Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Elvíra Ungerová

Počet článkov autora: 48


Návrh nových pravidiel stanovovania sadzieb DPH a znižovania administratívnej záťaže pre malé podniky

Európska komisia predložila 18. januára 2018 návrh nových pravidiel, vďaka ktorým by členské štáty EÚ mali získať viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty a ktoré by mali priniesť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malýc...

Vybrané zmeny v oblasti DPH na úrovni EÚ

Na programe zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ďalej len „Rada ECOFIN“) boli počas predchádzajúcich mesiacov viaceré významné body týkajúce sa DPH. Ide okrem iného o možnosť uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronické publik...

Oslobodenie od DPH pri transakciách s bitcoinmi

Dňa 22. októbra 2015 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“ alebo „Súdny dvor“) rozsudok vo veci C-264/14 Skatteverket proti Davidovi Hedqvis­tovi.

Úhrada odmeny za poskytnuté služby v splátkach z hľadiska DPH - rozsudok Súdneho dvora EÚ

Súdny dvor EÚ vydal 28. októbra 2021 rozsudok vo veci C324/20 „XBeteiligungsgesellschaft mbH“, v ktorom sa zaoberal otázkou dňa vzniku daňovej povinnosti pri jednorazovom poskytnutí služby, za ktorú bola odmena uhradená v splátkach, ako aj otázkou...

Prerušenie výkonu daňovej kontroly z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií - rozsudok SD EÚ

Súdny dvor EÚ vydal 30. septembra 2021 rozsudok vo veci C186/20 „HYDINA SK, s. r. o.“, v ktorom sa zaoberal povahou lehôt na poskytnutie informácií stanovených v Nariadení Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a bo...

Poskytnutie informácií a dokumentácie k žiadosti o vrátenie DPH po vydaní rozhodnutia daňového úradu

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) vydal 9. septembra 2021 rozsudok vo veci  C‑294/20 „GE Auto Service Leasing GmbH“. Zaoberal sa v ňom otázkami v súvislosti so zamietnutím žiadosti o vrátenie DPH v prípade, ak informácie a dokl...

Súdny dvor EÚ rozhodoval o dopade začatia konkurzného konania na odpočítanie DPH

Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) vydal 3. júna 2021 rozsudok vo veci C-182/20 „BE, DT“, ktorý sa zaoberal otázkou dopadu začatia konkurzného konania na uplatnenie nároku na odpočítanie DPH v súvislosti s tovarmi a službami nadobudnutými...

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o primeranosti sankcie uloženej daňovým úradom

Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) vydal 15. apríla 2021 rozsudok vo veci C-935/19 „Grupa Warzywna Sp. z o.o.“, v ktorom sa zaoberal primeranosťou sankcie uloženej daňovým úradom vo výške 20 % zo sumy, o ktorú bol znížený pôvodne vykázaný...

Služby poskytované zriaďovateľom, ktorý je členom DPH skupiny, prevádzkarni v inom členskom štáte EÚ

Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) vydal 11. marca 2021 rozhodnutie vo veci C812/19 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, proti Skatteverket. Zaoberal sa v ňom otázkou, či do pôsobnosti DPH patria služby, ktoré svojej pobočke vo Švéds...

Odpočítanie DPH dovozcom, ktorý nedisponuje tovarom ako vlastník

Súdny dvor Európskej únie vydal 8. októbra 2020 rozhodnutie vo veci C-621/19 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky proti Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. (ďalej len "Weindel"). Zaoberal sa v ňom možnosťou uplatniť odpočítanie dovoznej...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály