Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Intrastat v roku 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Ján Mintál Rubrika: Z praxe

Intrastat – predstavuje štatistický systém, prostredníctvom ktorého sa sledujú tovarové obchodné operácie medzi členskými štátmi Európskej únie. V podmienkach Slovenskej republiky to znamená štatistické zisťovanie o dovozoch a vývozoch tovarov uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi na základe mesačných hlásení v štatistickom zisťovaní Intrastat-SK podľa Prílohy č. 1 kódu 2103 Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023.

Pod
dovozom tovaru v rámci EÚ
sa rozumie vstup tovaru na územie Slovenskej republiky, ktorý bol pôvodne vyvezený z iného členského štátu, pričom ide o:
-
tovar EÚ, okrem tovaru, ktorý je v tranzite medzi členskými štátmi,
-
tovar, ktorý nie je tovarom EÚ, pôvodne prepustený v členskom štáte vývozu do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktorý v Slovenskej republike zotrvá v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo je v Slovenskej republike prepustený do voľného obehu.
Vývoz tovaru v rámci EÚ
je definovaný ako výstup tovaru z územia Slovenskej republiky na miesto určenia v inom členskom štáte, pričom ide o:
-
tovar EÚ, okrem tovaru, ktorý je v tranzite medzi členskými štátmi,
-
tovar, ktorý nie je tovarom EÚ, prepustený v členskom štáte vývozu alebo v Slovenskej republike do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.
Povinný subjekt
Povinným subjektom pre štatistické zisťovanie Intrastat-SK (v rámci príslušných štatistických predpisov označovaný pojmom "spravodajská jednotka") sú zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktorá nie sú zdaniteľnými osobami, registrovanými pre DPH v Slovenskej republike, teda právnické, fyzické osoby, skupiny registrované pre DPH v Slovenskej republike, ako aj zástupcovia pre DPH [podľa § 69aa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba "zákon o DPH")], ktorí spĺňajú súčasne nasledovné podmienky:
-
vykazujú nadobudnutie tovaru v tuzemsku alebo dodanie tovaru z tuzemska podľa platného zákona o DPH, alebo ak transakcia nie je nadobudnutím tovaru v tuzemsku alebo dodaním tovaru z tuzemska, tak:
-
uzavreli zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža na Slovensko alebo vyváža zo Slovenska,
-
prepravia tovar na Slovensko/zo Slovenska alebo zabezpečia jeho dovoz na Slovensko/vývoz zo Slovenska,
-
majú v držbe tovar, ktorý je predmetom dovozu na Slovensko/vývozu zo Slovenska,
-
v období od 1. októbra roka, ktorý dva roky predchádza sledovanému roku, do 30. septembra roka, ktorý bezprostredne predchádza sledovanému roku, alebo ktorí od začiatku sledovaného roka doviezli alebo vyviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.
V úhrne možno konštatovať, že povinnosť pre štatistické zisťovanie Intrastat-SK sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré prekročili prah oslobodenia. Táto povinnosť sa pri dovoze tovaru týka aj právnických osôb (napr. verejnoprávnych inštitúcií, štátnych orgánov, orgánov samosprávy), ktoré nie sú zdaniteľnými osobami podľa zákona o DPH, ale vznikla im povinnosť registrovať sa pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály