Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2020

Neplatitelia dane z pridanej hodnoty a povinnosť priznávať DPH

Ing. Ján Mintál

Povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu daň z pridanej hodnoty z dodania tovarov alebo služieb sa vzťahuje na osoby ustanovené v § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ď...

Vrátenie DPH vyrubenej daňovým úradom v nadväznosti na opravu nesprávne vyhotovených faktúr

Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) vydal 2. júla 2020 rozsudok vo veci C-835/18 SC Terracult SRL proti Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia ...

Prenesenie daňovej povinnosti

Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť registrovaná pre DPH v ČR aj na Slovensku podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) dodala slovenskému platiteľovi DPH regis...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok zameraný na situácie, kedy majú povinnosť priznávať DPH aj neplatitelia DPH. Autor článku doplnil jednotlivé situácie aj príkladmi z praxe.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje dokončenie článku o oslobodení od dane pri vývoze tovaru mimo Európskej únie. Ďalší článok v tejto rubrike sa venuje oprave nesprávne fakturovaných údajov a s tým súvisiacemu vyhotoveniu dodatočných daňových priznaní a výkazov.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie ohľadom vrátenia DPH vyrubenej daňovým úradom v nadväznosti na opravu nesprávne vyhotovených faktúr.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.