Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2018

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2018

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú podnikajúce fyzické osoby (FO) s príjmami podľa § 6 ZDP povinné platiť preddavky na daň z príjmov FO v priebehu ...

Zodpovedné osoby podľa nariadenia GDPR

JUDr. Tatiana Mičudová

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (v...

Osobitosti uplatňovania odpisov do daňových výdavkov

Ing. Anton Kolembus

Daňovník nie je povinný uplatňovať daňové odpisy ani iné výdavky do daňových výdavkov. Uplatňovanie odpisov je právom daňovníka a nie jeho povinnosťou. Ak chce daňovník vykázať základ dane a jeho d...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.