Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2013

Dôležité zmeny zákona o DPH

Ing. Anna Danková

Zákon č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák...

Finančné služby oslobodené od DPH

Ing. Dušan Dobšovič

V tomto čísle časopisu pokračujem v téme oslobodenia od DPH. Tentokrát sa zameriam na finančné služby oslobodené od dane na základe § 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Jana Škvarková

Súdny dvor EÚ vydal od 16. augusta 2013 nasledovné rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

dvanáste tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi, ktoré práve držíte v rukách, je plné zaujímavých, ale najmä aktuálnych tém. Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) priniesla mnoho zmien, ktoré budú účinné už od 1. januára 2014, preto určite oceníte článok, v ktorom tieto najdôležitejšie zmeny rozoberáme.

V januári 2014 budú platitelia DPH, ktorí si odpočítavali daň pomerne, povinní urobiť ročné vysporiadanie odpočítanej DPH. Za týmto účelom nájdete v časopise aj článok, v ktorom autor na príklade vysvetľuje pravidlá a postup pri pomernom odpočítaní DPH a jeho ročnom vysporiadaní. Aj v tomto čísle časopisu uverejňujeme pokračovanie seriálu o službách oslobodených od dane, ktorý sa tentokrát venuje téme finančných služieb oslobodených od dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame prehľad Rozsudkov Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH, ktoré boli vydané od 16. augusta 2013, ako aj komentár k rozsudkom C-249/12 a C-250/12 Tulică a Plavoșin a C-317/94 Elida Gibbs Ltd, týkajúcich sa otázky stanovenia základu dane pre DPH v prípade, keď si zmluvné strany v zmluve neurčili, či dohodnutá cena bude s DPH alebo bez DPH.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na zaujímavé otázky našich čitateľov.

Rok 2013 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Iura Edition spol. s r. o. vám ďakujeme za dôveru a cenné podnety, ktoré od vás dostávame. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2014.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.