Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2022

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa

PhDr. Zuzana Nemcová

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), môže odpočítať daň viažucu sa k tov...

Povinnosť upraviť odpočítanú DPH pri investičnom majetku

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Pojem „investičný majetok“, ako uviedol Súdny dvor EÚ, označuje tovary, ktoré sa používajú na ekonomickú činnosť a vyznačujú sa svojou stálou povahou a hodnotou, čo spôsobuje, že výdavky na ich nad...

Poplatky za kúpeľnú registráciu a oslobodenie od DPH

Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor Európskej únie („SD EÚ“) vydal 13. januára 2022 rozsudok vo veci C513/20 Autoridade Tributária e Aduaneira proti Termas Sulfurosas de Alcafache SA. Zaoberal sa v ňom otázkou, či sa na vy...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 13. 4. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2022 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu prinášame zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok Povinnosť upraviť odpočítanú DPH pri investičnom majetku. Článok, okrem iného vysvetľuje, ako postupovať pri zmene účelu použitia tohto majetku, pri úprave pôvodne uplatneného odpočtu a mnohé ďalšie prípady.

V rubrike „Z praxe“ nájdete dva články, oba sú naozaj „praktické“, pretože sú doplnené príkladmi rôznych situácií, ktoré môžu v bežnom živote podnikateľa nastať. Prvý článok má názov Odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa a druhý Intrastat v roku 2022.

Komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ v rubrike „Z Európskej únie“ sa zaoberal otázkou, či sa na vyhotovenie osobnej zložky obsahujúcej zdravotné záznamy, ktorá priznáva právo na zakúpenie procedúr v rámci kúpeľnej liečby v kúpeľnom zariadení, uplatňuje oslobodenie od DPH ako na činnosť úzko súvisiacu s hospitalizáciou a zdravotnou starostlivosťou.

„Poradňa“ je venovaná vašim otázkam.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.