Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Uplatňovanie koeficientu pri DPH a ročné vysporiadanie za rok 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Ján Mintál Rubrika: Aktuálne

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH, nevyhnutne spojená povinnosť podľa § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) vypočítať koeficient z údajov zo skončeného kalendárneho roka a vypočítať odpočítateľnú daň za príslušný kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

V prípadoch, ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely výpočtu koeficientu sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok - čo znamená, že platiteľ dane vykonáva ročné vysporiadanie odpočítanej DPH pomerným odpočítaním nie za obdobie kalendárneho roka, ale za obdobie hospodárskeho roka, ktorý má určený ako svoje účtovné obdobie.
Na lepšie priblíženie problematiky je vhodné uviesť základné zásady a pojmy odpočítavania dane z pridanej hodnoty.
Možnosť odpočítať DPH je ustanovená len platiteľom DPH, a to na základe § 49 ods. 2 zákona o DPH, tak, že môžu odpočítať od dane, ktorú sú povinní platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použijú na účely svojho podnikania ako platitelia DPH s výnimkou prípadov, pri ktorých zákon o DPHneumožňuje odpočítanie dane
(v tejto súvislosti pozri ustanovenie § 49 ods. 3 a 7 zákona o DPH).
To znamená, že ak nedôjde ku vzniku daňovej povinnosti, nemôže vzniknúť ani právo na odpočítanie dane.
Platiteľ DPH môže odpočítať daň v prípadoch, ak je daň:
1.
voči nemu uplatnená iným platiteľom
v
tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
t.j., ak daň voči nemu uplatnil jeho dodávateľ, platiteľ dane v tuzemsku, dodávateľovi vznikla daňová povinnosť a prijatý tovar alebo službu platiteľ dane použije na účely svojho podnikania ako platiteľ,
2.
ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa
§ 69 ods. 2 až 4, § 69 ods. 7 a 9 až 12 zákonao
DPH,
pričom odpočítať daň môže len platiteľ dane (právo na odpočítanie dane tak nevzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane, hoci je osobou registrovanou pre daň podľa zákona o DPH) a len za podmienky, že uvedené komodity prijal na účely svojho podnikania,
3.
ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru
v
tuzemsku z iného členského štátu podľa
§ 11 a § 11a zákonao
DPH,
pričom podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar uvedeným spôsobom nadobudne, čo znamená, že k cene tovaru fakturovanej zahraničným dodávateľom platiteľ dane uplatní 20% daň; dňom vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká platiteľovi dane právo na odpočítanie dane,
4.
zaplatená správcovi dane
v
tuzemsku pri dovoze tovaru,
pričom dovozom tovaru je podľa § 12 zákona o DPH vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie; daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia, a teda dňom vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru vzniká platiteľovi dane právo na odpočítanie dane.
Inštitút odpočítania dane treba chápať ako odpočítanie dane v plnej alebo pomernej výške od celkovej dane, ktorú je platiteľ dane povinný platiť za príslušné zdaňovacie obdobie. Pri odpočítaní dane sa uplatňuje princíp tzv. vecnej súvislosti dane z prijatých tovarov a služieb k uskutočneným zdaniteľným obchodom platiteľa dane, a to v závislosti od toho, na aký účel je každý jednotlivý tovar alebo služba prijatá.
To znamená, že prijatý tovar alebo službu platiteľ dane posudzuje v závislosti od toho, či je tovar alebo služba prijatá:
-
výlučne na zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť,
-
výlučne na zdaniteľné obchody, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH (s výnimkou uvedenou v § 49 ods. 3 zákona o DPH),
-
na zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť, a súčasne na zdaniteľné obchody, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH.
Inštitút pomerného odpočítavania DPH sa uplatňuje v prípadoch, keď platiteľ dane prijaté tovary a služby použije na svoje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť, ako aj na zdaniteľné obchody, ktoré sú oslobodené od dane, s nárokom na odpočítanie dane a súčasne prijaté tovary a služby použije na svoje zdaniteľné obchody oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH bez nároku na odpočítanie dane.
Príklad č. 1:
Vzťahuje sa povinnosť pomerného odpočítania dane na zdaniteľné osoby registrované podľa § 7 a § 7a zákona o DPH?
Nie. Tieto zdaniteľné osoby nemajú nárok na odpočítanie dane, preto sa na ne nevzťahuje pomerné odpočítanie dane.
* * *
Pomernú výšku odpočítateľnej dane platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor, napr. vypočítaný koeficient 0,6596 sa zaokrúhli na 0,66, vypočítaný koeficient 0,6512 sa zaokrúhli tiež na 0,66.
Koeficient sa na základe ustanovenia § 50 ods. 2 zákona o DPH vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane z dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.
Pri výpočte koeficientu za rok 2021 sa teda do čitateľa ani do menovateľa koeficientu podľa druhej vety ustanovenia § 50 ods. 2 zákona o DPH neuvádza hodnota z:
a)
Predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku.
b)
Predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob.
______________________________
Poznámka:
Pri predaji majetku, ktorý platiteľ dane používal na účely svojho podnikania, vzniká platiteľovi dane daňová povinnosť. Hodnotu z predaja majetku okrem zásob platiteľ dane neuvedie v čitateli ani v menovateli koeficientu. Hodnotu z predaja zásob platiteľ dane vždy zahrnie do čitateľa aj menovateľa koeficientu. Do čitateľa ani do menovateľa koeficientu platiteľ dane neuvedie hodnotu z predaného majetku, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH a hodnotu z predaného osobného automobilu, pri ktorom platiteľ dane nemohol odpočítať daň podľa § 49 ods. 7 zákona o DPH platného do 31.12.2009 (v tejto súvislosti pozri prechodné ustanovenie § 85i ods. 2 zákona o DPH).
______________________________
c)
Finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39 zákona o DPH, ak ich platiteľ poskytol príležitostne.
______________________________
Poznámka:
Príležitostné finančné služby, ktoré sa neuvádzajú do čitateľa ani do menovateľa koeficientu, sú také transakcie, ktoré:
-
nemajú charakter základnej, resp. hlavnej činnosti platiteľa dane,
-
netvoria značnú časť obratu z celkového obratu platiteľa dane,
-
platiteľ dane ich nevykonáva opakovane (uvedené neznamená, že ich nie je možné uskutočniť aj viackrát v posudzovanom období) a pri ktorých
-
platiteľ dane nemá opakujúce sa náklady,
-
súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov.
Uvedené podmienky sú posudzované spravidla v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
______________________________
d)
Príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.
______________________________
Poznámka:
Ak platiteľ dane príležitostne prevedie nehnuteľnosť alebo príležitostne prenajme nehnuteľnosť bez ohľadu na skutočnosť, či jej predaj alebo nájom bol oslobodený od dane podľa § 38 zákona o DPH alebo dani podliehal, dosiahnutú hodnotu z príležitostného prevodu nehnuteľnosti ani z príležitostného nájmu nehnuteľnosti neuvedie v čitateli ani v menovateli koeficientu. Kritérium "príležitostnosti" sa posudzuje rovnako ako u finančných služieb uvedených v bode c).
______________________________
Do čitateľa a menovateľa koeficientu však platiteľ dane zahrnie aj:
-
Hodnotu z dodania tovarov alebo služieb dodaných zo sídla, miesta podnikania, prevádzkarne v tuzemsku, a to aj v prípade, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku.
______________________________
Poznámka:
Do čitateľa ani do menovateľa koeficientu platiteľ dane neuvádza napr. hodnotu z tovarov a služieb dodaných organizačnou zložkou umiestnenou v inom členskom štáte. V daňovom priznaní platiteľ dane neuvádza dodania tovarov a služieb dodaných zo sídla, miesta podnikania, prevádzkarne v tuzemsku v prípade, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku. Napriek tomu takúto hodnotu z dodania tovarov a služieb, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku platiteľ dane, zahrnie do čitateľa aj do menovateľa koeficientu, ak ide o dodania tovarov a služieb, pri ktorých je daň odpočítateľná podľa § 49 ods. 6 zákona o DPH. Pri uvádzaní hodnoty z dodania tovarov a služieb dodaných zo sídla, miesta podnikania, prevádzkarne v tuzemsku v prípade, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku, do čitateľa aj do menovateľa koeficientu vychádza platiteľ dane zo záznamov vedených podľa § 70 zákona o DPH.
Hodnotu z dodania tovarov a služieb dodaných zo sídla, miesta podnikania, prevádzkarne v tuzemsku v prípade, ak miesto ich dodania nie je v tuzemsku, pri ktorých nie je daň odpočítateľná podľa § 49 ods. 6 zákona o DPH (napr. dodanie tovaru a služieb podľa § 28 až § 42 zákona o DPH oslobodených od dane, pri ktorých platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane), platiteľ dane uvedie len do menovateľa koeficientu.
______________________________
-
Hodnotu dodaného tovaru prvým odberateľom druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu.
______________________________
Poznámka:
Prvý odberateľ pri trojstrannom obchode neuvádza v daňovom priznaní hodnotu tovaru fakturovanú druhému odberateľovi, keďže podľa § 45 ods. 2 zákona o DPH prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené. Hodnotu z dodania tovaru prvým odberateľom druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu prvý odberateľ zahrnie do čitateľa aj do menovateľa koeficientu napriek tomu, že podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH do čitateľa koeficientu vstupuje hodnota bez dane z dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, pričom nadobudnutie tovaru u prvého dodávateľa v rámci trojstranného obchodu sa považuje za zdanené a prvý odberateľ v podstate nemôže nič odpočítať. Pri uvádzaní hodnoty z dodania tovaru druhému odberateľovi pri trojstrannom obchode do čitateľa aj do menovateľa koeficientu vychádza prvý odberateľ zo záznamov vedených podľa § 70 zákona o DPH.
______________________________
Čo sa týka aplikácie koeficientu, zákon o DPH ustanovuje v jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka povinnosť platiteľovi používať koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Samozrejme, nie vždy je táto povinnosť splniteľná. Z logických dôvodov totiž platiteľ dane nemôže pri predbežnom odpočítaní dane použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Je tak z dôvodu, že v predchádzajúcom kalendárnom roku nevykonával zdaniteľné obchody oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane a nepočítal koeficient alebo aj v prípadoch, ak ide o novozaregistrovaného platiteľa dane, ktorý nemá ročný koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka a pod. Za týchto podmienok určí platiteľ dane koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane. Pred udelením súhlasu s koeficientom navrhnutým platiteľom dane si daňový úrad môže vyžiadať od platiteľa dane napr. predpokladané výnosy na príslušný kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a celkové predpokladané výnosy na príslušný kalendárny rok, príp. môže platiteľa dane požiadať o zdôvodnenie ním navrhnutého koeficientu. Ak platiteľ dane požiada daňový úrad o súhlas k použitiu navrhovaného koeficientu, daňový úrad vyjadrí svoj súhlas písomným oznámením platiteľovi dane o akceptovaní koeficientu navrhovaného platiteľom dane alebo spísaním zápisnice o ústnom pojednávaní podľa § 19 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"), ak je vyjadrenie súhlasu daňového úradu predmetom osobného rokovania na daňovom úrade.
Platiteľ, ktorý v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, postupuje pri ročnom zúčtovaní DPH rovnako spôsobom podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH, pričom je povinný vykonať vysporiadanie DPH odpočítavanej pomerným odpočítaním len za obdobie od 1. januára kalendárneho roka do konca jeho posledného zdaňovacieho obdobia. Takýto postup je povinný aplikovať len v prípade, ak sa ho vedená povinnosť týka, t.j., ak v priebehu kalendárneho roka, v ktorom prestal byť platiteľom DPH, v niektorom zo zdaňovacích období tohto roka odpočítaval daň tzv. "pomerným odpočítavaním" podľa § 50 zákona o DPH. Ak je účtovným obdobím takéhoto platiteľa hospodársky rok, na účely aplikácie problematiky ročného vysporiadania DPH platí aj v tomto prípade, že kalendárnym rokom sa rozumie hospodársky rok.
