RUBRIKA: Právo pre ekonómov

zoradiť výsledky podľa:

Status mladistvého zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Postavenie mladistvých zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch vykazuje pomerne dosť veľa špecifík. Je to dané predovšetkým tým, že mladistvý zamestnanec je osobou mladšou ako 18 rokov a fyzický i duševný vývoj jeho osobnosti ešte nie je plne ukončený. V tomto článku bližšie zhodnotíme zvláštnosti, ktoré sú typické pre mladistvého zamestnanca podľa noriem slovenského pracovného práva.

Zmluva o tichom spoločenstve

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zmluva o tichom spoločenstve nepatrí medzi zmluvné typy, s ktorými by sme sa stretávali na dennodennej báze. Príčinou môže byť jednak veľká špecifickosť tejto zmluvy a tiež to, že sa vyskytuje výlučne v obchodnoprávnych vzťahoch. Subjekty, ktoré sa v žiadnej forme nepodieľajú na podnikaní, teda zmluvu o tichom spoločenstve ani nikdy nebudú potrebovať. V neposlednom rade je zvláštnosťou tejto zmluvy tiež to, že jej podstatou je istá utajenosť a tajomnosť, čo vyplýva už z jej samotného názvoslovného označenia. Ucelenú právnu úpravu zmluvy o tichom spoločenstve nájdeme v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Komentár k novele Zákonníka práce v súvislosti s pandémiou

Dátum:
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony prináša doplnenie Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) o jedenástu časť, ktorá sa vkladá za desiatu časť. Článok komentuje nové ustanovenia jedenástej časti.

Bezpečnosť osobných údajov pri práci z domu

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Opatrenia, ktoré sú zavádzané od potvrdenia ochorenia COVID 19 zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Mnohí zamestnanci začali pracovať z domu, formou tzv. home office. Home office ako inštitút nebol v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) bližšie rozpracovaný, a to do času prijatia zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 66/2020 Z. z.“).

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Od 1. januára 2020 je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej aj ako „Zákonník práce“), ktorá zaviedla príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Podmienky poskytovania tohto príspevku upravuje Zákonník práce v osobitnom ustanovení § 152b.

Covid 19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôsobuje nový koronavírus (SARSCoV-2) z čeľade Coronaviridae. Zamestnávatelia i zamestnanci sa dostávajú do stresu, keď sa snažia v rôznych ustanoveniach ZP nájsť akúkoľvek zmienku upravujúcu podobnú situáciu, a to najmä v zmysle „spracovania“ evidencie prítomnosti/neprítomnosti zamestnanca v práci v zmysle § 99 ZP. Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že žiadny univerzálny postup v tomto prípade neexistuje a nahratie správneho kódu neprítomnosti zamestnanca do dochádzky a evidencie pracovného času závisí od pracovných podmienok zamestnanca, charakteru podnikateľskej činnosti zamestnávateľa i externých vplyvov spočívajúcich v rozhodovaní orgánov verejnej moci, napr. v podobe rozhodnutia o prerušení výučby na základných alebo stredných školách. Autori v predkladanom článku preto nedávajú odpoveď na otázky vznikajúce s ďalším postupom zamestnávateľa, ale snažia sa načrtnúť možné prístupy pri riešení situácie konformné s príslušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov.

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právnu relevanciu určitým písomnostiam vtedy, keď sú doručené svojmu adresátovi. Preto je právne významné doručenie verejnoprávneho aktu, napríklad súdneho rozhodnutia, ale aj súkromnoprávneho úkonu, napríklad odstúpenia od zmluvy. V rámci pracovného práva je doručenie určitých písomností takisto nesmierne významné a preto je inštitút doručenia písomností výslovne upravený v zákone č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Povinnosť mlčanlivosti v pracovnoprávnych vzťahoch

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom vykazuje v porovnaní s ostatnými súkromnoprávnymi vzťahmi isté špecifiká. Je to dané jednak tým, že zamestnávateľ disponuje fakticky silnejším postavením, ktoré je však na druhej strane vyvažované mnohými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) chrániacimi slabšie postaveného zamestnanca. Spomedzi mnohých povinností strán pracovnoprávneho vzťahu sa pomerne malá pozornosť venuje povinnosti mlčanlivosti.

Zastupovanie a dočasný výkon funkcie v štátnej príspevkovej organizácii

Dátum:
Autor: JUDr. Simona Laktišová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poverenie zamestnanca na zastupovanie vo všeobecnosti upravujú nasledujúce právne predpisy:

Vnútorný systém preverovania oznámení

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Predmetný zákon nahrádza zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“).

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť