Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2021

Vyvolané investície a daň z pridanej hodnoty

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Dňa 16. septembra 2020 bol vydaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“) C‑528/19 Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie AG týkajúci sa tzv. vyvolaných investícií. Toto rozhodnutie m...

Registrácia pre DPH – registrácia pre osobitnú úpravu DPH (One Stop Shop)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Registrácia pre DPH

Od 1. júla 2021 nastali zmeny v súvislosti s registráciou pre DPH pri zásielkovom predaji tovaru. Do 30. júna 2021 platilo, že slovenský dodávateľ, ktorý dodával tovar zákazníkom do iných členských...

Prehľad zdaniteľných obchodov

Ing. Ján Mintál Zo seriálu: Registrácia pre DPH

Zdaniteľné obchody na účely dane z pridanej hodnoty sú vymedzené ako predmet dane v rámci § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“). Ide o také pln...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, 
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

ani počas letného obdobia sme nezaháľali a pripravili sme pre vás aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok na tému zdaniteľných obchodov. Článok je obohatený o praktické príklady, ktoré veľmi zrozumiteľne vysvetľujú danú problematiku.

Do rubriky „Z praxe“ sme zaradili pokračovanie článku k registrácii pre daň z pridanej hodnoty. Od 1. júla 2021 nastali v tejto oblasti zmeny. O týchto zmenách a tiež ďalších možnostiach registrácie autorka v druhej časti príspevku podrobne informuje. V rubrike uvádzame aj iné zaujímavé články.

Rubrika „Z Európskej únie“ je pravidelne venovaná rozhodnutiam Súdneho dvora Európskej únie, tentokrát prinášame aj zoznam rozsudkov Súdneho dvora v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Ani v tomto čísle sme vás nepripravili o otázky s odpoveďami, ale namiesto ich zoradenia na konci časopisu sme ich povkladali pomedzi články.

Želáme vám ešte krásne leto a veríme, že aj náš časopis obohatí vaše dovolenkové dni.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.