Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Vykonanie opráv v podaných prehľadoch a hláseniach

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 7-8/2015

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je v súlade s § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) povinný predkladať správcovi dane: prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnane

Online časopis

Zdaňovanie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2015

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 7-8/2015

Fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu, sa nazýva zamestnanec. Čistú mzdu zamestnanca ovplyvňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je to výška poistného (odvodov), ktoré je povinný odviesť zamestnávateľ z hrubého zdaniteľného

Online časopis

Príjmy fyzickej osoby oslobodené od dane v príkladoch

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 7-8/2015

Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa pod pojmom zdaniteľný príjem rozumie príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Príjmy fyzickej osoby, ktoré sú oslobodené od dane v ZDP vymedzujú ustanove

Online časopis

Výdavky na pohonné látky podnikajúcich fyzických osôb v roku 2015

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 7-8/2015

Automobil, osobitne osobný automobil, je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti a je to najčastejšie využívaný druh majetku v podnikaní. V súvislosti s využívaním osobného automobilu (ďalej OA) u podnikajúcej fyzickej osoby (ďalej len „podnikateľ“) vzniká veľa otázok.

Online časopis

Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby z hľadiska dane z príjmov, DPH a odvodov

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 7-8/2015

Vďaka internetu a najmä rôznym on-line trhoviskám či komunitám môžu v súčasnosti slovenskí podnikatelia dosahovať svoje príjmy od odberateľov z celého sveta. Atraktívnymi sú najmä príjmy, ktoré podnikatelia označujú resp. považujú za pasívne, a to aj z daňového hľadiska. Spravidla ide totiž o násled

Online časopis

Svedecká výpoveď a jej dôležitosť pri správe daní (2. časť)

Rubrika: Správa daní Zo seriálu: Svedecká výpoveď a jej dôležitosť pri správe daní Vydanie: 7-8/2015

V druhej časti sa autori, okrem iného, zamerali na postup správcu dane pri svedeckej výpovedi, formu a priebeh výpovede, čitateľ sa dozvie napr., aké sú zakázané otázky pri výpovedi a pod.

Online časopis

Vymeriavací základ SZČO na účely platenia poistného na sociálne poistenie od 1. júla 2015

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Vydanie: 7-8/2015

V sociálnej oblasti má pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) význam deň 1. júl (prípadne 1. október), pretože dochádza k zmene výšky vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie, na starobné, na invalidné poistenie a do rezervného fond

Online časopis

Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti (1. časť)

Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Zo seriálu: Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti Vydanie: 7-8/2015

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sú dôchodkové dávky, ktoré sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) poskytujú zo základného fondu starobného poistenia. Ich účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v

Online časopis

Zmeny v dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie v roku 2015

Rubrika: Medzinárodné zdaňovanie Vydanie: 7-8/2015

Cieľom príspevku je vymedziť rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovane podľa legislatívneho rámca platného pre zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2015.

Online časopis

Nové usmernenie k obsahu dokumentácie transferového oceňovania

Rubrika: Medzinárodné zdaňovanie Vydanie: 7-8/2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Usmernenie č. MF/011491/2015-724 (ďalej len „usmernenie“), ktoré bolo vydané dňa 14. mája 2015 a nahrádza predchádzajúce usmernen

Online časopis

Rezervy – daňové a účtovné hľadisko (1. časť)

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Zo seriálu: Rezervy – daňové a účtovné hľadisko Vydanie: 7-8/2015

Rezervy môžeme charakterizovať ako budúce záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo neurčitou výškou, známy je však účel ich použitia. Ich zmyslom je vyjadriť riziko budúcich strát z podnikania a premietnuť tak do účtovníctva zásadu opatrnosti. Rezervy sa vytvárajú v okamžiku, keď sú budúce rizik

Online časopis

Daňové aspekty kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv

Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 7-8/2015

V súvislosti s činnosťou odborových organizácii ako zástupcov zamestnancov na pracovisku, ktorí sa snažia prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv zlepšiť pracovné a mzdové podmienky zamestnancov na pracovisku, sa pravidelne objavujú rôzne aspekty (súvislosti) s bezprostrednou

Online časopis

Rezervačný depozit a obrat pre daň z pridanej hodnoty

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2015

S. r. o. – neplatiteľ DPH ide v najbližšom období predávať pozemky fyzickým osobám, tiež nepodnikateľom. Bude to robiť nasledovným spôsobom: Záujemca podpíše Rezervačnú zmluvu o zložení rezervačného depozitu. V rámci rezervačnej zmluvy bude stanovená lehota napr. 2 mesiace, dokedy musí dôjsť k podp

Online časopis

Daň z pridanej hodnoty pri predaji nehnuteľnosti

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2015

Predávajúci, ktorý si neuplatnil DPH na vstupe, pretože nehnuteľnosť kúpil od rozpočtovej organizácie, túto predal. Nový majiteľ nehnuteľnosť predal po troch rokoch. Počas tých troch rokov si na nehnuteľnosť neuplatnil žiadny odpočet DPH. Kupujúci budovu kúpil za účelom ďalšieho predaja a v roku 201

Online časopis

Dividendy, zaúčtovanie a odvody

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2015

Spoločnosť s r. o. vyplatila tento mesiac podiely na zisku spoločníkom. Dvaja spoločníci sú fyzické osoby, tretí spoločník je právnická osoba (s. r. o.). Výkaz na zdravotnú poisťovňu vyplácajúca s. r. o. poslala do 8 dní za fyzické osoby, a zároveň odviedla 14 % a na účet týmto 2 spoločníkom poslala

Online časopis

DPH a stavebné práce vykonávané v Škótsku

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2015

Sme spoločnosť – platiteľ DPH v SR. Objednali sme si od dodávateľa – spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH v SR práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v Škótsku. Následne bude naša spoločnosť tieto práce refakturovať spoločnosti registrovanej pre DPH v Nemecku. Aký režim DPH máme uplatniť na vysta

Online časopis

Uplatnenie odpočtu DPH pri predaji nehnuteľnosti

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2015

Firma AB má vo vlastníctve nehnuteľnosť piaty rok. Pri tejto nehnuteľnosti si uplatnila odpočet DPH, nakoľko ju využívala v súvislosti s dosahovaním zdaniteľných príjmov. Teraz túto nehnuteľnosť chce predať firme CD. Môže túto nehnuteľnosť predať bez DPH, s tým, že prenesie daňovú povinnosť na kupuj

Online časopis

Finančný prenájom z hľadiska dane z príjmov

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 9/2015

S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) k zásadnej zmene v ustanoveniach upravujúcich finančný prenájom. Upravili sa podmienky finančného prenájmu na účely ZDP a zmenil sa aj spôsob odpisovania takto obstarávaného hmotného majetku. Ti

Online časopis

Príjmy zo závislej činnosti u študentov – dane a odvody v roku 2015

Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 9/2015

Študent (ako každá fyzická osoba) môže dosahovať štyri druhy zdaniteľných príjmov, a to: príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), príjem z podnikania, inej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa § 6 ZDP, príjem z kapitálového maje

Online časopis

Desať základných povinností platiteľa dane z pridanej hodnoty

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 9/2015

Prvoradou povinnosťou platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) je uplatňovať k predmetným dodávkam daň z pridanej hodnoty a odvádzať ju štátu. V súvislosti s ňou sa však na postavenie platiteľa DPH vzťahuje celý rad ďalších, spravidla administratívnych povinností.