Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Články

Praktický rozmer vyplatenia mzdových nárokov zamestnanca pri jeho smrti

Kategória: Z praxe

K problematike smrti zamestnanca a právnemu rozmeru možnosti poskytnutia jeho peňažných nárokov pozostalým podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) bolo publikovaných aj na tomto portáli niekoľko článkov. Ani jeden z nich však nerec

Články

Zamestnávate cudzincov z krajín mimo EÚ? Viete, aké máte povinnosti?

Kategória: Z praxe zdroj: NIP

Pri zamestnávaní cudzincov je podstatný výber práva, podľa ktorého sa bude spravovať pracovnoprávny pomer. Podľa ust. § 16 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa pomery z pracovnej zmluvy spravujú právom miesta, kde pracovník vykonáva prácu. Ak však pracovník vykonáva p

Články

Ako sa vyhnúť plateniu zrážkovej dani v USA?

Kategória: Z praxe zdroj: Accace, Andrej Dopjera Senior Tax Consultant

Ak obchodujete s partnermi v USA alebo vám plynú niektoré druhy príjmov zo zdroja v USA, môžete sa podľa lokálnej legislatívy vystaviť riziku zrážkovej dane vo výške až 30%. Formulár W8-BEN-e umožňuje zahraničnému podniku uplatniť nárok na zníženie sadzby dane v USA, ak má krajina, v ktorej má podni

Články

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Kategória: Z praxe zdroj: Accace, Miriama Podskubová, Senior Associate

Dňa 18.7.2023 podpísala prezidentka nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý koncom júna schválil parlament. Predmetom jeho úpravy sú (cezhraničné) premeny, zmeny právnej formy obchodných spoločností a družstiev, a s nimi súvisiace zmen

Články

Pravidlá o čase jazdy a odpočinku

Kategória: Z praxe zdroj: NIP

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad letákov „Vyslaní vodiči“ a „Pravidlá o čase jazdy a odpočinku“ do slovenského jazyka. Tieto letáky sú súčasťou kampane „Cesta k spravodlivej doprave““, ktorú realizuje Európsky orgán práce. Publikácie obsahujú v

Články

Colný kódex Únie

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť s využitím techník elektronického spracovania údajov. V č

Články

Hlavné zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe

Ministerstvo financií Slovenskej repubiky predložilo návrh novely, ktorá by mala meniť zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Články

Zmena hľadiska na spätný lízing a zmluvné pokuty z hľadiska DPH

Kategória: Z praxe zdroj: Accace,Michaela Salayová, Senior Tax Manager

V kontexte rozsudkov ESD FR SR jednoznačne konštatuje, že nazeranie na niektoré transakcie z hľadiska DPH je potrebné zjednotiť, aby v praxi nedochádzalo k odlišnému daňovému zaobchádzaniu charakterovo podobných transakcií. K zverejneniu jednoznačnej informácie dochádza v oblasti spätného lízingu a

Články

Vznik, zánik či trvanie sociálneho poistenia

Kategória: Z praxe

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺžený termín podania daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, budú v októbri informované o svojej odvodovej povinnosti. Tieto informácie budú automaticky zaslané Sociálnej poisťovni, pričom SZČO nemusia podávať žiadne špeciálne žiados

Články

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Kategória: Z praxe zdroj: NIP

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare.

Články

Povinnosť ESG reportingu zasiahne tisíce slovenských firiem

Kategória: Z praxe

Už o pár mesiacov, od začiatku roka 2024, budú stovky slovenských firiem musieť začať  zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Nefinančné informácie ESG za rok 2024 musia byť súčasťou reportov vydaných začiatkom roka 2025. ESG skóre

Články

Vyradenie účtovných dokladov a ich skartácia

Kategória: Z praxe

Právnická osoba (spoločnosť s r. o.) podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia bola založená v roku 2010. Od tohto roku archivuje všetky účtovné doklady – (faktúry, bankové výpisy, účtovné uzávierky a pod.) Ktoré roky účtovných dokladov môže k dnešnému dňu vyradiť, skartovať? Je potrebné o to

Články

Daňové výdavky po zaplatení vs dodanenie záväzkov vs odpis záväzku: nezamotaj sa!

Kategória: Z praxe

V podstate každú eseročku – aj tie “mini” – čaká v súvislosti s korektným účtovno-daňovým ukončovaním roka slušne dlhý checklist pravidiel, v ktorých sa ľahko zamotá aj pán expert. Okrem iného ako rozlíšiť daňové výdavky, ktoré sú uznateľné až po úhrade s povinnosťou dodaniť neuhradené faktúry, kedy

Články

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur

Kategória: Z praxe zdroj: Pracovné právo

Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom, napr. poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej poistky, zaplatenie nájomného za zamestnanca, poskytnutie vozidla zamestnávateľa na súkromné používa

Články

Kedy uplatniť 15% alebo 21% sadzbu dane z príjmov právnických osôb?

Kategória: Z praxe zdroj: sféra, a. s.

Vymedzenie úhrnu zdaniteľných príjmov na účely vyplnenia r. 560 v daňovom priznaní právnických osôb a určenia sadzby dane z príjmov Pri vyplnení riadku 560 sa vychádza z tabuľky C1 (riadok 6) alebo tabuľky...

Články

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Od dane z príjmov sú oslobodené v plnej výške príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté do 31.12.2003, za predpokladu, že daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku.

Články

Ručenie za daň na prelome rokov 2021 až 2022 v súvislosti s nezverejneným bankovým účtom

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Uplatňuje sa inštitút ručenia za daň na základe právnej domnienky podľa ustanovenia § 69 ods. 14 písm. c)  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené v roku 2021 (prípadne aj v skoršom období), alebo len na fak

Články

Užitočné informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021

Kategória: Z praxe

Daňovým priznaním (ďalej len „DP“) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka (§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z.), pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zdaňovacie obdobiekalendárnehoroka 20

Články

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.

Články

Pracovná pohotovosť

Kategória: Z praxe

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home office“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zásahy zamestnanca aj mimo riadnej pracovnej doby.