Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (4. časť)

Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 Vydanie: 6/2020

Článok pokračuje vysvetlením pravidiel na zamedzenie hybridným nesúladom podľa § 17i, § 21 ods. 2 písm. o), § 45 ods. 5 a Príloha č. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).

Online časopis

Spotrebný materiál zakúpený cez e-shop

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2020

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila spotrebný materiál cez slovenský e-shop. Pri objednávke kupujúci zabudol uviesť IČ DPH. Prevádzkovateľom uvedeného e-shopu je zahraničná osoba registrovaná na Slovensku, IČ DPH SK412.... Má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, právo na odpočítanie DPH, ak ni

Online časopis

Zmluva o prevzatí dlhu

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2020

Zmluvou o prevzatí dlhou sa dohodli veriteľ, pôvodný dlžník a preberajúci dlžník o prevzatí dlhu z pôvodného dlžníka na preberajúceho dlžníka podľa § 531 Občianskeho zákonníka a nasl., pričom v zmluve neuviedli splatnosť dlhu. Ako správne postupovať pri účtovaní o tejto zmluve: u veriteľa, keď nie

Online časopis

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 1/2019

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v roku 2019 vykonajú zamestnávatelia, ak ich zamestnanci o to požiadajú najneskôr do 15. februára 2019.

Online časopis

Poskytnutie plnení zamestnancom nad rámec osobitných predpisov – vybrané príklady

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 1/2019

Základná charakteristika príjmu je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ustanovená v § 2 písm. c) ako peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, p

Online časopis

Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1. januára 2019

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Vydanie: 1/2019

Nasledujúci článok ponúka prehľadné zobrazenie platenia poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1. januára 2019.

Online časopis

Dopady zvýšenia sumy minimálnej mzdy na mzdové veličiny

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Vydanie: 1/2019

S účasťou celkovej mzdy zamestnanca sú, okrem základnej a motivačnej zložky mzdy aj doplnkové plnenia, ktorých väčšina predstavuje mzdové zvýhodnenia, resp. „príplatky“. Súčasná právna úprava garantuje minimálnu výšku týchto plnení, ktorá je priamo závislá od výšky minimálnej mzdy ustanovenej nariad

Online časopis

Vybrané povinnosti prevádzkovateľov e-shopov pri spracúvaní osobných údajov

Rubrika: Právo pre ekonómov Vydanie: 1/2019

Predaj tovaru a služieb zákazníkom cez internet sa v súčasnosti teší čoraz väčšej obľube. V zásade ide o predaj tovaru a služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v sieti internet, pričom tento predaj sa uskutočňuje medzi predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ

Online časopis

Povinnosti orgánov obchodných spoločností pri zostavovaní, schvaľovaní a zverejňovaní informácií

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 1/2019

V Slovenskej republike je vykazovanie finančných a nefinančných informácií legislatívne upravované predovšetkým zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Vykazovanie oboch typov informácií v SR, v rozsahu požadovanom smernicami Európskeho parlamentu a Rady

Online časopis

Vyradenie sporných a rizikových pohľadávok z účtovníctva z hľadiska dane z príjmov

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 1/2019

Starostlivosť o pohľadávky a ich úhradu je pre podnikateľa nemenej dôležitý proces ako získavanie zákaziek, pretože až po úhrade pohľadávky je možné považovať obchod za úspešne zavŕšený. Základom úspešného obchodu je prevencia pred uzavretím obchodu s nespoľahlivým partnerom, prípadne so zlým obsaho

Online časopis

Podpora turistického ruchu v Slovenskej republike

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 1/2019

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v z. n. p. Touto novelou sa menia a dopĺňajú, okrem spomínaného zákona, aj ďalšie, ktorými sú najmä:

Online časopis

Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (1. časť)

Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu Vydanie: 1/2019

Na transferové ceny je v současné době nahlíženo z několika perspektiv, přičemž se jistě jejich stanovení dotýká mnoha oborů počínaje manažerským účetnictvím a právem konče. Samotný pojem transferová cena či převodní cena je zpravidla používán v oblasti daňového práva hmotného či daňového účetnictví

Online časopis

Odpis záväzku

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2019

Spoločnosť eviduje neuhradenú prijatú faktúru so splatnosťou 08/2010 vo výške 10 000 €. O túto sumu nebol upravovaný základ dane. Vyradí faktúru z účtovníctva (321 / 648). Aký to bude mať vplyv na základ dane? Spoločnosť eviduje faktúru so splatnosťou 04/2015. V roku 2016 a 2017 spoločnosť zvýšila z

Online časopis

Oslobodenie od dane

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2019

Slovenský platiteľ DPH dodáva tovar do iného členského štátu EÚ – dodávateľ je platiteľ registrovaný pre DPH na Slovensku, odberateľ (objednávateľ) je z Holandska pre DPH registrovaný v Holandsku. Prepravca tovaru je prepravná spoločnosť z Česka. Tovar bol prevzatý v Nemecku (nemecká firma s registr

Online časopis

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2018

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 2/2019

Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. V daňovom priznaní je daňovník povinný daň si sám vypočítať a uviesť prípadné výnimky, oslobodenia, úľavy, odpočty a vyčísliť ich výšku.

Online časopis

Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2018

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 2/2019

Blíži sa mesiac marec, ktorý sa spája s termínom na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Pre zdaňovacie obdobie roka 2018 Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, v príspevku dáme do pozornosti zmeny, ktoré sú v týchto nových tlačiv

Online časopis

Novely zákona o dani z príjmov prijaté v roku 2018 a začiatkom roka 2019

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 2/2019

V roku 2018 bol zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov alebo ZDP“) novelizovaný niekoľkokrát. V porovnaní s minulými rokmi, keď bol cit. zákon novelizovaný na základe samostatných veľkých noviel, išlo v roku 2018 zväčša o kratšie novely, a navyše vyvol

Online časopis

Platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 je zákonom určená povinnosť (1. časť)

Rubrika: Miestne dane Zo seriálu: Platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 je zákonom určená povinnosť Vydanie: 2/2019

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Keďže obci možno ukladať povinnosti a obm

Online časopis

Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (2. časť)

Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu Vydanie: 2/2019

Cílem tohoto článku je v prvé řadě poukázat na skutečnosti, které jsou aktuálně při stanovování tzv. převodní ceny pro účely rozdělení výnosu mezi koncernové podniky opomíjeny, a v jejichž důsledku dochází k ne úplně přesnému stanovení transferové ceny, a dále dovodit, kterými opatřeními by mohlo do

Online časopis

Dohoda o pracovnej činnosti

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2019

Spolumajiteľke a zároveň konateľke s. r. o. v januári končí poberanie rodičovského príspevku. Chcela by sa zamestnať vo vlastnej s. r. o., ale nie na riadny pracovný pomer, ale zatiaľ len na dohodu o pracovnej činnosti na 1 hodinu denne so mzdou cca 100 €. Bude riadne zdravotne a aj dôchodkovo poist