Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Elvíra Ungerová

Počet článkov autora: 45


Návrh nových pravidiel stanovovania sadzieb DPH a znižovania administratívnej záťaže pre malé podniky

Európska komisia predložila 18. januára 2018 návrh nových pravidiel, vďaka ktorým by členské štáty EÚ mali získať viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty a ktoré by mali priniesť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malýc...

Vybrané zmeny v oblasti DPH na úrovni EÚ

Na programe zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ďalej len „Rada ECOFIN“) boli počas predchádzajúcich mesiacov viaceré významné body týkajúce sa DPH. Ide okrem iného o možnosť uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronické publik...

Oslobodenie od DPH pri transakciách s bitcoinmi

Dňa 22. októbra 2015 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“ alebo „Súdny dvor“) rozsudok vo veci C-264/14 Skatteverket proti Davidovi Hedqvis­tovi.

Súdny dvor EÚ rozhodoval o dopade začatia konkurzného konania na odpočítanie DPH

Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) vydal 3. júna 2021 rozsudok vo veci C-182/20 „BE, DT“, ktorý sa zaoberal otázkou dopadu začatia konkurzného konania na uplatnenie nároku na odpočítanie DPH v súvislosti s tovarmi a službami nadobudnutými...

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o primeranosti sankcie uloženej daňovým úradom

Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) vydal 15. apríla 2021 rozsudok vo veci C-935/19 „Grupa Warzywna Sp. z o.o.“, v ktorom sa zaoberal primeranosťou sankcie uloženej daňovým úradom vo výške 20 % zo sumy, o ktorú bol znížený pôvodne vykázaný...

Služby poskytované zriaďovateľom, ktorý je členom DPH skupiny, prevádzkarni v inom členskom štáte EÚ

Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) vydal 11. marca 2021 rozhodnutie vo veci C812/19 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, proti Skatteverket. Zaoberal sa v ňom otázkou, či do pôsobnosti DPH patria služby, ktoré svojej pobočke vo Švéds...

Odpočítanie DPH dovozcom, ktorý nedisponuje tovarom ako vlastník

Súdny dvor Európskej únie vydal 8. októbra 2020 rozhodnutie vo veci C-621/19 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky proti Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. (ďalej len "Weindel"). Zaoberal sa v ňom možnosťou uplatniť odpočítanie dovoznej...

Odpočítanie DPH uplatnenej na služby, z ktorých má prospech aj tretia osoba

Dňa 1. októbra 2020 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len "Súdny dvor EÚ") rozsudok vo veci C-405/19 Vos Aannemingen BVBA proti Belgische Staat, v ktorom sa zaoberal otázkou možnosti odpočítania DPH uplatnenej na služby, z ktorých mala popri ...

Odpočítanie DPH z prác vykonaných v prospech obce na verejnej komunikácii

Dňa 16. septembra 2020 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len "Súdny dvor EÚ") rozsudok vo veci C-528/19 Mitteldeutsche HartsteinIndustrie AG proti Finanzamt Y. Zaoberal sa v ňom otázkou, či možno uplatniť odpočítanie dane z prác vykonaných v ...

Vrátenie DPH vyrubenej daňovým úradom v nadväznosti na opravu nesprávne vyhotovených faktúr

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) vydal 2. júla 2020 rozsudok vo veci C-835/18 SC Terracult SRL proti Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul In...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.