Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Určovanie a oprava základu DPH v zahraničných obchodných vzťahoch

Rubrika: Z praxe Vydanie: 12/2022

Vychádzajúc zo všeobecnej úpravy určovania základu dane pri dani z pridanej hodnoty (DPH) je pri dodaní tovaru a služby ním všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň.

Online časopis

Závierkové práce účtovníkov

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 12/2022

Blíži sa záver kalendárneho roka a pre účtovné jednotky (ÚJ), ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, aj termín zostavovania účtovnej závierky za rok 2022. Aj keď na zostavenie samotnej účtovnej závierky je dostatok času, cieľom nášho príspevku je v predstihu upozorniť na niektoré účtovné práce a

Online časopis

Zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2023 a 2024

Rubrika: Daň z pridanej hodnoty Vydanie: 12/2022

Predmetom zmien zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) od 1. 1. 2023 je úprava rôznych ustanovení, cieľom ktorých je zníženie administratívnej záťaže. Upúšťa sa od povinnosti registrovať sa za platiteľa dane pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výluč

Online časopis

Daň z motorových vozidiel v kocke

Rubrika: Miestne dane Vydanie: 12/2022

Daň z motorových vozidiel je jednou z tých daní, ktorú za predchádzajúci rok „uzatvára“ daňovník. Lehota na jej „uzatvorenie“ je hneď v mesiaci január (po uplynutí predchádzajúceho roka). Aj ročné zdaňovacie obdobie 2022 „uzatvorí“ daňovník do konca mesiaca január 2023 v súlade s ustanoveniami zákon

Online časopis

Chyby v účtovníctve a účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve a ich oprava

Rubrika: Podvojné účtovníctvo Vydanie: 12/2022

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky vyžaduje značné pracovné úsilie a odborné znalosti. Podstatou účtovnej závierky je zistiť ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje stav majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednotky v peňažných jednotkách a v predpísanej štruktúre v

Online časopis

Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2022

Rubrika: Miestne dane Vydanie: 12/2022

Zadanie príkladu k dani z motorových vozidiel sa týka 3 vozidiel, pričom jedným z vozidiel je vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil). Elektromobily sú predmetom dane z motorových vozidiel, ale bez ohľadu na výkon motora je pre ne zodpovedajúcou ročnou sadzbou dane „0 €“

Online časopis

Kladné a záporné položky na faktúre

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 12/2022

Je z účtovného aj z daňového hľadiska správne, ak odberateľská faktúra obsahuje kladné aj záporné položky? Uvedený účtovný prípad sa vyskytuje v situácii, ak odberateľ žiada o výmenu tovaru. Je správne, ak je faktúre uvedený nový tovar a následne na tej istej faktúre aj na základe dobropisu vrátený

Online časopis

Poskytnutie obedov vo vlastnom stravovacom zariadení pre obchodných partnerov

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 12/2022

Hotel má vlastné stravovacie zariadenie. V prípade obchodného stretnutia s obchodnými partnermi týmto poskytuje zadarmo obed vo svojej reštaurácii. Ako má hotel správne postupovať pri zaúčtovaní a odvedení dane z pridanej hodnoty z poskytnutia týchto obedov? Hotel účtuje spôsobom A. Je správne účtov

Online časopis

Predaj materiálu so službou

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 12/2022

Elektroinštalačná spoločnosť, ktorá je platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH), získala nefunkčný zbernicový systém, ktorý bol vyradený ako šrot. Tento zebernicový systém nebol prijatý na sklad. Po čase spoločnosť systém opravila a spojazdnila. Vzápätí má záujem tento systém predať. Ako má spoločnosť

Online časopis

Povinná tvorba rezervného fondu

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 12/2022

Spoločnosť s r. o. zo základným imaním 5 000 € bola založená v roku 2021 a za uvedený rok dosiahla zisk. Po schválení účtovnej závierky spoločnosť zo zisku tvorila 5 % rezervný fond a nerozdelený zisk. Problém je, že tých 5 %, ktorým vytvorila rezervný fond je suma 627 €, čo je viac ako maximálna či

