Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Elvíra Ungerová

Počet článkov autora: 53


Návrh nových pravidiel stanovovania sadzieb DPH a znižovania administratívnej záťaže pre malé podniky

Európska komisia predložila 18. januára 2018 návrh nových pravidiel, vďaka ktorým by členské štáty EÚ mali získať viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty a ktoré by mali priniesť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malýc...

Vybrané zmeny v oblasti DPH na úrovni EÚ

Na programe zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ďalej len „Rada ECOFIN“) boli počas predchádzajúcich mesiacov viaceré významné body týkajúce sa DPH. Ide okrem iného o možnosť uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronické publik...

Likvidácia spoločnosti a jej vplyv na odpočítanie dane z pridanej hodnoty týkajúcej sa investičného majetku

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku UAB „Vittamed technologijos“ (C293/21) zaoberal otázkou vplyvu vstupu spoločnosti do likvidácie s následným zrušením registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) na uplatnené odpočítanie DPH týkajúcej sa investičného ma...

Odpočítanie DPH, ak dodávateľ neodviedol daň z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku „HA.EN“ (C‑227/21) zaoberal otázkou, či má príjemca transakcie nárok na odpočítanie DPH, ak vedel alebo vedieť mal, že dodávateľ neodvedie daň z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

Mestská karta ako viacúčelový poukaz

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku „DSAB Destination Stockholm AB“ (C637/20) zaoberal definíciami „poukazu“ a „viacúčelového poukazu“ podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s po...

Môže vzniknúť prevádzkareň na účely dane z pridanej hodnoty z dôvodu využívania zdrojov dcérskej spoločnosti?

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku Berlin Chemie A. Menarini SRL (C-333/20) zaoberal otázkou, či spoločnosť so sídlom v jednom členskom štáte má prevádzkareň v inom členskom štáte z dôvodu, že v ňom má dcérsku spoločnosť, ktorá jej poskytuje ľudské zdroj...

Poplatky za kúpeľnú registráciu a oslobodenie od DPH

Súdny dvor Európskej únie („SD EÚ“) vydal 13. januára 2022 rozsudok vo veci C513/20 Autoridade Tributária e Aduaneira proti Termas Sulfurosas de Alcafache SA. Zaoberal sa v ňom otázkou, či sa na vyhotovenie osobnej zložky obsahujúcej zdravotné záz...

Oslobodenie od DPH pri transakciách s bitcoinmi

Dňa 22. októbra 2015 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“ alebo „Súdny dvor“) rozsudok vo veci C-264/14 Skatteverket proti Davidovi Hedqvis­tovi.

Úhrada odmeny za poskytnuté služby v splátkach z hľadiska DPH - rozsudok Súdneho dvora EÚ

Súdny dvor EÚ vydal 28. októbra 2021 rozsudok vo veci C324/20 „XBeteiligungsgesellschaft mbH“, v ktorom sa zaoberal otázkou dňa vzniku daňovej povinnosti pri jednorazovom poskytnutí služby, za ktorú bola odmena uhradená v splátkach, ako aj otázkou...

Prerušenie výkonu daňovej kontroly z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií - rozsudok SD EÚ

Súdny dvor EÚ vydal 30. septembra 2021 rozsudok vo veci C186/20 „HYDINA SK, s. r. o.“, v ktorom sa zaoberal povahou lehôt na poskytnutie informácií stanovených v Nariadení Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a bo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály