Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov S U

281/2022 Z.z.

281/2022 Z.z. o sumách stravného

Schválený 25. 7. 2022 Účinný 1. 9. 2022  

Predpis Zbierky zákonov S U

282/2022 Z.z.

282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválený 25. 7. 2022 Účinný 1. 9. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

408/2001 Z.z.

408/2001 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z.z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Schválený 4. 10. 2001 Účinný 1. 11. 2001 Zrušený: 1. 1. 2003  

Predpis Zbierky zákonov

466/1991 Zb.

466/1991 Zb. o Zmene Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice

Schválený 16. 9. 1991 Účinný 16. 9. 1991  

Predpis Zbierky zákonov N

513/1991 Zb.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

25/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Schválený 15. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

319/2007 Z.z.

Vyhláška MS SR č. 319/2007 Z.z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

Schválený 4. 7. 2007 Účinný 1. 8. 2007 Novelizovaný: 1. 6. 2012  

Predpis Zbierky zákonov

136/2001 Z.z.

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Schválený 27. 2. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 27. 12. 2016 Zrušený: 1. 6. 2021  

Predpis Zbierky zákonov N

7/2005 Z.z.

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N Z

643/2005 Z.z.

Vyhláška MF SR č. 643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

Schválený 20. 12. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 18. 7. 2022 Zrušený: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

665/2005 Z.z.

Vyhláška MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 20. 12. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

291/2005 Z.z.

Vyhláška č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Schválený 13. 6. 2005 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

8/2005 Z.z.

Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

25/2006 Z.z.

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 18. 10. 2016  

Predpis Zbierky zákonov N

22/2004 Z.z.

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Schválený 3. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

562/2004 Z.z.

Zákon č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 12. 2009  

Predpis Zbierky zákonov

91/2007 Z.z.

Zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve

Schválený 6. 2. 2007 Účinný 1. 4. 2007  

Predpis Zbierky zákonov

111/1990 Zb.

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, v znení neskorších predpisov

Schválený 19. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Predpis Zbierky zákonov

9/1992 Zb.

Zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách (výňatok), v znení zák. č. 121/ 1996 Z.z.

Schválený 3. 12. 1991 Účinný 16. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

244/2002 Z.z.

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Schválený 3. 4. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2020