Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2022

Poskytnutie služieb za protihodnotu - plnenia týkajúce sa tovaru v záruke

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke, či sú plnenia týkajúce sa tovaru v záruke predmetom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – C-605/20 ...

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty v konkurze

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Vyhlásením konkurzu platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) nestratí svoje postavenie platiteľa, má to však za následok, že prebiehajúce zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhlásený na pla...

Osobitný spôsob úhrady dane podľa § 69c zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

Zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a d...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 15. 3. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Milí čitatelia,

tretie číslo časopisu DPH v praxi vám ponúka opäť zaujímavé príspevky.

V rubrike „Aktuálne“ je to článok zameraný na problematiku odpočítania DPH v prípade konkurzu. Vyhlásením konkurzu platiteľ DPH nestratí svoje postavenie platiteľa, má to však za následok, že prebiehajúce zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhlásený na platiteľa konkurz, sa rozdelí na časť pred vyhlásením konkurzu, za ktoré zodpovedá platiteľ, a na časť po vyhlásení konkurzu, za ktoré už zodpovedá správca konkurznej podstaty.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok „Osobitný spôsob úhrady dane podľa § 69c zákona o DPH“. Ide o úpravu v zákone o dani z pridanej hodnoty zavedenú od 1. januára 2022. Ďalšie tri články na tému prenesenia daňovej povinnosti, zníženie dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky alebo odpočítanie dane, sú nemenej prínosné.

Rubrika „Z Európskej únie“ opäť ponúka zaujímavý judikát, tentokrát ide o príspevok „Poskytnutie služieb za protihodnotu – plnenia týkajúce sa tovaru v záruke“.

Samozrejme, nechýba ani naša „Poradňa“.

Želáme vám nerušené marcové čítanie.

(redakcia časopisu)

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.