Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Anton Kolembus

Počet článkov autora: 68


Príspevky na rekreáciu a kúpeľná starostlivosť

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov sú novinkou od roku 2019. Za splnenia podmienok upravených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže žiadať zamestnanec svojho zamestná...

Uplatňovanie výdavkov na pohonné látky v roku 2022

Výdavky na pohonné látky (ďalej aj „PHL“) patria k uplatňovaným daňovým výdavkom takmer u každého podnikateľa, z dôvodu, že motorové vozidlá sú často využívaným hmotným majetkom pri podnikaní. Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám ...

Spôsob preukazovania daňových výdavkov podnikateľa fyzickej osoby

Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť, či bude preukazovať na daňové účely vynaložené výdavky a akým spôsobom ich bude uplatňovať. Daňovník môže viesť účtovníctvo alebo uplatňovať daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 1...

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Spoločnosť zistila, že v roku 2021 nezaúčtovala vystavenú faktúru, a teda v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 vykázala nižší základ dane. Účtovná závierka za rok 2021 už bola schválená a uvedená chyba je pre sp...

Odkúpenie technického zhodnotenia budovy od nájomcu

Spoločnosť vlastní výrobnú halu s kancelárskymi priestormi, ktorú má zaradenú v odpisovej skupine 5 na 20 rokov. Časť výrobnej haly prenajala firme, ktorá si postavila v hale kancelárske priestory. Tieto priestory chce spoločnosť teraz od firmy od...

Pohľadávky veriteľov voči dlžníkom v reštrukturalizačnom konaní

V obchodných vzťahoch nastávajú situácie, keď príde k poklesu schopnosti podnikateľov plniť si svoje záväzky, dostávajú do situácie, že faktúry sú uhrádzané oneskorene, čo vyvoláva potrebu dodávateľov sledovať lehotu splatnosti faktúr.

Účtovanie úveru s odloženou splatnosťou

Banka nám poskytla dlhodobý úver s odloženou splatnosťou o rok. Ak splníme určité podmienky, úroky za nás zaplatí štát a my budeme splácať iba istinu. Na bankovom výpise však sú uvedené bankové úroky nevyúčtované. Máme o týchto úrokoch účtovať už ...

Zaradenie majetku – používaný kontajner

Spoločnosť s ručením obmedzeným zakúpila používaný lodný kontajner v celkovej obstarávacej cene 3 049,00 € bez DPH, ktorý bude ďalej využívať ako sklad. Kontajner bude umiestnený na pozemku spoločnosti, ktorý momentálne používa ako parkovaciu ploc...

Povinnosť uviesť výšku spotrebnej dane na faktúrach

Platiteľ fakturuje mesačne spotrebovanú elektrickú energiu. Tomuto odberateľovi sme vystavili výzvu k úhrade – splátkový kalendár (nedaňový doklad) – v ktorom sú predpísané mesačné preddavky. Každý mesiac budeme musieť vystaviť aj daňový doklad, l...

Zdaňovanie stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemu

Ako postupovať pri zdaňovaní stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené od dane. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a podobne?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály