SERIÁL: Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows)

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 10

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 7. časť

Číslo:
Vydanie: 4/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Seriál pokračuje prehľadom peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Tie sa môžu vykazovať priamou alebo nepriamou metódou. Priama metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti má dva varianty (čistá priama metóda a modifikovaná priama metóda). Pri použití čistej priamej metódy si každá účtovná jednotka volí štruktúru peňažných tokov v nadväznosti na charakter svojej činnosti, pričom údaje získava z vhodne členených účtov peňažných prostriedkov.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 6. časť

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V nasledujúcich pokračovaniach seriálu článkov o prehľade peňažných tokov sa budeme postupne venovať analýze obsahu jednotlivých položiek prehľadu peňažných tokov v nadväznosti na požiadavky opatrenia o účtovnej závierke.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 5. časť

Číslo:
Vydanie: 12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Na nasledujúcom, veľmi zjednodušenom, príklade autorka ilustruje základné princípy a postupy zostavenia prehľadu peňažných tokov s použitím jednotlivých metód vykazovania peňažných tokov v prevádzkovej činnosti.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 4. časť

Číslo:
Vydanie: 11/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Vo vzťahu k peňažným tokom rozlišujeme dve skupiny účtovných prípadov a to také, ktoré spôsobujú pohyb peňažných prostriedkov a nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov. Každá z uvedených skupín obsahuje viac druhov účtovných prípadov, ktoré sa dajú formálne rozdeliť tak, aby nadväzovali na možné spôsoby zostavovania prehľadu peňažných tokov. Spôsoby zostavovania peňažných tokov súvisia s metódami vykazovania peňažných tokov.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 3. časť

Číslo:
Vydanie: 10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V tejto časti seriálu sa venujeme metóde vykázania peňažných tokov. Ide o postup, akým sa vykážu peňažné toky v jednotlivých činnostiach.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 2. časť

Číslo:
Vydanie: 9/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pri zostavovaní prehľadu peňažných tokov na podklade údajov účtovníctva musí podnikateľská účtovná jednotka vychádzať z opatrenia o účtovnej závierke. V tejto časti príspevku autorka charakterizuje základné pojmy v súlade s citovaným opatrením.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 1. časť

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V prvej časti príspevku sa autorka podrobne zaoberá prehľadom peňažných tokov, ktorý zostavujú podnikateľské účtovné jednotky. Cieľom príspevku je vysvetlenie podstaty prehľadu peňažných tokov, analýza právnej úpravy prehľadu peňažných tokov zostavovaného podnikateľskou účtovnou jednotkou so zameraním sa na výklad: pojmov, metód zostavovania prehľadu peňažných tokov a obsahu jednotlivých položiek pri použití príslušnej metódy vykázania peňažných tokov. Teoretické poznatky budú aplikované na riešení komplexného príkladu zostavenia prehľadu peňažných tokov.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 8. časť

Číslo:
Vydanie: 7-8/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Seriál pokračuje článkom na tému nepriama metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti, ktorá je založená na postupnej transformácii výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov na čistý peňažný tok.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 10. časť

Číslo:
Vydanie: 10/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V súvislosti s DPH vznikajú vo vzťahu k prehľadu peňažných tokov dva základné okruhy problémov, a to akým spôsobom získavať informácie o peňažných tokoch pre prezentáciu peňažných tokov z prevádzkovej činnosti v jednotlivých položkách v nadväznosti na použitú metódu vykázania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti a akým spôsobom začleniť peňažné toky z DPH vo vzťahu k činnostiam, t. j. do prevádzkovej činnosti, investičnej činnosti, prípadne finančnej činnosti a či je vôbec potrebné DPH začleňovať do činností, alebo ju považovať za jeden komplexný zúčtovací vzťah.

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows) – 9. časť

Číslo:
Vydanie: 9/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Peňažné toky z investičných činností sa vykazujú priamou metódou, t. j. vykazujú sa skutočné výdavky a skutočné príjmy súvisiace s pohybom dlhodobého majetku. Nepeňažné operácie, ktoré vznikajú v tejto oblasti, sa do prehľadu peňažných tokov nepremietajú, sú však dôležitými pomocnými informáciami pri jeho zostavovaní a uvádzajú sa v poznámkach k prehľadu peňažných tokov.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť