Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z praxe

Pravidlá a postup pri vrátení nadmerného odpočtu

Nadmerný odpočet ako prevýšenie odpočítavanej vstupnej DPH nad vypočítanou daňou zo zdaniteľných obchodov na výstupe štát platiteľovi DPH nevráti hneď, ako sa občas podnikatelia v praxi domnievajú. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty...

Základ DPH v zahraničných obchodných vzťahoch

Vychádzajúc zo všeobecnej úpravy určovania základu dane, pri DPH je ním pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru ...

Právo na odpočítanie DPH pri registrácii platiteľa spätne

Právo na odpočítanie dane vzniká platiteľovi pri vzniku daňovej povinnosti. Toto právo si platiteľ uplatní v momente, keď je mu tovar alebo služba dodaná. Táto slúži na jeho podnikanie a zároveň bola voči nemu uplatnená iným platiteľom, zahranično...

Ročné vysporiadanie DPH

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH, nevyhnutne spojená povinnosť v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďa...

Zneužitie práva – predaj za symbolickú cenu a predaj bez ekonomického účelu

Boj proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam je cieľom uznaným a podporovaným smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). Zásada zákazu zneužitia práva vedie...

Povinnosť odberateľa platiť DPH pri prijatí služby

Určenie osoby, ktorá je v tuzemsku povinná platiť DPH, vyplýva z § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V článku sa venujeme situáciám, kedy má odberateľ povinnosť platiť DPH v tuzemsku pri pr...

Oprava odpočítanej dane

V praxi vznikajú situácie, že platiteľ DPH musí opraviť faktúru o dodaní tovaru alebo služby. K oprave faktúry môže dôjsť jednak z dôvodu poskytnutia dodatočnej zľavy odberateľovi, napr. z dôvodu porušenia dohodnutých zmluvných podmienok, alebo z ...

Tuzemské sektorové samozdanenie od 1. januára 2014

Prijatím novely zákona č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2014, sa rozšíril prenos daňovej povinnosti na ďalšie vybra...

Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru z Európskej únie

Seriál o oslobodení od dane z pridanej hodnoty pokračuje v tomto čísle časopisu témou oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru tuzemska na územie tretieho štátu.

Dobrovoľná registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Zvažovanie dobrovoľnej registrácie pre DPH, ak nevzniká povinnosť registrácie zo zákona, sa týka predovšetkým novovzniknutých podnikateľov, hlavne z radov fyzických osôb. Rozhodnutie v súvislosti s registráciou závisí od toho, aké riziká alebo výh...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.