Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vymedzenie služby na účely DPH - prevod emisných kvót skleníkových plynov

Dátum: Rubrika: Z praxe

Vymedzenie predmetu dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa smernice 
2006/112/ESz 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len "smernica o DPH") bolo prenesené do zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") do ustanovení § 2 zákona o DPH, v prípade služby v § 2 ods. 1 písm. b), ako poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.
Služba na účely DPH je vymedzená v § 9 ods. 1 zákona o DPH ako "každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8", služba je teda vymedzená negatívne, nie taxatívne. Za poskytnutie služby sa považujú aj prevody a postúpenia autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv.
Súdny dvor EÚ sa vo veci C-453/15 zaoberal tým, či pod pojem "podobné práva" možno zahrnúť aj prevod emisných kvót skleníkových plynov a v prípade C-641/21 sa zaoberal určením miesta dodania v prípade preukázania podvodného konania.
Definícia služby na účely DPH
Služby na účely DPH majú veľmi širokú pôsobnosť, avšak predmetom dane sú vtedy, ak majú ekonomický (hospodársky) charakter. Služba musí byť na účely DPH posudzovaná sama osebe, nezávisle od jej cieľov alebo výsledkov. Všeobecné zásady pre zdanenie služieb sú:
-
Existencia priamej väzby medzi službou a platbou.
-
Existencia právneho vzťahu medzi poskytovateľom a príjemcom služby.
-
Existencia základu pre vymeranie dane.
-
Súvis platby a už ukončenej ekonomickej činnosti.
-
Zásada daňovej neutrality.
Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ (napr. C-334/20, C-270/09, C-653/11) vyplýva, že poskytovanie služieb sa vykonáva za protihodnotu podľa smernice o DPH a je zdaniteľné len vtedy, ak existuje medzi poskytovateľom a príjemcom právny vzťah, v rámci ktorého dochádza ku vzájomnej výmene plnení, pričom odmena prijatá poskytovateľom predstavuje skutočnú protihodnotu za službu poskytnutú príjemcovi. Teda musí existovať priama súvislosť medzi poskytnutou službou a prijatou protihodnotou, pričom zaplatené sumy predstavujú skutočnú protihodnotu individualizovateľnej služby poskytnutej v rámci právneho vzťahu, v rámci ktorého dôjde k výmene vzájomných plnení.
Závery Súdneho dvora EÚ - dodanie služby
Platba bez jednoznačnej súvislosti s poskytnutou službou (vec C-154/80 Aardappelenbewaarplaats)
V prípade poskytnutia služby bez prijatia jednoznačnej jednostrannej odplaty, ktorá má priamu súvislosť s dodávanou službou, nemôže byť takéto dodanie služby považované za plnenie za odplatu a následne nemôže ani podliehať DPH.
Neexistencia právneho vzťahu medzi poskytovateľom služby a jej príjemcom (vec C-16/93 Tolsma)
Predmetom DPH je služba za predpokladu existencie právneho vzťahu medzi poskytovateľom a príjemcom služby. Odmena za službu má vyjadrovať hodnotu vydanú príjemcom služby za to, že mu bola služba poskytnutá.
Neexistencia priamej odplaty za službu (vec C-89/91 Hong-Kong Trade)
Pri činnosti spočívajúcej vo výlučnom poskytovaní služieb bez priamej odplaty neexistuje základ pre vymeranie dane a takáto služba nie je predmetom DPH.
Nadobudnutie a držba dlhopisov (vec C-80/95 Harnas & Helm CV)
Nadobudnutie vlastníckeho práva k dlhopisom a držba dlhopisov, činnosti ktoré neslúžia na žiadnu ďalšiu obchodnú činnosť a výnos z dlhopisov nemožno pokladať za hospodárske činnosti, pri ktorých dotknuté osoby nadobúdajú postavenie osoby podliehajúcej dani.
Správcovská činnosť (vec C-155/94 Wellcome Trust)
Transakcie súvisiace s cennými papiermi môžu byť predmetom DPH predovšetkým v prípade, ak sú uskutočňované ako súčasť komerčného obchodovania alebo s cieľom zabezpečiť priamy alebo nepriamy vplyv na vedenie spoločností, ktorých podiely sú vlastnené.
Činnosť investičnej spoločnosti (vec C-8/03 BBL)
Činnosť investičných spoločností, ktorá spočíva v kolektívnom investovaní kapitálu sústredeného od verejnosti do prevoditeľných cenných papierov, presahuje rámec samotného nadobudnutia a samotného predaja prevoditeľných cenných papierov. Pretože ide o dosahovanie zisku na nepretržitom základe, ich činnosť predstavuje hospodársku činnosť. Z toho vyplýva, že takéto spoločnosti majú postavenie osoby podliehajúcej dani.
Činnosť faktoringovej spoločnosti (vec C-305/01 MKG-Kraftfahrzeuge-Factory)
Činnosť faktoringovej spoločnosti je považovaná za ekonomickú činnosť, pričom predstavuje výnimku z oslobodených plnení.
Konanie platiteľa v postavení súkromnej osoby - ako nepodnikateľa (vec C-291/92 Dieter Ambrech)
Fyzická o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály