RUBRIKA: Poistné, odvody a mzdy

zoradiť výsledky podľa:

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Článok pokračuje oboznámením s ďalšími legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Druhá časť článku pokračuje uvedením zmien pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti. Dňa 18. 9. 2019 bola schválená novela č. 316/2019 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2020. Zo schválených zmien vyplýva, že počnúc zdaňovacímobdobímroku2020 sa zvyšuje nezdaniteľnáčasťzákladudanenadaňovníkaa upravuje sa aj výpočet ročnej daňovej povinnosti.

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 16. októbra 2019 bolo vyhlásené nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda na rok 2020 takto:

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Začiatok kalendárneho roka sa považuje v mzdovej učtárni sa jedno z najnáročnejších období. Predchádzajúce zdaňovacie obdobie je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zákonné sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie v roku 2020

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Od 1. januára 2020 sa budú znovu upravovať niektoré výšky zákonného poistného (resp. preddavkov na poistné) plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Z dôvodu medziročnej zmeny (zvýšenia) priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky o 6,2 % z 954,00 € (za rok 2017) na 1 013,00 € (za rok 2018), sa mení v roku 2020 najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov. Zmeny sa týkajú tých SZČO, ktoré do 31. decembra 2019 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (477,00 €) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 477,01 € do 506,49 €, ktoré budú platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 €, a tiež tých SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je určený v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (6 678,00 €) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 7 091,00 €, ktoré budú platiť poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu z uvedeného rozpätia.

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Minimálna mzda bola ustanovená pre slovenských zamestnancov prvýkrát na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „ČSFR“) č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy a platiť začala od 25. 3. 1991. Toto nariadenie upravovalo minimálnu mzdu v Československu až do 10. 2. 1992. S účinnosťou od 11. 2. 1992 upravovalo minimálnu mzdu na Slovensku nariadenie vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde, ktoré upravovalo minimálnu mzdu aj v období existencie samostatnej Slovenskej republiky, až do 31. 3. 1996.

Druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dátum:
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vážení čitatelia,

predstavujeme vám praktickú publikáciu Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od známeho autora Jozefa Tomana, ktorá je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti. Na aké účely možno dohody použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd? Odpovede na tieto a na mnohé ďalšie otázky publikácia prináša. Obsahuje praktické príklady, judikáty a komentáre k odborným pojmom. Ako malú „ochutnávku“ uverejňujeme ukážku, ktorá je upravená a krátená. Ak vás problematika zaujala, môžete si knihu objednať v záložke e-shop na stránkach www.wolterskluwer.sk

Letné brigády

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa súčasnej právnej úpravy môže byť závislá práca vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Iný pracovnoprávny vzťah je možné založiť jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov. Zvýšený záujem o prácu na dohodu a o brigády je počas letného obdobia, a to najmä na príležitostné a krátkodobé zárobkové činnosti. Študenti uzatvárajú na výkon zárobkovej činnosti dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej základné charakteristiky i osobitosti uvádzame v nasledovnom článku.

Zmeny v sociálnej oblasti od 1. júla 2019

Dátum:
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. júla 2019 v sociálnej oblasti dochádza k viacerým zmenám, ktoré sa týkajú najmä výšky sociálnych dávok poskytovaných zo systému sociálneho poistenia (napr. dávky garančného poistenia, dávky poistenia v nezamestnanosti, predčasného starobného dôchodku i minimálneho dôchodku), ako aj zo systému štátnej sociálnej podpory (napr. príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, prídavku na dieťa a rodičovského príspevku) a taktiež zo systému sociálnej pomoci (napr. peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ako napr. príspevku na osobnú asistenciu, príspevku na opatrovanie, atď.). Výška niektorých dávok sa mení v závislosti od zmeny výšky súm životného minima, čo uvedieme v nasledujúcich riadkoch.

Vymeriavací základ SZČO od 1. júla 2019 na účely platenia poistného na sociálne poistenie

Dátum:
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Deň 1. júl (prípadne 1. október) má pre samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) mimoriadny význam z dôvodu, že dochádza k zmene výšky vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity).

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť