Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vznik daňovej povinnosti pri službe prijatej od českého platiteľa

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Poradňa

Slovenský platiteľ DPH obstaral službu (servis vozidla) v inom členskom štáte EÚ (v Českej republike) od českého platiteľa DPH. Faktúra bola vystavená 3. apríla, služba dodaná 31. marca. V marcovom daňovom priznaní k DPH ju neuviedol, faktúru dostal 15. mája. Mal podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz k DPH za mesiac marec? Mal tomto daňovom priznaní uplatniť aj odpočítanie dane?

Slovenskému platiteľovi vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"), pretože ide o službu dodanú zahraničnou osobou z iného členského štátu a miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 je v tuzemsku.
Podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. V konkrétnom prípade táto povinnosť vznikla 31. marca. Na vznik daňovej povinnosti nie je podstatné, či daň platí dodávateľ služby alebo príjemca služby (samozdanenie).
Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť (§ 49 ods. 1 zákona o DPH). V danom prípade platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo (§ 51 ods. 2 zákona o DPH).
Odpočítanie dane v režime prenosu daňovej povinnosti nie je podmienené držbou faktúry od dodávateľa, musí však byť uvedená v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH.
K dodaniu služby došlo v mesiaci marec, preto aj daňová povinnosť vznikla v tomto mesiaci. Tuzemský platiteľ je povinný uplatniť "samozdanenie" v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie marec. Túto povinnosť má aj vtedy, ak nemá faktúru od dodávateľa. Z toho dôvodu podá dodatočné daňové priznanie za marec a v tomto priznaní si uplatní aj odpočítanie dane. Obdobne v zmysle § 78a ods. 9 zákona o DPH podáva dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené údaje.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.