Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov S U

281/2022 Z.z.

281/2022 Z.z. o sumách stravného

Schválený 25. 7. 2022 Účinný 1. 9. 2022 Zrušený: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov S U

282/2022 Z.z.

282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválený 25. 7. 2022 Účinný 1. 9. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

408/2001 Z.z.

408/2001 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z.z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Schválený 4. 10. 2001 Účinný 1. 11. 2001 Zrušený: 1. 1. 2003  

Predpis Zbierky zákonov

466/1991 Zb.

466/1991 Zb. o Zmene Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice

Schválený 16. 9. 1991 Účinný 16. 9. 1991  

Predpis Zbierky zákonov

18/1993 Z.z.

18/1993 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy

Schválený 2. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993  

Predpis Zbierky zákonov

18/2018 Z.z.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

Predpis Zbierky zákonov S U

300/2022 Z.z.

300/2022 Z.z. o sume minimálnej mzdy na rok 2023

Schválený 27. 8. 2022 Účinný 27. 8. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

378/2020 Z.z.

378/2020 Z.z. o vydaní opatrenia z 8. decembra 2020 č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Schválený 8. 12. 2020 Účinný 31. 12. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

387/2020 Z.z.

387/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z.z.

Schválený 27. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 12. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

98/2004 Z.z.

98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválený 3. 2. 2004 Účinný 1. 3. 2004 Novelizovaný: 12. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

218/2013 Z.z.

218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 25. 6. 2013 Účinný 1. 8. 2013 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

235/2019 Z.z.

235/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 20. 6. 2019 Účinný 1. 1. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

390/2020 Z.z.

390/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Schválený 24. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

106/2004 Z.z.

106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválený 3. 2. 2004 Účinný 1. 3. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

396/2020 Z.z.

396/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Schválený 24. 11. 2020 Účinný 1. 7. 2021 Novelizovaný: 13. 2. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

103/2007 Z.z.

103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite)

Schválený 9. 2. 2007 Účinný 1. 4. 2007 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

Predpis Zbierky zákonov N

513/1991 Zb.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov N

25/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Schválený 15. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

319/2007 Z.z.

Vyhláška MS SR č. 319/2007 Z.z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

Schválený 4. 7. 2007 Účinný 1. 8. 2007 Novelizovaný: 1. 6. 2012  

Predpis Zbierky zákonov

136/2001 Z.z.

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Schválený 27. 2. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 27. 12. 2016 Zrušený: 1. 6. 2021