Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2021

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

JUDr. Filip Richter

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 48. schôdzi dňa 27. októbra 2021 prerokovala a zároveň schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňo...

Reťazové obchody v rámci EÚ z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2021

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri tzv. reťazových obchodoch v rámci EÚ, ak prepravu alebo odoslanie tovaru zabezpečuje prostredná osoba alebo iná (tretia) osoba na jej účet upravuje § 13a zá...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková,tel.: (02) 58 10 20 31, 
email: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Editoriál

Vážení čitatelia,

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme prvý článok zo série, ktorá sa bude venovať zmenám v zákone o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sú vyvolané novelou daňového poriadku. V prvej časti sú popísané práve tie, ktoré sa týkajú najbližšieho nastávajúceho obdobia. Druhý článok v rubrike pripomína povinnosť stanovenia koeficientu z údajov zo skončeného kalendárneho roka a výpočet odpočítateľnej dane za príslušný kalendárny rok.

Reťazový obchod sa skladá z viacerých po sebe idúcich dodaní toho istého tovaru medzi najmenej tromi zdaniteľnými osobami, pričom odoslanie alebo preprava tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, a to priamo od prvého dodávateľa v reťazci k poslednému odberateľovi v reťazci. Článok, ktorý si môžete prečítať v rubrike „Z praxe“ veľmi názorne objasňuje rôzne situácie, ktoré môžu nastať.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentáre k rozsudkom Súdneho dvora, tentokrát je to zo slovenského prostredia „Prerušenie výkonu daňovej kontroly z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií-rozsudok SD EÚ“.

Na záver si môžete prečítať niekoľko praktických rád v rubrike „Poradňa“.

Želáme Vám príjemné čítanie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.