Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov N

513/1991 Zb.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

25/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Schválený 15. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

45/1996 (FS)

Oznámenie MF SR č. 62/683/1996 k postupu úpravy základu dane u daňovníkov, u ktorých dochádza ku skončeniu podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí učtujú v sústave jednoduchého účtovníctva

Schválený 24. 4. 1996 Účinný 24. 4. 1996  

Predpis Zbierky zákonov

55/2000 (FS)

Oznámenie MF SR č. 8488/2000-92 z 12. apríla 2000 o účtovaní príspevku do garančného fondu v zmysle zákona č. 292/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 1. 5. 2000  

Predpis Zbierky zákonov

16/2004 (FS)

Oznámenie MF SR č. 2554/2004-74 o používaní tlačív súvahy a výkazu ziskov a strát pre podnikateľov podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92

Schválený 23. 2. 2004 Účinný 23. 2. 2004  

Predpis Zbierky zákonov

37/2007 (FS)

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Schválený 8. 8. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019 Zrušený: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

66/2007 (FS)

Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

01/2009 (FS)

Opatrenie MF SR č. MF/27526/2008-31 zo 17. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe

Schválený 17. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

49/1994 (FS)

Oznámenie MF SR. o použití tlačív účtovného výkazu „Výkaz o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2.04“

Schválený 12. 4. 1994 Účinný 12. 4. 1994  

Predpis Zbierky zákonov

69/1996 (FS)

Informácia č. 15388/96-42 MF SR pre obce. Všetkým mestám a obciam SR. Spôsob a termíny predkladania účtovných údajov samosprávy obcí v znení redakčného oznámenia č. 88 vo FS 12/1996

Schválený 25. 7. 1996 Účinný 25. 7. 1996  

Predpis Zbierky zákonov

100/2001 (FS)

Pokyn MF SR č. 21455/2001-92 na postup pri vykazovaní zostatku účtu nakúpené opcie, predané opcie a ostatné cenné papiere v súvahe

Schválený 20. 12. 2001 Účinný 20. 12. 2001  

Predpis Zbierky zákonov

51/2003 (FS)

Metodické usmernenie MF SR č. 8410/2003-92 10. apríla 2003 k postupu pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku obcí

Schválený 10. 4. 2003 Účinný 10. 4. 2003  

Predpis Zbierky zákonov N

61/2007 (FS)

Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Schválený 14. 11. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

88/2003 (FS)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17 599/2003-92 z 9. septembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Schválený 9. 9. 2003 Účinný 1. 10. 2003 Novelizovaný: 1. 10. 2008  

Predpis Zbierky zákonov

71/2008 (FS)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. augusta 2008 č. MF/18900/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008)

Schválený 14. 8. 2008 Účinný 1. 10. 2008  

Predpis Zbierky zákonov

29/2002 (FS)

Metodický pokyn MF SR č. 5188/2002-92 na postup účtovania a vykazovania nadačného imania

Schválený 20. 3. 2002 Účinný 20. 3. 2002  

Predpis Zbierky zákonov

31/2002 (FS)

Metodický pokyn MF SR č. 5858/2002-92 k zmene vo vykazovaní neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Schválený 19. 3. 2002 Účinný 20. 3. 2002  

Predpis Zbierky zákonov N

70/2005 (FS)

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/22930/2005-74 z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

Schválený 30. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

80/2005 (FS)

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/22933/2005-74 zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 31. 12. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

01/1997 (FS)

Výnos MF SR č. 4054/96-sekr. z 30. decembra 1996 o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne v znení neskorších predpisov

Schválený 30. 12. 1996 Účinný 23. 1. 1997 Novelizovaný: 1. 1. 2000