U takého platiteľa dane, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka zaregistroval za platiteľa dane a uplatňoval pomerný spôsob odpočítavania, platí obdobný postup ako u platiteľa pri zrušení registrácie. To znamená, že platiteľ, ktorý v priebehu kalendárneho roka začal byť platiteľom, postupuje pri ročnom zúčtovaní DPH rovnako spôsobom uvedeným v rámci § 50 ods. 4 zákona o DPH, pričom je povinný vykonať vysporiadanie DPH odpočítavanej pomerným odpočítaním len za obdobie, v ktorom mal postavenie platiteľa dane, t.j. od 1. dňa kalendárneho mesiaca, od ktorého mal status platiteľa dane, do konca kalendárneho roka. Aj pre takéto prípady sa aplikuje spôsob ročného vysporiadania odpočítanej DPH v prípade hospodárskeho roka rovnako ako v predchádzajúcom prípade.
Príklad č. 2:
Obchodná spoločnosť podniká od septembra 2020. Platiteľom DPH sa stala od 1.4.2021. Okrem zdaniteľných obchodov, pri ktorých jej vzniká daňová povinnosť, vykonáva aj plnenia oslobodené od dane, pri ktorých nemôže odpočítať daň.
Spoločnosť určí koeficient odhadom podľa charakteru svojej činnosti a so súhlasom správcu dane podľa § 50 ods. 3 zákona o DPH. Po skončení kalendárneho roka 2021 pri výpočte koeficientu za celý kalendárny rok podľa § 50 ods. 2 a 4 zákona o DPH uvedie spoločnosť v čitateli aj v menovateli koeficientu hodnotu z dodaných tovarov a služieb za obdobie kalendárneho roka, v ktorom je registrovaná za platiteľa dane, t.j. hodnotu z dodaných tovarov a služieb od 1.4.2021 do 31.12.2021. Prípadný rozdiel odpočítanej dane uvedie v podanom DPH priznaní za zdaňovacie obdobie december 2021.
* * *
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. možno ako daňový náklad, resp. výdavok uplatniť pomernú časť dane z pridanej hodnoty, na ktorej odpočítanie nemá nárok, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa zákona o DPH.
Príklad č. 3:
Štvrťročný platiteľ DPH mal v roku 2020 ročný koeficient "0,75", ktorý používal na výpočet predbežného odpočítania dane podľa § 50 zákona o DPH počas roku 2021. Platiteľ dosiahol počas roku 2021 nasledujúce zdaniteľné obchody:
Prvý štvrťrok 2021
Platiteľ uskutočnil len zdaniteľné plnenia, pri ktorých mu vznikla daňová povinnosť vo výške 11 750 €, DPH 20% vo výške 2 350 €. Platiteľ prijal tovary a služby s nárokom na odpočítanie dane vo výške 4 280 €, DPH 20% vo výške 856 €. Daň na odpočítanie platiteľ dane vykázal v daňovom priznaní vo výške 856 €.
Druhý štvrťrok 2021
Platiteľ uskutočnil nasledujúce zdaniteľné obchody:
-
predal tuzemským odberateľom svoj tovar v hodnote 10 800 €, DPH 20% vo výške 2 160 €,
-
predal odpísaný nákladný automobil v hodnote 6 150 €, DPH 20% vo výške 1 230 €,
-
v novembri 2020 poskytol krátkodobú pôžičku inému platiteľovi dane vo výške 5 000 €, dohodnutý úrok vo výške 750 € mal byť zaplatený do 31. mája 2021.
Platiteľ prijal nasledujúce tovary a služby:
-
na svoje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť, vo výške 4 200 €, DPH 20% vo výške 840 €,
-
v súvislosti s riešením obchodných pohľadávok prijal poradenské služby od právnika - platiteľa DPH v hodnote 800 €, DPH 20% vo výške 160 €.
Pri predbežnom odpočítaní dane platiteľ použil koeficient z roku 2020, t.j. 0,75.
Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku: 840 + 160 = 1 000 €.
Odpočítateľná daň: 840 + (160 x 0,75) = 840 + 120 = 960 €.
