis Zbierky zákonov N

7/2005 Z.z.

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

643/2005 Z.z.

Vyhláška MF SR č. 643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

Schválený 20. 12. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 18. 7. 2022 Zrušený: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

665/2005 Z.z.

Vyhláška MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 20. 12. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

291/2005 Z.z.

Vyhláška č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Schválený 13. 6. 2005 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

8/2005 Z.z.

Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

25/2006 Z.z.

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 18. 10. 2016  

Predpis Zbierky zákonov

22/2004 Z.z.

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Schválený 3. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 28. 6. 2025  

Predpis Zbierky zákonov N

562/2004 Z.z.

Zákon č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

91/2007 Z.z.

Zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve

Schválený 6. 2. 2007 Účinný 1. 4. 2007 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

111/1990 Zb.

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, v znení neskorších predpisov

Schválený 19. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

9/1992 Zb.

Zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách (výňatok), v znení zák. č. 121/ 1996 Z.z.

Schválený 3. 12. 1991 Účinný 16. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

244/2002 Z.z.

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Schválený 3. 4. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

420/2004 Z.z.

Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii

Schválený 25. 6. 2004 Účinný 1. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

294/1999 Z.z.

Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Schválený 2. 11. 1999 Účinný 1. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 9. 2004  

Predpis Zbierky zákonov N

455/1991 Zb.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

126/1998 Z.z.

Zákon č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 7. 4. 1998 Účinný 1. 7. 1998 Novelizovaný: 1. 4. 2015