RUBRIKA: Vnútropodnikové smernice

zoradiť výsledky podľa:

Smernica pre pracovné cesty a cestovné náhrady č. U–8

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 5/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Smernica slúži ako podpora na správne, úplné a preukazné zobrazenie príslušných skutočností na účely účtovníctva, ale aj ako jeden z nástrojov zabezpečenia starostlivosti spoločnosti o svojich zamestnancov.

Smernica pre vedenie pokladnice č. U – 7

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 4/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Smernica pre vedenie pokladnice ustanovuje základné zásady vedenia pokladnice a nakladanie s majetkom v nej.

Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov č. U – 6

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Smernica sa vydáva s cieľom určenia jednotného postupu pri inventarizácii majetku a záväzkov. Smernica ustanovuje predmet a postup inventarizácie, ako aj obsah príslušnej inventarizačnej dokumentácie, je považovaná za účtovný záznam a je súčasťou účtovnej dokumentácie.

Smernica pre opravné položky a rezervy č. U – 5

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pokračovanie seriálu, v ktorom sa autor zaoberá opravnými položkami a rezervami.

Smernica pre Zásoby č. U – 4

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 11/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame vzor vnútropodnikovej smernice pre zásoby, ktorá ustanovuje spôsob evidencie, oceňovania a zahrnovania zásob do nákladov.

Smernica pre dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok č. U – 3

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame vzor smernice pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

Smernica pre účtový rozvrh č. U – 2

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 9/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Táto smernica ustanovujúca spôsob tvorby účtového rozvrhu spoločnosti a samotný účtový rozvrh sa vydáva s cieľom určenia jednotného postupu pri spracovávaní a účtovaní účtovných dokladov a realizácie účtovných zápisov.

Smernica pre systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov č. U – 1

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme Smernicu pre systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov č. U – 1.

Význam spracovávania vnútropodnikových smerníc v podniku

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Sústava legislatívnych, organizačných, riadiacich, metodických a informačných noriem, príp. ďalších druhov pravidiel a nástrojov riadenia je základom systému riadenia každého podniku. Účelom vydávania takýchto interných predpisov v podniku je predovšetkým určiť jednotnú a záväznú štruktúru základných pravidiel rôzneho charakteru podľa potrieb podniku, definovať metódy, spôsoby, prostriedky a postupy rôznych činností vyskytujúcich sa v podniku. Vzhľadom na rôznorodosť podnikateľských aktivít a s tým súvisiace špecifické problémy, je nevyhnutnosťou, aby podnikateľské subjekty vypracovávali vlastné vnútropodnikové smernice, ktorými upravia všeobecné právne predpisy na konkrétne podmienky podniku.

Smernica k vedeniu jednoduchého účtovníctva

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 3/2006
Ročník: 2006

Hodnotenie:

Predkladaná smernica je určená ako vzor pre účtovné jednotky vedúce jednoduché účtovníctvo. Obsahuje základné časti – všeobecne k vedeniu účtovníctva, účtovanie hmotného a nehmotného majetku, účtovanie zásob, vedenie pokladnice, inventarizácia, uzávierkové práce. Prílohu tvorí viacero súvisiacich vzorov.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť