Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2014

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014

Ing. Zita Kajanovičová Ing. Silvia Jambrichová

Výška súm nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie a niektoré ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce výšku daňovej povinnosti fyzickej osoby zákon č. 595/2003 Z. z. o dani...

Zostatková cena hmotného majetku v daňových výdavkoch

Ing. Lucia Vanková

Zostatková cena sa viaže k hmotnému a nehmotnému majetku a pri jeho vyradení z používania ovplyvňuje daňové výdavky podnikateľa. Daňové dopady vyradenia majetku sú rôzne, a to v závislosti od dôvod...

Významné a nevýznamné chyby v účtovníctve

Ing. Dušan Dobšovič

Podľa § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka (ÚJ) účtuje a vykazuje účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvi...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.