Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Kalendár daňových a odvodových povinností

31
január
 • Podanie daňového priznania k DPH za 4. kalendárny štvrťrok 2022 pre subjekty registrované do osobitnej úpravy One Stop Shop (OSS) a splatnosť tejto dane, pričom za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO u daňovníkov, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníkov, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022 a splatnosť dane.
 • Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ak v roku 2022 neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. v z. n. p. a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.
 • Podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 podľa stavu k 1. januáru 2023.
 • Povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2022 predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia a o iných zákonom stanovených náležitostiach na tlačive určenom finančným riaditeľstvom a uverejnenom na jeho webovom sídle.
 • Povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2022 oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia výšku tohto plnenia.
 • Vystavenie potvrdenia o výške peňažného plnenia a zrazenej dane na účely zamedzenia dvojitého zdanenia prijímateľovi peňažného plnenia (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi) držiteľom peňažného plnenia, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak v roku 2022 bolo peňažné plnenie vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech prijímateľa.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac december 2022.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2022.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac december 2022, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú daňovník uplatňuje od 1. januára 2023.
 • Odvedenie dane z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. v z. n. p., ktoré boli poukázané alebo pripísané za rok 2022 v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv; platiteľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príp. fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy.
 • Povinnosť platiteľa dane oznámiť správcovi dane, že v roku 2022 uzavrel s daňovníkom písomnú dohodu o nezdaňovaní príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.
06
február
 • Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorej uplatňovanie daňovník skončil povinne zo zákonných dôvodov v mesiaci január 2023.
08
február
 • Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac január 2023.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za mesiac január 2023.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.