Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Kalendár daňových a odvodových povinností

05
október
 • Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, uplatňovanie ktorej platiteľ DPH skončil zo zákonných dôvodov v mesiaci september 2023.
09
október
 • Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac september 2023.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za mesiac september 2023.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci september 2023.
 • Vykázanie celkovej výšky vyplatených dividend a výšky preddavku na poistné z vyplatených dividend podliehajúcich zdravotnému poisteniu za mesiac september 2023 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom na území SR a splatnosť preddavku.
16
október
 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v z. n. p. z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v mesiaci september 2023 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.
 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. v z. n. p. v prípade úhrady vykonanej v mesiaci september 2023 a oznámenie tejto skutočnosti miestne príslušnému daňovému úradu.
20
október
 • Podanie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (príp. má bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tuzemsku) a ktorej obrat k 30. 9. 2023 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 €.
25
október
 • Podanie daňového priznania k spotrebným daniam z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia a zemného plynu za mesiac september 2023 a splatnosť týchto daní.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac september 2023 pre platiteľov DPH s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za 3. kalendárny štvrťrok 2023 pre platiteľov DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac september 2023 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH, ale vznikla im povinnosť platiť DPH podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac september 2023 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 3. kalendárny štvrťrok 2023 platiteľmi DPH, ak v tomto štvrťroku realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a nemajú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 3. kalendárny štvrťrok 2023 zdaniteľnou osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p., ak v tomto štvrťroku dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe povinnej platiť DPH.
 • Povinnosť platiteľa DPH oznámiť zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok, ak sa tak rozhodne a k 30. 9. 2023 splnil podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p.
31
október
 • Podanie daňového priznania k DPH za 3. kalendárny štvrťrok 2023 pre subjekty registrované do osobitnej úpravy One Stop Shop (OSS) a splatnosť tejto dane, pričom za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.