Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2016

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu pri tuzemských a cezhraničných transakciách (reverse charge) v roku 2016

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Pre správne uplatňovanie dane z pridanej hodnoty je nevyhnutné určiť nielen miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby, t. j. v ktorom štáte je DPH splatná, ale aj, kto je povinný platiť daň re...

Úpravy používania elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice s účinnosťou od 1. júla 2016

Ing. Klára Klabníková

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov...

Zdanenie príjmov fyzickej osoby z prevodu účasti v spoločnosti

Ing. Marta Boráková

Účasť fyzickej osoby ako spoločníka na spoločnosti s ručením obmedzením (spol. s r. o.) vzniká odo dňa vzniku spoločnosti alebo prevodom obchodného podielu od inej fyzickej osoby počas existencie s...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.