RUBRIKA: Poistné, odvody a mzdy

zoradiť výsledky podľa:

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Článok pokračuje oboznámením s ďalšími legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Druhá časť článku pokračuje uvedením zmien pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti. Dňa 18. 9. 2019 bola schválená novela č. 316/2019 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2020. Zo schválených zmien vyplýva, že počnúc zdaňovacímobdobímroku2020 sa zvyšuje nezdaniteľnáčasťzákladudanenadaňovníkaa upravuje sa aj výpočet ročnej daňovej povinnosti.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Začiatok kalendárneho roka sa považuje v mzdovej učtárni sa jedno z najnáročnejších období. Predchádzajúce zdaňovacie obdobie je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zákonné sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie v roku 2020

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Od 1. januára 2020 sa budú znovu upravovať niektoré výšky zákonného poistného (resp. preddavkov na poistné) plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Z dôvodu medziročnej zmeny (zvýšenia) priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky o 6,2 % z 954,00 € (za rok 2017) na 1 013,00 € (za rok 2018), sa mení v roku 2020 najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov. Zmeny sa týkajú tých SZČO, ktoré do 31. decembra 2019 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (477,00 €) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 477,01 € do 506,49 €, ktoré budú platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 €, a tiež tých SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je určený v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (6 678,00 €) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 7 091,00 €, ktoré budú platiť poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu z uvedeného rozpätia.

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 16. októbra 2019 bolo vyhlásené nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda na rok 2020 takto:

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Minimálna mzda bola ustanovená pre slovenských zamestnancov prvýkrát na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „ČSFR“) č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy a platiť začala od 25. 3. 1991. Toto nariadenie upravovalo minimálnu mzdu v Československu až do 10. 2. 1992. S účinnosťou od 11. 2. 1992 upravovalo minimálnu mzdu na Slovensku nariadenie vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde, ktoré upravovalo minimálnu mzdu aj v období existencie samostatnej Slovenskej republiky, až do 31. 3. 1996.

Druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dátum:
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vážení čitatelia,

predstavujeme vám praktickú publikáciu Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od známeho autora Jozefa Tomana, ktorá je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti. Na aké účely možno dohody použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd? Odpovede na tieto a na mnohé ďalšie otázky publikácia prináša. Obsahuje praktické príklady, judikáty a komentáre k odborným pojmom. Ako malú „ochutnávku“ uverejňujeme ukážku, ktorá je upravená a krátená. Ak vás problematika zaujala, môžete si knihu objednať v záložke e-shop na stránkach www.wolterskluwer.sk

Letné brigády

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa súčasnej právnej úpravy môže byť závislá práca vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Iný pracovnoprávny vzťah je možné založiť jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov. Zvýšený záujem o prácu na dohodu a o brigády je počas letného obdobia, a to najmä na príležitostné a krátkodobé zárobkové činnosti. Študenti uzatvárajú na výkon zárobkovej činnosti dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej základné charakteristiky i osobitosti uvádzame v nasledovnom článku.

Zmeny v sociálnej oblasti od 1. júla 2019

Dátum:
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. júla 2019 v sociálnej oblasti dochádza k viacerým zmenám, ktoré sa týkajú najmä výšky sociálnych dávok poskytovaných zo systému sociálneho poistenia (napr. dávky garančného poistenia, dávky poistenia v nezamestnanosti, predčasného starobného dôchodku i minimálneho dôchodku), ako aj zo systému štátnej sociálnej podpory (napr. príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, prídavku na dieťa a rodičovského príspevku) a taktiež zo systému sociálnej pomoci (napr. peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ako napr. príspevku na osobnú asistenciu, príspevku na opatrovanie, atď.). Výška niektorých dávok sa mení v závislosti od zmeny výšky súm životného minima, čo uvedieme v nasledujúcich riadkoch.

Vymeriavací základ SZČO od 1. júla 2019 na účely platenia poistného na sociálne poistenie

Dátum:
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Deň 1. júl (prípadne 1. október) má pre samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) mimoriadny význam z dôvodu, že dochádza k zmene výšky vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity).

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť