Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Elvíra Ungerová

Počet článkov autora: 56


Činnosť obce v rámci programu realizovaného v prospech jej obyvateľov z hľadiska DPH

Súdny dvor Európskej únie sa v rozsudku Gmina O. (C-612/21) zaoberal otázkou, či dodávka a montáž systémov obnoviteľnej energie uskutočnená obcou v prospech jej obyvateľov prostredníctvom podnikateľského subjektu, predstavuje dodanie tovaru a posk...

Daň z pridanej hodnoty pri predaji staršej budovy po jej podstatnej prestavbe

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku Promo 54 SA (C-239/22) zaoberal uplatnením oslobodenia od dane y pridanej hodnoty (DPH) pri predaji staršej budovy, ktorá prešla podstatnou prestavbou, a to v prípade, keď členský štát nedefinoval pravidlá na uplatňovan...

Poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku GE Aircraft Engine Services Ltd (C-607/20) zaoberal otázkou, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania za ich mimoriadne výkony predstavuje dodanie služby za protihodnotu podliehajúce ...

Likvidácia spoločnosti a jej vplyv na odpočítanie dane z pridanej hodnoty týkajúcej sa investičného majetku

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku UAB „Vittamed technologijos“ (C293/21) zaoberal otázkou vplyvu vstupu spoločnosti do likvidácie s následným zrušením registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) na uplatnené odpočítanie DPH týkajúcej sa investičného ma...

Odpočítanie DPH, ak dodávateľ neodviedol daň z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku „HA.EN“ (C‑227/21) zaoberal otázkou, či má príjemca transakcie nárok na odpočítanie DPH, ak vedel alebo vedieť mal, že dodávateľ neodvedie daň z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

Mestská karta ako viacúčelový poukaz

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku „DSAB Destination Stockholm AB“ (C637/20) zaoberal definíciami „poukazu“ a „viacúčelového poukazu“ podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s po...

Môže vzniknúť prevádzkareň na účely dane z pridanej hodnoty z dôvodu využívania zdrojov dcérskej spoločnosti?

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku Berlin Chemie A. Menarini SRL (C-333/20) zaoberal otázkou, či spoločnosť so sídlom v jednom členskom štáte má prevádzkareň v inom členskom štáte z dôvodu, že v ňom má dcérsku spoločnosť, ktorá jej poskytuje ľudské zdroj...

Poplatky za kúpeľnú registráciu a oslobodenie od DPH

Súdny dvor Európskej únie („SD EÚ“) vydal 13. januára 2022 rozsudok vo veci C513/20 Autoridade Tributária e Aduaneira proti Termas Sulfurosas de Alcafache SA. Zaoberal sa v ňom otázkou, či sa na vyhotovenie osobnej zložky obsahujúcej zdravotné záz...

Úhrada odmeny za poskytnuté služby v splátkach z hľadiska DPH - rozsudok Súdneho dvora EÚ

Súdny dvor EÚ vydal 28. októbra 2021 rozsudok vo veci C324/20 „XBeteiligungsgesellschaft mbH“, v ktorom sa zaoberal otázkou dňa vzniku daňovej povinnosti pri jednorazovom poskytnutí služby, za ktorú bola odmena uhradená v splátkach, ako aj otázkou...

Prerušenie výkonu daňovej kontroly z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií - rozsudok SD EÚ

Súdny dvor EÚ vydal 30. septembra 2021 rozsudok vo veci C186/20 „HYDINA SK, s. r. o.“, v ktorom sa zaoberal povahou lehôt na poskytnutie informácií stanovených v Nariadení Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a bo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály