Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Z praxe

Navrhované sumy stravného od 1. júna 2023

Dňa 17. mája 2023 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len "zákon o cestovných náhradách") u...

Elektronický doklad o práceneschopnosti v roku 2023

Od 1. júna 2022 zaviedla Sociálna poisťovňa do praxe elektronickú formu PN-ky. Tento nový systém vystavovania PN bol doteraz na dobrovoľnej báze. Lekári tak mali možnosť vyskúšať si túto novú formu a postupne sa pripojiť do systému ePN počas prech...

Zahraničné investície a ich nový režim preverovania na Slovensku

Slovensko zavádza nový režim preverovania zahraničných investícií s cieľom posilniť kontrolu nad strategickými odvetviami a chrániť svoju národnú bezpečnosť. Tento nový režim má za úlohu skúmať a schvaľovať zahraničné investície, ktoré sa považujú...

Aktuálna téma

Čo s nevyčerpanou dovolenkou?

Všeobecným pravidlom je, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ale čo ak zamestnanec dovolenku nevyčerpá?  V článku vás oboznámime so základnými pravidlami pri čerpaní dovolenky a so situáciami, keď sa zamestnancovi nevyčerpaná dovolenka preplatí, alebo naopak, keď na ňu stratí nárok.

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti - účtovné a daňové súvislosti (2. časť)

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2023 Ing. Lucia Vanková

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) v § 17 ods. 20 špecificky upravuje situáciu, keď nájomca so súhlasom prenajímateľa vynaložil výdavky na technické zhodnotenie nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve,...

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť)

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2023 Ing. Iveta Matlovičová

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie posk...

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2023 JUDr. Tatiana Mičudová

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobne...

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Vrátenie DPH tuzemským platiteľom z iných členských štátov

DPH v praxi 5/2023 Ing. Ján Mintál

Podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty sú ustanovené v rámci smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica 2006/112/ES“), pričom upravujú na jednej strane vrátenie dane zdaniteľným osobá...

Aktuálne zmeny v legislatíve

145/1995 Z.z. Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

461/2003 Z.z. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z.n.p.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Schválený 26. 3. 2013 Účinný 1. 5. 2013 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

154/1994 Z.z. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z.n.p.

Schválený 27. 5. 1994 Účinný 1. 1. 1995 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p.

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Kurzy mien

CNY 7.5926
CZK 23.741
GBP 0.86405
CHF 0.9724
JPY 149.13
USD 1.0683

Slovník pojmov

Hostiteľský členský štát regulovaného trhu

členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje vybavenie na prístup k obchodovaniu členom z iného členského štátu alebo účastníkom so sídlom v tom istom členskom štáte