Tretí štvrťrok 2021
Platiteľ predal v tuzemsku svoj tovar v hodnote 12 000 €, DPH 20% vo výške 2 400 €.
Platiteľ prijal tovary a služby s nárokom na odpočítanie dane vo výške 8 020 €, DPH 20% vo výške 1 604 €.
Štvrtý štvrťrok 2021
Platiteľ uskutočnil nasledujúce zdaniteľné obchody:
-
predal v tuzemsku svoj tovar v hodnote 11 740 €, DPH 20% vo výške 2 348 €,
-
predal budovu skladu za cenu 48 000 €, pričom tento predaj bol oslobodený od dane.
Platiteľ prijal nasledujúce tovary a služby:
-
na svoje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť, vo výške 6 250 €, DPH 20% vo výške 1 250 €,
-
na svoje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť, a zároveň na zdaniteľné obchody oslobodené od dane vo výške 4 800 €, DPH 20% vo výške 960 €.
Pri predbežnom odpočítaní dane platiteľ použil koeficient z roku 2020, t.j. 0,75.
Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku 1 250 + 960 = 2 210 €.
Odpočítateľná daň 1 250 + (960 x 0,75) = 1 250 + 720 = 1 970 €.
Skutočne odpočítaná daň v jednotlivých zdaňovacích obdobiach roku 2021 = predbežné odpočítanie dane vo výške 5 390 € (856 + 960 + 1 604 + 1 970).
Po skončení kalendárneho roka 2021 platiteľ vypočíta koeficient podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH a vypočíta odpočítateľnú daň za celý kalendárny rok 2021. Do čitateľa ani do menovateľa koeficientu platiteľ neuvedie dosiahnutú hodnotu z predaja majetku, ktorý používal na účely svojho podnikania okrem zásob (t.j. v danom prípade predaj nákladného automobilu), dosiahnutú hodnotu z finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39 zákona o DPH, ak ich poskytol príležitostne (v konkrétnom prípade príjem úrokov z pôžičky) a ani dosiahnutú hodnotu z príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti (konkrétne predaj skladu vo IV. štvrťroku 2021).
Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku za celý kalendárny rok 2021 = 5 670,00 € (856 + 840 + 160 + 1 604 + 1 250 + 960).
Odpočítateľná daň za celý kalendárny rok 2021 = 4 550 + (1 120 x 1) = 5 670,00 €.
Skutočne odpočítaná daň v roku 2021 = 5 390,00 €.
Kladný rozdiel vo výške 280 € uvedie platiteľ v daňovom priznaní k DPH za IV. štvrťrok 2021 ako súčasť riadku 19 tlačiva daňového priznania za 4. štvrťrok 2021, čím si zároveň uplatní na ťarchu štátneho rozpočtu zvýšenie hodnoty odpočítania dane celkom.
* * *
Koncoročné vysporiadanie DPH v účtovníctve
V sústave podvojného účtovníctva sa rozdiel z ročného vysporiadania odpočítanej DPH pri prepočte koeficientom podľa § 50 zákona DPH:
-
ak priebežne odpočítaná daň je vyššia ako vypočítaná podľa ročného koeficientu zaeviduje účtovným zápisom MD
548
/D
343.AE
,
-
ak priebežne odpočítaná daň je nižšia ako vypočítaná podľa ročného koeficientu zaeviduje účtovným zápisom MD
343.AE
/D
648
.
V sústave jednoduchého účtovníctva sa z titulu preukázania správneho výsledného vzťahu voči správcovi dane za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka je potrebné výsledok ročného vysporiadania odpočítanej dane zaevidovať v pomocnej knihe DPH a následne podľa charakteru aj v knihe záväzkov prípadne v knihe pohľadávok.
V sústave jednoduchého účtovníctva sa rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty vypočítanou po skončení účtovného obdobia účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií medzi:
-
výdavkami vynaloženými na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v druhovom členení medzi "Ostatné výdavky", ak ide o zvýšenie daňovej povinnosti,
-
príjmami zahrnovanými do základu dane z príjmov celkom, v druhovom členení medzi "Ostatné príjmy", ak ide o zníženie daňovej povinnosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.