RUBRIKA: Právo pre ekonómov

zoradiť výsledky podľa:

Covid 19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôsobuje nový koronavírus (SARSCoV-2) z čeľade Coronaviridae. Zamestnávatelia i zamestnanci sa dostávajú do stresu, keď sa snažia v rôznych ustanoveniach ZP nájsť akúkoľvek zmienku upravujúcu podobnú situáciu, a to najmä v zmysle „spracovania“ evidencie prítomnosti/neprítomnosti zamestnanca v práci v zmysle § 99 ZP. Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že žiadny univerzálny postup v tomto prípade neexistuje a nahratie správneho kódu neprítomnosti zamestnanca do dochádzky a evidencie pracovného času závisí od pracovných podmienok zamestnanca, charakteru podnikateľskej činnosti zamestnávateľa i externých vplyvov spočívajúcich v rozhodovaní orgánov verejnej moci, napr. v podobe rozhodnutia o prerušení výučby na základných alebo stredných školách. Autori v predkladanom článku preto nedávajú odpoveď na otázky vznikajúce s ďalším postupom zamestnávateľa, ale snažia sa načrtnúť možné prístupy pri riešení situácie konformné s príslušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov.

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právnu relevanciu určitým písomnostiam vtedy, keď sú doručené svojmu adresátovi. Preto je právne významné doručenie verejnoprávneho aktu, napríklad súdneho rozhodnutia, ale aj súkromnoprávneho úkonu, napríklad odstúpenia od zmluvy. V rámci pracovného práva je doručenie určitých písomností takisto nesmierne významné a preto je inštitút doručenia písomností výslovne upravený v zákone č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Povinnosť mlčanlivosti v pracovnoprávnych vzťahoch

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom vykazuje v porovnaní s ostatnými súkromnoprávnymi vzťahmi isté špecifiká. Je to dané jednak tým, že zamestnávateľ disponuje fakticky silnejším postavením, ktoré je však na druhej strane vyvažované mnohými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) chrániacimi slabšie postaveného zamestnanca. Spomedzi mnohých povinností strán pracovnoprávneho vzťahu sa pomerne malá pozornosť venuje povinnosti mlčanlivosti.

Zastupovanie a dočasný výkon funkcie v štátnej príspevkovej organizácii

Dátum:
Autor: JUDr. Simona Laktišová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poverenie zamestnanca na zastupovanie vo všeobecnosti upravujú nasledujúce právne predpisy:

Vnútorný systém preverovania oznámení

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Predmetný zákon nahrádza zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“).

Whistleblowing po novom od 1. marca 2019

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Predmetný zákon nahrádza zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“).

Agentúrne zamestnávanie a GDPR

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Agentúrne zamestnávanie predstavujeflexibilnú formu zamestnávania, pri ktorej dochádza k dočasnému prideleniu zamestnancov k inému, tzv. užívateľskému zamestnávateľovi. Užívateľský zamestnávateľ s dočasne umiestnenými zamestnancami neuzatvára pracovnú zmluvu, ale si zamestnancov „prenajíma“ od iného zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania.

Kontrola účtovníctva zo strany dozornej rady

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila, Ph.D.

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Dozorná rada je fakultatívnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným a jednoduchej spoločnosti na akcie, no obligatórnym orgánom u akciovej spoločnosti. Vo všetkých troch typoch obchodných spoločností je koncipovaná ako kontrolný a nezávislý orgán, ktorý má zo zákona dané reálne kompetencie vo vzťahu k iným orgánom spoločnosti. Dozorná rada by mala byť vnímaná ako rovnocenný bod triády orgánov popri valnom zhromaždení a štatutárnom orgáne. V tomto príspevku sa zameriame najmä na možnosť kontroly účtovníctva zo strany dozornej rady.

Vybrané povinnosti prevádzkovateľov e-shopov pri spracúvaní osobných údajov

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Predaj tovaru a služieb zákazníkom cez internet sa v súčasnosti teší čoraz väčšej obľube. V zásade ide o predaj tovaru a služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v sieti internet, pričom tento predaj sa uskutočňuje medzi predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ e-shopu a zákazníkom. Ide o uzavretie zmluvy na diaľku, pričom za účelom uzavretia tejto zmluvy dochádza medzi oboma stranami k výmene informácií, medzitým aj k poskytnutiu osobných údajov zákazníka.

Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia s. r. o.

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Hlavnú časť každodennej podnikateľskej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným v praxi realizuje štatutárny orgán. Najvyšším orgánom tohto typu obchodnej spoločnosti je však valné zhromaždenie, tento orgán sa však aktivuje viac menej sporadicky. Výsledkom rozhodovacej činnosti valného zhromaždenia býva spravidla uznesenie. V tomto príspevku sa bližšie zameriame na okolnosti neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť