Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2021

Uplatňovanie DPH v režime call-off stock v roku 2021 (I.)

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Uplatňovanie DPH v režime call-off stock v roku 2021

V rámci EÚ sa od roku 2020 uplatňujú jednotné pravidlá tzv. režimu call-off stock, ktorých cieľom bolo zjednodušiť obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi EÚ pri premiestnení tovaru na sklad ...

Registrácia pre DPH – skupinová registrácia (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Registrácia pre DPH

Skupinová registrácia umožňuje jednoduchšie uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby. Možnosť takejto registrácie vyplýva z článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme ...

Prevod automobilu podnikateľa fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti

Ing. Peter Furmaník Zo seriálu: Registrácia pre DPH

V praxi často nastáva prípad, keď samostatne zárobkovo činná osoba, platiteľ DPH, obstará na účely svojho podnikania osobný automobil, pričom si v plnej či čiastočnej miere uplatnil právo na odpočí...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková,tel.: (02) 58 10 20 31, 
email: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Editoriál

Vážení čitatelia,

Aj v septembrovom čísle sme pre Vás pripravili zaujímavé články. V prvej rubrike „Aktuálne“ je to článok na tému „call-off stock“. Ide o zavedenie jednotných pravidiel tzv. režimu call-off stock, ktorých cieľom je zjednodušiť obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie pri premiestnení tovaru na sklad (bez zmeny jeho vlastníctva) pre vopred známeho odberateľa.

Asi každý podnikateľ k svojej činnosti potrebuje automobil, preto sme do druhej rubriky „Z praxe“ zaradili článok „Prevod automobilu podnikateľa fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti“. V rubrike ďalej pokračujeme článkom na tému registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Tento príspevok sa venuje skupinovej registrácii. Celý článok si už teraz môžete prečítať na portáli Dane a účtovníctvo v praxi.

Tradične v rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentáre k rozsudkom Súdneho dvora, tentokrát je to „Uplatnenie zníženej sadzby DPH – jedlá pripravené na okamžitú konzumáciu a jedlá, ktoré si zákazníci vezmú so sebou“.

A na záver, opäť niekoľko otázok a odpovedí, kde možno nájdete riešenie aj svojho problému.

Želáme Vám krásnu jeseň a príjemné čítanie. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.