Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Články

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe

Veterinárny lekár, ktorý prax vykonáva ako slobodné povolanie dosiahol obrat pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Spadajú tieto príjmy do služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DP

Články

Pracovná pohotovosť

Kategória: Z praxe zdroj: Pracovné právo

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home officu“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zásahy zamestnanca aj mimo riadnej pracovnej doby. V tako

Články

Vyradenie účtovných dokladov a ich skartácia

Kategória: Z praxe

Právnická osoba (spoločnosť s r. o.) podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia bola založená v roku 2010. Od tohto roku archivuje všetky účtovné doklady – (faktúry, bankové výpisy, účtovné uzávierky a pod.) Ktoré roky účtovných dokladov môže k dnešnému dňu vyradiť, skartovať? Je potrebné o to

Články

Daňové výdavky po zaplatení vs dodanenie záväzkov vs odpis záväzku: nezamotaj sa!

Kategória: Z praxe

V podstate každú eseročku – aj tie “mini” – čaká v súvislosti s korektným účtovno-daňovým ukončovaním roka slušne dlhý checklist pravidiel, v ktorých sa ľahko zamotá aj pán expert. Okrem iného ako rozlíšiť daňové výdavky, ktoré sú uznateľné až po úhrade s povinnosťou dodaniť neuhradené faktúry, kedy

Články

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur

Kategória: Z praxe zdroj: Pracovné právo

Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom, napr. poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej poistky, zaplatenie nájomného za zamestnanca, poskytnutie vozidla zamestnávateľa na súkromné používa

Články

Kedy uplatniť 15% alebo 21% sadzbu dane z príjmov právnických osôb?

Kategória: Z praxe zdroj: sféra, a. s.

Vymedzenie úhrnu zdaniteľných príjmov na účely vyplnenia r. 560 v daňovom priznaní právnických osôb a určenia sadzby dane z príjmov Pri vyplnení riadku 560 sa vychádza z tabuľky C1 (riadok 6) alebo tabuľky...

Články

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Od dane z príjmov sú oslobodené v plnej výške príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté do 31.12.2003, za predpokladu, že daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku.

Články

Ručenie za daň na prelome rokov 2021 až 2022 v súvislosti s nezverejneným bankovým účtom

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Uplatňuje sa inštitút ručenia za daň na základe právnej domnienky podľa ustanovenia § 69 ods. 14 písm. c)  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené v roku 2021 (prípadne aj v skoršom období), alebo len na fak

Články

Užitočné informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021

Kategória: Z praxe

Daňovým priznaním (ďalej len „DP“) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka (§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z.), pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zdaňovacie obdobiekalendárnehoroka 20

Články

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.

Články

Pracovná pohotovosť

Kategória: Z praxe

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home office“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zásahy zamestnanca aj mimo riadnej pracovnej doby.

Články

Zmeny vo výpočte exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca

Kategória: Z praxe

Exekúcia je jedným zo spôsobov, akým dosiahnuť zabezpečenie splatenia dlhu, ak dlžník odmieta svoj dlh splniť dobrovoľne. Ide o nútený výkon rozhodnutia, keďže exekúcia zasahuje do majetku dlžníka proti jeho vôli a núti ho uhradiť dlh, ktorý je po splatnosti. Základným právnym predpisom, ktorý uprav

Články

Identifikácia skutočného dodávateľa je podstatná pre odpočet DPH

Kategória: Z praxe zdroj: Accace

V tomto článku by sme vám radi priblížili dva prípady, o ktorých rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období, a ktoré sa rovnako týkajú nepriznania práva na odpočítanie dane v prípadoch kedy sa nepodarilo preukázať kto bol skutočným dodávateľom tovaru a služieb.

Články

Ubytovanie skrze AirBnB na pracovnej ceste či rekreačnom pobyte

Kategória: Z praxe

Dankov rekreačný príspevok limituje slušné množstvo pravidiel, no pravidlo, že preplatiť a v daňových výdavkoch si uplatniť je možné len ubytovacie služby a nie službu prenájmu, mi príde absurdné. Čosi podobné už dávnejšie daniari tvrdia o pracovných cestách živnostníkov. Dnes opäť prioritne o služb

Články

Čo je predaj a spätný prenájom a ako ho môžete využiť vo vašom podnikaní

Kategória: Z praxe zdroj: KPMG

Základné princípy takejto transakcie a odvetvia, kde je populárna

Články

Prehľad zmien v niektorých zákonoch v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Kategória: Z praxe Autor: 204 zdroj: KPMG

V reakcii na aktuálnu situáciu na Ukrajine, prijal slovenský parlament zmeny vo viacerých zákonoch, ktoré by mali zjednodušiť príchod a fungovanie utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Prinášame vám prehľad najrelevantnejších zmien v súvislosti so zamestnaním, poistením a legálnym pobytom na Slovensku.

Články

Zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom dane

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Tovar a dodanie tovaru Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon...

Články

Trojstranný obchod a príklady

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Trojstranný obchod je upravený v § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Trojstranný obchod je taký obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch a predmetom obchodu je dodanie toho i

Články

Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely

Kategória: Z praxe

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 31. marca 2022 nové opatrenie č. 117/2022 Z. z., ktorým po 3 rokoch zvýšilo sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Predchádzajúce opatrenie č. 143/2019 Z. z. je platné od 01.06.2019 do 30.04

Články

Kurzarbeit: Aké sú podmienky na získanie podpory?

Kategória: Z praxe

Od 1. marca 2022 platí na Slovensku zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorý má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľov na mzdy zamestnancov v prípade, kedy im v dôsledku vonkajších faktorov nemôžu prideľovať prácu. Aké sú podmienky na získanie podpory a kto sa o ňu môže uchádzať?