Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2021

Komentár k novele zákona o DPH (1.)

Mgr. Mojmír Beňo Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Dňa 2. decembra 2020 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 344/2020 Z.z. z 5. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "no...

Novela zákona o DPH a s ňou súvisiace zmeny vzorov daňového priznania a kontrolného výkazu

Ing. Anna Danková Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Národná rada Slovenskej republiky schválila 5. novembra 2020 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") a ktorý bol zverejn...

Oslobodenie od DPH služieb úzko súvisiacich so športom - pojem "neziskové organizácie"

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa oslobodenia od DPH služieb úzko súvisiacich so športom - C-488/18 Finanzamt Kaufbeuren mit Au...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 28,e-mail: Dana.Znavova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 96 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 15. 1. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,
prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.
V rubrike "Aktuálne" uverejňujeme 1. časť komentára k novele zákona o DPH. Článok sa venuje zmenám, ktoré súvisia s opravou základu dane a opravou odpočítanej dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky. Je doplnený aj praktickými príkladmi.
V súvislosti s novelou zákona o DPH dochádza aj k zmenám vzorov daňového priznania a kontrolného výkazu. Príspevok na túto tému prinášame v rubrike "Z praxe".
V rubrike "Z Európskej únie" uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, ktorý sa zaoberal otázkou oslobodenia od DPH služieb úzko súvisiacich so športom. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ vo 4. štvrťroku 2020.
V "Poradni" si môžete prečítať odpoveď na otázku čitateľa.
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.