Daňový kalendár

06
apríl
 • Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe platby za dodanie tovaru alebo služby, uplatňovanie ktorej platiteľ DPH skončil zo zákonných dôvodov v mesiaci marec 2020.
08
apríl
 • Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac marec 2020.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za mesiac marec 2020.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci marec 2020.
 • Vykázanie celkovej výšky vyplatených dividend a výšky preddavku na poistné z vyplatených dividend za mesiac marec 2020 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom na území SR a splatnosť preddavku.
15
apríl
 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v mesiaci marec 2020 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.
 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v prípade úhrady vykonanej v mesiaci marec 2020 a oznámenie tejto skutočnosti miestne príslušnému daňovému úradu.
 • Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie a ktorý o to požiadal.
20
apríl
 • Podanie daňového priznania k DPH za 1. kalendárny štvrťrok 2020 pre subjekty registrované do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) a splatnosť tejto dane, pričom za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.
 • Podanie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (príp. má bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tuzemsku) a ktorej obrat k 31. 3. 2020 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 €.
27
apríl
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac marec 2020 pre platiteľov DPH s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za 1. kalendárny štvrťrok 2020 pre platiteľov DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac marec 2020 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH, ale vznikla im povinnosť platiť DPH podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac marec 2020 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 1. kalendárny štvrťrok 2020 platiteľmi DPH, ak v tomto štvrťroku realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a nemajú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 1. kalendárny štvrťrok 2020 zdaniteľnou osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., ak v tomto štvrťroku dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe povinnej platiť DPH.
 • Povinnosť platiteľa DPH oznámiť zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok, ak sa tak rozhodne a k 31. 3. 2020 splnil podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.
 • Podanie daňového priznania k spotrebným daniam z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia a zemného plynu za mesiac marec 2020 a splatnosť týchto daní.
30
apríl
 • Splatnosť rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov PO (za obdobie mesiacov január až marec 2020), ak sú zaplatené preddavky nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2019. To platí aj pre daňovníka, ktorému určil daňový úrad platenie preddavkov na daň inak, ak daňový úrad v rozhodnutí vydanom do 30. 4. 2020 neuvedie inak.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Novinky z FR SR , MF SR

 • Dočasné obmedzenie činností na Colnom úrade Trnava

  Colný úrad Trnava dočasne mení od 1. apríla 2020 úradné hodiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19). viac

 • Dočasné obmedzenie činností PCÚ Rožňava

  Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky (Uznesenie vlády SR 111/2020) a pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie oznamuje Colný úrad Košice obmedzenie výkonu činností na PCÚ Rožňava. viac

 • Zmena úradných hodín na Colnom úrade Bratislava

  Colný úrad Bratislava dočasne mení od 1. apríla 2020 úradné hodiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19). viac

 • Informácia Finančného riaditeľstva Slovenskej r...

  Slovenská republika dňa 25. marca 2020 požiadala Európsku komisiu o vydanie rozhodnutia využiť oslobodenie od cla podľa článku 74 až článku 80 nariadenia Rady (ES č. 1189/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa článku 51 až článku 57smernice Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru. viac

 • Upravené úradne hodiny v čase pandémie koronaví...

  Úradné hodiny na daňových úradoch sú skrátené. viac

www.financnasprava.sk

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
3/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať