Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Anton Kolembus

Počet článkov autora: 61


Príspevky na rekreáciu a kúpeľná starostlivosť

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov sú novinkou od roku 2019. Za splnenia podmienok upravených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže žiadať zamestnanec svojho zamestná...

Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa

Zákazkovou výrobou sa rozumie vytvorenie jednotlivého hmotného majetku, alebo kombinácie hmotných majetkov, ktoré spolu súvisia, alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, účel alebo použitie na základe zmluvy (napr. budova, ce...

Povinnosť uviesť výšku spotrebnej dane na faktúrach

Platiteľ fakturuje mesačne spotrebovanú elektrickú energiu. Tomuto odberateľovi sme vystavili výzvu k úhrade – splátkový kalendár (nedaňový doklad) – v ktorom sú predpísané mesačné preddavky. Každý mesiac budeme musieť vystaviť aj daňový doklad, l...

Zdaňovanie stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemu

Ako postupovať pri zdaňovaní stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené od dane. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a podobne?

Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka

Podľa ustanovenia § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je fyzickou osobou. Zároveň jeho zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnost...

Zaradenie a účtovanie nadobudnutého nehnuteľného majetku

Slovenská spoločnosť s r. o. kupuje 100 % obchodný podiel od inej slovenskej spoločnosti s r. o. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je predávajúca spoločnosť majiteľom budov, ktoré ale nie sú zaradené v obchodnom majetku podľa účtovnej závierky...

Predaj pohľadávky, na ktorú bola tvorená opravná položka

Spoločnosť A eviduje pohľadávky voči firme B, ktorá je v konkurze. Spoločnosť A vytvorila opravné položky na pohľadávky v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Pohľadávky boli tiež riadne prihlásené do ...

Účtovanie obstarania nehnuteľnosti na predaj

Nehnuteľnosti sú dlhodobým hmotným majetkom v prípade, ak sú používané v účtovnej jednotke. Účtovná jednotka ich však môže obstarať aj za účelom predaja. Účtovná jednotka môže obstarať nehnuteľnosť viacerými spôsobmi: kúpou, výstavbou dodávateľsk...

Predaj nehnuteľnosti, zníženie kúpnej ceny a následné preddavky

V minulosti právnická osoba prenajímala obchodný priestor, ktorý predala súčasnému nájomcovi a započítala si do ceny aj výšku nájomného v minulom období. Právnická osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva predá nehnuteľnosť, ktorú má v obch...

Vysporiadanie výsledku hospodárenia v akciovej spoločnosti a spoločnosti s r. o.

Zisťovanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie patrí k základným zásadám podvojného účtovníctva. Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov, účtovaných na účtoch účtovej...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály