Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Kalendár daňových a odvodových povinností

31
október
 • Podanie daňového priznania k DPH za 3. kalendárny štvrťrok 2021 pre subjekty registrované do osobitnej úpravy One Stop Shop (OSS) a splatnosť tejto dane, pričom za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.
02
november
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/9 predpokladanej dane.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac september 2021.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac september 2021, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú platiteľ DPH uplatňuje od 1. októbra 2021.
05
november
 • Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, uplatňovanie ktorej platiteľ DPH skončil zo zákonných dôvodov v mesiaci október 2021.
08
november
 • Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac október 2021.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za mesiac október 2021.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci október 2021.
 • Vykázanie celkovej výšky vyplatených dividend a výšky preddavku na poistné z vyplatených dividend podliehajúcich zdravotnému poisteniu za mesiac október 2021 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom na území SR a splatnosť preddavku.
15
november
 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v z. n. p. z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v mesiaci október 2021 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.
 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. v z. n. p. v prípade úhrady vykonanej v mesiaci október 2021 a oznámenie tejto skutočnosti miestne príslušnému daňovému úradu.
22
november
 • Podanie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (príp. má bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tuzemsku) a ktorej obrat k 31. 10. 2021 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 €.
25
november
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac október 2021 pre platiteľov DPH s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac október 2021 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH, ale vznikla im povinnosť platiť DPH podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac október 2021 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie daňového priznania k spotrebným daniam z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia a zemného plynu za mesiac október 2021 a splatnosť týchto daní.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.