Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nadobudnutie tovaru z Českej republiky

Český dodávateľ z Prahy (firma A) predá tovar slovenskej s. r. o. (firma B). Obe firmy sú vo svojich krajinách zaregistrované ako platitelia DPH. Tovar na územie SR prepraví vlastným dopravným prostriedkom český dodávateľ (firma A). Neprepraví ho však do sídla firmy B, ale priamo do firmy C, ktorá je zákazníkom firmy B (firma B vyfakturuje tovar firme C bez prepravy). Český dodávateľ (firma A) vystaví faktúru pre slovenskú s. r. o. (firmu B), kde okrem ceny tovaru uvedie aj cenu dopravy, ktorej časť sa týka prepravy tovaru do sídla firmy B a časť sa týka prepravy tovaru až do sídla firmy C. Faktúra je vystavená bez DPH. Ako účtovať dopravu − časť do sídla firmy B ako vedľajšie obstarávacie náklady na tovar a časť do firmy C ako službu na účet 518? Ako možno vykazovať dopravu v daňovom priznaní k DPH?

Preprava tovaru od dodávateľa k odberateľovi hradená odberateľom je v súlade s § 25 ods. 6 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. u odberateľa nákladom súvisiacim s obstaraním tovaru, hradená dodávateľom je u dodávateľa nákladom súvisiacim s odbytom (odbytový náklad); odbytový náklad je podľa kalkulačného vzorca súčasťou predajnej ceny tovaru alebo predmetom samostatnej kalkulácie služby prepravy.

Náklad na prepravu tovaru hradený firmou B sa účtuje u firmy B ako náklad súvisiaci s obstaraním tovaru, a to časť prepravy tovaru do firmy B, ako náklad na prijatú službu (účet 518), a to časť prepravy z firmy B do firmy C, pričom firma B zahrnie tento odbytový náklad do kalkulácie predajnej ceny tovaru, alebo službu prepravy tovaru dodáva samostatne a samostatne firme C aj fakturuje.

Z dopytu je zrejmé, že česká firma používa spôsob samostatnej fakturácie tovaru a samostatnej fakturácie služby – prepravy. Z dopytu tiež vyplýva, že firma B fakturuje firme C tovar bez prepravy a mala by prepravu firme C fakturovať rovnako samostatne. Z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) firma nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH. Náklady na prepravu pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vstupujú ako súvisiace náklady (výdavky) do základu dane podľa § 23 zákona o DPH.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.