Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
6/2017

Oceňovanie zásob v podvojnom účtovníctve

Ing. Monika Adamíková

Podľa ust. § 12 ods. 1 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctv...

Odstupné pri skončení pracovného pomeru

Ing. Jarmila Strählová

Zamestnávateľ je povinný pod­ľa ustanovenia § 76 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p.(ďalej len „Zákonník práce“) poskytnúť zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné. Výš...

Podmienky nároku na odchodné

Ing. Jarmila Strählová

Vybranej skupine zamestnancov patrí pri skončení pracovného pomeru nielen odstupné ale aj odchodné. Hlavným účelom poskytovania odstupného je určitá náhrada poskytovaná zamestnancovi za to, že jeho...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.