Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Nezdaniteľné časti základu dane po 1. januári 2020

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 1/2020

Nezdaniteľné časti základu dane daňovníka sú položkami, o ktoré je možné znížiť výlučne základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“) alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikan

Online časopis

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 1/2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1594). V článku uvádzame stručný prehľad vybraných zmien, v praxi je

Online časopis

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

Rubrika: Miestne dane Vydanie: 1/2020

Miestne dane, ktoré spravujú obce upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ukladanie miestnych daní podľa tohto zákona je fakultatívne,okrem miestneho poplatku za komunáln

Online časopis

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (1. časť)

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 Vydanie: 1/2020

Začiatok kalendárneho roka sa považuje v mzdovej učtárni sa jedno z najnáročnejších období. Predchádzajúce zdaňovacie obdobie je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Online časopis

Zákonné sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie v roku 2020

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Vydanie: 1/2020

Od 1. januára 2020 sa budú znovu upravovať niektoré výšky zákonného poistného (resp. preddavkov na poistné) plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Z dôvodu medziročnej zmeny (zvýšenia) priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky o 6,2 % z 95

Online časopis

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (2. časť)

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Zo seriálu: Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 Vydanie: 1/2020

Dňa 16. októbra 2019 bolo vyhlásené nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda na rok 2020 takto:

Online časopis

Krádež majetku – daňové a účtovné hľadisko

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 1/2020

Krádež z hľadiska trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tým, že sa jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Krádež majetku u podnikateľských subjektov znamená mimoriadny úbytok majetku, s ktorým sa musia vysporiad

Online časopis

Preddavok na pracovnú cestu a jeho vyúčtovanie

Rubrika: Cestovné náhrady Vydanie: 1/2020

Cestovné náhrady, nároky a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri pracovnej ceste, vrátene poskytnutia preddavkov, upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Online časopis

Určenie predpokladanej dane z motorových vozidiel k 1. januáru 2020

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 1/2020

Pre podnikateľov, ktorí v zdaňovacom období (ďalej „ZO“) 2019 používali na podnikanie vozidlo spĺňajúce podmienku predmetu dane z motorových vozidiel, sa blíži termín na podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane, resp. pomernej časti dane, ktorým je 31. január 2020.

Online časopis

Audit po novele zákona o účtovníctve v Slovenskej republike

Rubrika: Polemika Vydanie: 1/2020

Členské štáty Európskej únie (EÚ) zaviedli spoločenskú funkciu štatutárneho audítora, ktorá zabezpečuje správnosť predkladaných finančných výstupov pre ich užívateľov, štát, obchodných partnerov a obyvateľstvo. V Slovenskej republike predstavuje výsledok hospodárenia prvotný základ dane, od ktorého

Online časopis

Škoda na automobile

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020

K havárii automobilu došlo v 7. mesiaci. Poškodenie poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Auto ale bolo pojazdné a predalo sa ako auto cez faktúru v 8. mesiaci. V 9. mesiaci došlo k prepisu automobilu na nového majiteľa. V tom čase malo auto 3 roky a ešte nebolo daňovo a ani účtovne odpísané, obs

Online časopis

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 2/2020

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdob

Online časopis

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 2/2020

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), daňové priznanie je povinný podať:

Online časopis

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 2/2020

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Online časopis

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (2. časť)

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 Vydanie: 2/2020

Druhá časť článku pokračuje uvedením zmien pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti. Dňa 18. 9. 2019 bola schválená novela č. 316/2019 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2020. Zo schválených zmien vyplýva, že počnúc zdaňo

Online časopis

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

Rubrika: Právo pre ekonómov Vydanie: 2/2020

Právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právnu relevanciu určitým písomnostiam vtedy, keď sú doručené svojmu adresátovi. Preto je právne významné doručenie verejnoprávneho aktu, napríklad súdneho rozhodnutia, ale aj súkromnoprávneho úkonu, napríklad odstúpenia od zmluvy. V rámci pracovného prá

Online časopis

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 2/2020

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019, potom zostavovali účtovnú závierku ako riadnu.

Online časopis

Opravy chýb

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 2/2020

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Online časopis

Oslobodenie nepeňažného príjmu – ubytovanie zamestnancov

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 2/2020

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) upravuje pre fyzické osoby príjmy oslobodené od dane v § 5 ods. 7 ZDP, ktoré sa vzťahujú na vybrané príjmy zo závislej činnosti a v § 9 ZDP, ktoré sa vzťahujú na vybrané príjmy všetkých fyzických osôb. Medzi príjmy zo závislej čin

Online časopis

Situácie, keď je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 2/2020

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vo svojom ustanovení § 32 presne definuje podmienky, kedy sú fyzické osoby povinné podať daňové priznanie alebo kedy ho povinné podať nie sú.