Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2016

Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Soňa Ugróczy

Návrh novelizovaného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017. Národná rada SR má na programe v októbri 201...

Zaobchádzanie s poukazmi z hľadiska DPH

Mgr. Elvíra Ungerová

Rada Európskej únie 27. júna 2016 prijala smernicu, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi. Zameriava sa na zvýšenie právnej istoty pri transakciách zahŕňajúcich...

Dodanie tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Dodanie tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva

Komunitárne právo je právom precedentným, preto je prospešné poznať prístup Súdneho dvora EÚ (ďalej len „SD EÚ“) pri výklade smernice o DPH a tým aj aplikáciu DPH podľa národných zákonov.

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2016, ktorý je zvyčajne poznamenaný zvýšeným pracovným nasadením a snahou urobiť čo najviac. Októbrové číslo nášho časopisu obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o pripravovanej novele zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2017. Autorka sa v ňom venuje ustanoveniam, ktoré má pripravovaná novela zákona o DPH riešiť.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o refakturácii z hľadiska zákona o DPH. Článok je doplnený mnohými príkladmi z praxe. Ďalší článok je zameraný na tému predmetu dane z pridanej hodnoty. Tretí článok v tejto rubrike je venovaný téme dodania tovaru a služieb v zmysle komunitárneho práva. Autorka v ňom prináša výber judikátov Súdneho dvora EÚ, ktoré je dobré poznať aj v súvislosti s aplikáciou slovenského zákona o DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame článok o zaobchádzaní s poukazmi z hľadiska DPH v súvislosti s novoprijatou smernicou Rady Európskej únie, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES.

Odpovede na vaše otázky nájdete ako zvyčajne v „Poradni“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.