Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Základ dane pri nepeňažnom vklade do základného imania obchodnej spoločnosti výmenou za akcie tejto spoločnosti

Dátum: Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku vo veci C-241/23 "P." zaoberal otázkou určenia základu dane pri vklade nehnuteľností do základného imania obchodnej spoločnosti výmenou za akcie tejto spoločnosti - konkrétne, či sa základ dane má určiť na základe nominálnej hodnoty týchto akcií, ak sa zmluvné strany dohodli, že protihodnotou za vklad do základného imania bude emisná hodnota týchto akcií.
Východisková situácia
Spoločnosť P. je zdaniteľnou osobou, ktorej základné imanie je rozdelené na akcie. Táto spoločnosť pristúpila k zvýšeniu základného imania nepeňažnými a peňažnými vkladmi uskutočneným spoločnosťami W. a B. Tieto spoločnosti uzatvorili so spoločnosťou P. zmluvy, na základe ktorých vložili nehnuteľnosti, ako aj určitú peňažnú sumu do jej základného imania, za čo získali akcie uvedenej spoločnosti.
Podľa uvedených zmlúv sú protihodnotou nepeňažných vkladov do základného imania spoločnosti P. akcie tejto spoločnosti v ich emisnej hodnote. Táto cena je 35 287,19 poľských zlotých (PLN) za akciu, teda približne 8 123 €. Na účely stanovenia tejto ceny zmluvné strany vychádzali z hodnoty vložených nehnuteľností zodpovedajúcej ich trhovej cene na základe ocenenia treťou osobou.
Spoločnosť P. vo svojich daňových priznaniach k DPH odpočítala DPH uvedenú na faktúrach vystavených spoločnosťami W. a B. v súvislosti s vkladmi nehnuteľností do základného imania spoločnosti P. Táto DPH bola vyčíslená zo základu dane určeného na základe emisnej ceny akcií spoločnosti P. prijatých ako protihodnota za tieto vklady.
Poľský daňový úrad zastával názor, že základ dane na účely DPH pri nepeňažných vkladoch, ktoré uskutočnili spoločnosti W. a B. v rámci zvýšenia základného imania spoločnosti P., sa má vypočítať s ohľadom na nominálnu hodnotu akcií tejto spoločnosti a nie s ohľadom na ich emisnú cenu. Spochybnil teda právo spoločnosti P. na odpočítanie DPH týkajúcej sa uvedených vkladov, a to v sume prevyšujúcej nominálnu hodnotu akcií.
Odvolací orgán konštatoval, že protihodnota, ktorú získali spoločnosti W. a B. za nepeňažné vklady do základného imania spoločnosti P., sa musí určiť na základe nominálnej hodnoty akcií. Potvrdil rozhodnutie uvedeného prvostupňového orgánu, ktorým tento nepriznal spoločnosti P. právo na odpočítanie DPH. Spoločnosť P. preto podala žalobu na príslušný správny súd, ktorý ju zamietol. Proti tomuto rozsudku podala spoločnosť P. kasačný opravný prostriedok na poľský najvyšší správny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.
Predmet sporu
Súdny dvor EÚ sa teda zaoberal otázkou, či podľa článku 73smernice Rady 2006/112/ESz 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ("DPH smernica") sa základ dane pri vklade nehnuteľností spoločnosťou do zák
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály