Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru

Dátum: Rubrika: Právo pre ekonómov

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") presne vymedzuje postup a podmienky, ktorý je potrebné dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné.
Nedodržanie formálneho postupu, nedostatočné vymedzenie dôvodu na skončenie pracovného pomeru alebo fingovanie dôvodov na skončenie pracovného pomeru spravidla spôsobujú neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru však nenastáva "automaticky".
Neplatnosť skončenia pracovného pomeru môže na súde napadnúť zamestnanec, ale aj zamestnávateľ. Zákonník práce na uvedené uplatnenie vymedzuje aj určitú lehotu. O neplatnosti skončenia pracovného pomeru však musí vždy rozhodnúť súd. Z neplatného skončenia pracovného pomeru vznikajú nároky nielen na strane zamestnanca ale aj na strane zamestnávateľa.
Tento článok pojednáva o neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o tom, aké nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru prináležia zamestnávateľovi a aké zamestnancovi v rôznych situáciách.
Neplatnosť právneho úkonu
Podľa § 17 ods. 2 Zákonníka práceje
"Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca alebo na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis."
Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán
Príslušné ustanovenia Zákonníka práce vymedzujú, kedy je potrebné na nejaký právny úkon získať súhlas príslušného orgánu. Napr. podľa § 66 Zákonníka práce
"Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e)".
Povinnosť získať predchádzajúci súhlas príslušného orgánu s právnym úkonom (napr. výpoveď) nemusí ustanovovať len Zákonník práce, môžu ju ustanovovať aj osobitné predpisy. Takým predpisom je napr. zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len "pracovnoprávny úkon") voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Súhlas podľa uvedeného sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa (napr. v dôsledku uplynutia času, na ktorý bol dojednaný pracovný pomer).

Právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov

Podľa § 74 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov:

  • výpoveď alebo
  • okamžité skončenie pracovného pomeru

zo strany zamestnávateľa, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné.

Zástupcami zamestnancov sa podľa Zákonníka práce rozumejú:

  • odborový orgán,
  • zamestnanecká rada alebo
  • zamestnanecký
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály