Daňový kalendár

27
január
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac december 2019 pre platiteľov podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac december 2019 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za 4. kalendárny štvrťrok 2019 pre platiteľov podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. so štvrťročným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac december 2019 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 4. kalendárny štvrťrok 2019 platiteľmi DPH, ak v tomto štvrťroku realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a nemajú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 4. kalendárny štvrťrok 2019 zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., ak v tomto štvrťroku dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe povinnej platiť daň.
 • Povinnosť platiteľa DPH oznámiť zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok, ak sa tak rozhodne a k 31. 12. 2019 splnil podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.
 • Podanie daňového priznania k spotrebným daniam z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia a zemného plynu za mesiac december 2019 a splatnosť týchto daní.
31
január
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO u daňovníkov, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníkov, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a splatnosť dane (resp. rozdielu, ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň).
 • Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ak v roku 2019 neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p. a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.
 • Podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2020 podľa stavu k 1. januáru 2020.
 • Povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2019 predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia a o iných zákonom stanovených náležitostiach na tlačive určenom finančným riaditeľstvom a uverejnenom na jeho webovom sídle.
 • Povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2019 oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia výšku tohto plnenia.
 • Vystavenie potvrdenia o výške peňažného plnenia a zrazenej dane na účely zamedzenia dvojitého zdanenia prijímateľovi peňažného plnenia (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi) držiteľom peňažného plnenia, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak v roku 2019 bolo peňažné plnenie vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech prijímateľa.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac december 2019.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2019.

Novinky z FR SR , MF SR

 • Nelegálne cigarety uskladnené v byte

  Cez víkend zaistili príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s príslušníkmi finančnej správy z Colného úradu Michalovce (CU MI) nelegálne cigarety, rovnako ako finančnú hotovosť pochádzajúcu z trestnej činnosti. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. viac

 • Bratislavskí colníci odviedli do štátneho rozpo...

  Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava si za rok 2019 pripísali na svoje konto hneď niekoľko prvenstiev. Do štátneho rozpočtu odviedli viac ako 50% celkových odvodov za colnú časť finančnej správy. Celkovo to činilo 2,5 miliardy eur, z čoho výber spotrebných daní predstavoval 1,7 miliardy, výber DPH bol na úrovni cca 790 miliónov a cla približne 5,9 milióna eur. viac

 • Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o ERP

  V súvislosti s vykonaním zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 zákona č. 289/2020 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) za druhý polrok 2019 a v prvom polroku 2020 sú servisné organizácie povinné vykonať: viac

 • Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a ...

  Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 18.1.2020 (sobota) bude v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú prevádzkované dotknuté informačné systémy finančnej správy. viac

 • Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnene...

  Oznamujeme verejnosti, že dňa 16.01.2020 od 00:00 hod. do 06:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou eID karty a KEP. Prihlásenie pomocou ID a hesla a podpisovanie dokumentov EZ bude funkčné. viac

www.financnasprava.sk

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

1/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
1/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať