RUBRIKA: Z praxe

zoradiť výsledky podľa:

Oceňovanie pri dodaní tovaru a služby

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Otázka uplatňovania cien pri dodaní tovaru a služby v režime DPH má niekoľko zaujímavých rozmerov a existuje k nej aj niekoľko rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“). Predmetom tohto článku je poskytnúť stručné zhrnutie základných koncepčných súvislostí oceňovania v režime DPH a prehľad najvýznamnejších rozhodnutí SD EÚ.

Určovanie základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Základom dane na účely dane z pridanej hodnoty je pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú vždy možno vyjadriť v peniazoch.

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020 (II.)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V decembrovom čísle časopisu DPH v praxi sme priniesli prvú časť článku o zmenách zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré sú účinné od 1. januára 2020. Dokončenie článku prinášame v tomto čísle nášho časopisu.

Úprava odpočítanej dane

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platiteľ dane, u ktorého v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku došlo k zmene účelu použitia investičného majetku, je povinný robiť úpravu odpočítanej dane. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje postup a podmienky úpravy odpočítanej dane v § 54, § 54a, § 54b, § 54c a § 54d.

Vybrané situácie platiteľa DPH, ich zachytenie v účtovníctve a ich vplyv na daň z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Peter Furmaník

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Registrácia pre DPH a jej zrušenie, pomerné odpočítanie vstupnej DPH koeficientom a neskoršie vysporiadanie rozdielu medzi predbežným a definitívnym koeficientom či zmena účelu použitia majetku patria medzi menej časté situácie v „živote“ platiteľa DPH. V niektorých prípadoch treba upraviť vstupnú cenu pre odpisovanie majetku, v iných prípadoch sa prípadný dodatočný rozdiel pôvodne odpočítanej DPH stáva súčasťou výsledku hospodárenia a základu dane z príjmov ako bežný náklad či výnos. Článok sa venuje najmä zachyteniu takýchto situácií v podvojnom účtovníctve a ich vplyvu na základ dane z príjmov.

Dodanie stavebného pozemku

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Z hľadiska DPH môže mať pozemok pri jeho predaji rôzny daňový režim, t. j. môže podliehať zdaneniu alebo môže byť oslobodený od DPH. Dôležité je, aká je kvalifikácia daného pozemku v čase predaja – či ide pozemok stavebný alebo iný ako stavebný. Táto skutočnosť má vplyv na odpočítanie DPH u kupujúceho, ak je platiteľom DPH, resp. môže spôsobiť vznik registračnej povinnosti u zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom DPH.

Manká a škody z hľadiska zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Manká a škody vznikajú nezávisle od vôle platiteľa dane a vo väčšine prípadov nemôže platiteľ ich vzniku zabrániť. Každá škodová udalosť predstavuje pre platiteľa dane majetkovú ujmu, dôsledky ktorej treba vysporiadať v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Podmienky a postup pri zrušení registrácie pre DPH

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zrušenie registrácie platiteľa dane znamená, že právnická alebo fyzická osoba odo dňa určeného daňovým úradom prestáva byť platiteľom dane z pridanej hodnoty. Podmienky a postup pri zrušení registrácie platiteľa DPH upravuje § 81 až § 83 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Na úvod treba poznamenať, že zákon o DPH ustanovuje dva druhy zrušenia registrácie platiteľa, a to dobrovoľné zrušenie alebo zrušenie registrácie daňovým úradom z úradnej moci.

Subjekty cestovného ruchu a uplatňovanie DPH

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Uplatňovanie režimu DPH cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami je upravené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý ustanovuje osobitnú úpravu uplatňovania DPH v rámci § 65. V nasledujúcom článku sa zameriame na správne uplatňovanie DPH subjektmi cestovného ruchu.

Obec a nadobúdanie tovarov z členských štátov Európskej únie

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pojmom „nadobudnutie tovaru“ sa rozumie nákup tovaru z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru v Slovenskej republike je predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Nadobúdateľom tovarov z iných členských štátov Európskej únie môže byť aj obec. V príspevku uvádzame prípady, kedy sa obec môže alebo musí registrovať pre DPH na účely registrácie z titulu nadobúdania tovarov.