Online časopis

Splatenie základného imania v hotovosti

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 12/2022

Novovzniknutá spoločnosť s r. o. má základné imanie v celkovej hodnote 5 000 €. Základné imanie je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka. Tento vklad je účtovaný v pokladnici ako príjem – splatenie základného imania. Môže spoločnosť s r. o. účtovať v hotovosti aj výdaj voči tomuto spo

Online časopis

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte aktuálneho legislatívneho rámca (3. časť)

Rubrika: Medzinárodné zdaňovanie Zo seriálu: Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte aktuálneho legislatívneho rámca Vydanie: 12/2022

V poslednej časti článku o zdaňovaní podielov na zisku uverejňujeme modelové situácie s riešením. Súčasťou článku sú aj prílohy, tie uverejňujeme na konci článku.

Online časopis

Povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb a ďalšie legislatívne zmeny v zákone o DPH

Rubrika: Aktuálne Vydanie: 12/2022

V nadväznosti na prvý článok, zverejnený v predošlom čísle 11/2022, ktorý bol venovaný zmenám v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zameraným na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane, predmetom tohto článku budú všetky

Online časopis

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru

Rubrika: Poradňa Vydanie: 12/2022

V ktorom zdaňovacom období mal dovozca odpočítať daň z pridanej hodnoty (DPH) v nasledujúcom prípade. DPH vyrubená vo výmere platieb CÚ dňa 29. septembra 2022 bola uhradená dovozcom 4. októbra 2022. Kedy si mal dovozca odpočítať DPH v daňovom priznaní, za september 2022 alebo október 2022?

Online časopis

Uplatňovanie osobitnej úpravy DPH - režim OSS (One Stop Shop) v roku 2022

Rubrika: Z praxe Vydanie: 12/2022

Zdaniteľné osoby, ktoré v EÚ dodávajú tovar alebo služby pre konečných zákazníkov, si môžu zvoliť uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta podľa § 68a až § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a daň súvisiacu s týmito transakc

Online časopis

Poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania

Rubrika: Z Európskej únie Vydanie: 12/2022

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku GE Aircraft Engine Services Ltd (C-607/20) zaoberal otázkou, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania za ich mimoriadne výkony predstavuje dodanie služby za protihodnotu podliehajúce DPH.

Online časopis

Predaj majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti z hľadiska zákona o dani z príjmov (2. časť)

Rubrika: Daň z príjmov Zo seriálu: Predaj majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti z hľadiska zákona o dani z príjmov Vydanie: 1/2023

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa aj do slovenskej daňovej legislatívy zaviedli pre právnické osoby pravidlá pre oslobodenie príjmov z predaja majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti vo forme akcií a obchodných podielov. Slovenskí daňoví rezidenti – podnikateľské právnické osoby a zahraničné právnické

Online časopis

Predaj majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti z hľadiska zákona o dani z príjmov

Rubrika: Daň z príjmov Zo seriálu: Predaj majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti z hľadiska zákona o dani z príjmov Vydanie: 12/2022

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa aj do slovenskej daňovej legislatívy zaviedli pre právnické osoby pravidlá pre oslobodenie príjmov z predaja majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti vo forme akcií a obchodných podielov. Slovenskí daňoví rezidenti – podnikateľské právnické osoby a zahraničné právnické

Online časopis

Vznik a riešenie predbežnej otázky

Rubrika: Správa daní Vydanie: 1/2023

V priebehu daňového konania môže dôjsť ku vzniku situácie, keď začne trestnoprávne alebo občianskoprávne konanie, ktoré má vzťah ku daňovému konaniu. V takomto prípade príslušný správca dane nemôže ďalej pokračovať v predmetnom daňovom konaní, ale musí ho prerušiť, ak nastali prípady podľa § 22 ods.

Online časopis

Zdedený a darovaný majetok z hľadiska zákona o dani z príjmov

Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Zdedený a darovaný majetok z hľadiska zákona o dani z príjmov Vydanie: 12/2022

Nadobúdanie vlastníctva darovaním je vymedzené ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“), pričom podmienky darovania sú upravené v § 628 až § 630 tohto zákona. V nadväznosti na tieto ustanovenia je zadefinovaný princíp darovania, a to prostred