Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Kalendár daňových a odvodových povinností

26
júl
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac jún 2021 pre platiteľov DPH s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za 2. kalendárny štvrťrok 2021 pre platiteľov DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac jún 2021 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH, ale vznikla im povinnosť platiť DPH podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac jún 2021 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 2. kalendárny štvrťrok 2021 platiteľmi DPH, ak v tomto štvrťroku realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a nemajú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 2. kalendárny štvrťrok 2021 zdaniteľnou osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p., ak v tomto štvrťroku dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe povinnej platiť DPH.
 • Povinnosť platiteľa DPH oznámiť zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok, ak sa tak rozhodne a k 30. 6. 2021 splnil podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p.
 • Podanie daňového priznania k spotrebným daniam z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia a zemného plynu za mesiac jún 2021 a splatnosť týchto daní.
02
august
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/9 predpokladanej dane.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac jún 2021.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac jún 2021, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú platiteľ DPH uplatňuje od 1. júla 2021.
05
august
 • Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, uplatňovanie ktorej platiteľ DPH skončil zo zákonných dôvodov v mesiaci júl 2021.
09
august
 • Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac júl 2021.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za mesiac júl 2021.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci júl 2021.
 • Vykázanie celkovej výšky vyplatených dividend a výšky preddavku na poistné z vyplatených dividend podliehajúcich zdravotnému poisteniu za mesiac júl 2021 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom na území SR a splatnosť preddavku.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.