Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2013

Miesto dodania zdaniteľných obchodov

Ing. Anna Danková

Predmetom dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štát...

Uplatnenie DPH pri poskytovaní závodného stravovania

Ing. Jana Acsová

Ústava Slovenskej republiky v článku 36 s podtitulom Hospodárske, sociálne a kultúrne práva garantuje zamestnancom právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. Ako príklad uvádza právo na ...

DPH uvedená na faktúre neodôvodnene

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal viacero rozsudkov týkajúcich sa DPH uvedenej na faktúre neodôvodnene. V tomto vydaní prinášame prehľad niektorých rozsudkov, ktoré sa zaoberajú otázkou práva na odpočítanie aleb...

Obsah vydania

Editoriál

Budú mať firmy možnosť dostať sa z „čiernej listiny“ rizikových firiem?

Od októbra minulého roku je každá firma povinná zaplatiť DPH aj za obchodného partnera, ktorý daň neodvedie. V súvislosti s týmto opatrením bola 3. februára 2013 zverejnená „čierna listina“ firiem neplniacich si daňové povinnosti, podľa ktorej je možné si obchodného partnera preveriť. Ak sa firma dostala do zoznamu rizikových firiem aj nedopatrením, nebolo možné sa z tejto listiny dostať preč. Umožní plánovaná novela Daňového poriadku „polepšeným“ firmám dostať sa z tejto „čiernej listiny“?

Novela zákona o DPH účinná od 1. 10. 2012 zadefinovala, že platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí za daň uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá, prípadne časť dane nebude zaplatená. „Za dostatočný dôvod sa považuje napríklad aj to, ak suma na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia, platiteľ pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie aj po dni zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR alebo kupujúci mal personálne prepojenie s predávajúcim cez pozíciu štatutára alebo spoločníka,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace.

Vplyvom tohto opatrenia je od roku 2013 zverejnený zoznam rizikových firiem, ktoré si neplnia daňové povinnosti. Zoznam by mal slúžiť ako pomôcka pri overovaní si budúcich obchodných partnerov. Doteraz platilo, že ak sa subjekt dostane do zoznamu rizikových firiem a následne sa „polepší“, v zozname ostane aj naďalej. Momentálne svitá firmám na lepšie časy a budú mať možnosť sa z tejto „čiernej listiny“ dostať. Ministerstvo financií chystá totiž pravidlá, na základe ktorých bude možné polepšené firmy zo zoznamu vymazať. Predmetná zmena súvisí s plánovanou novelou Daňového poriadku, podľa ktorej by sa od 1. 1. 2014 platiteľ DPH, ktorý je uvedený v zozname rizikových platiteľov, vymazal z tohto zoznamu, ak:

  • zaniknú dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený,
  • súčasne v období dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od konca mesiaca, v ktorom zanikli dôvody zverejnenia v zozname, platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie, ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne,
  • alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.

Prakticky to môže mať význam hlavne u platiteľov, ktorí sa do predmetného zoznamu dostali nedopatrením, napr. ak chybou zamestnanca opakovane zabudli podať daňové priznanie k DPH.

„Z tohto pohľadu by sa mali právo ,očistiť` a ďalej nevystupovať voči svojim odberateľom ako rizikový partner. Z vyššie uvedeného dôvodu zmenu určite vítame,“ uviedol Pašek.

V Českej republike je inštitút ručenia príjemcu plnenia za nezaplatenú daň dodávateľom účinný už od 1. apríla 2011. Platí, že nespoľahlivý platca sa môže v stanovenej lehote odvolať. Platiteľ má tiež možnosť podať žiadosť o zrušenie označenia nespoľahlivého platiteľa − žiadosť môže podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Zdroj: tlačová správa spoločnosti Accace, k. s.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.