Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Články

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2020 počas pandémie a p...

Ustanovenie § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), o platení preddavkov na daň z príjmo...

Účtovanie tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov (ďalej len „KFP“) je upravené v § 2 ods. 3, § 27a a 27b, § 59 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov („PUP“). Z týchto ustanovení vyplýva, že KFP sa účtuje na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, pričo...

Covid testy a danová uznateľnosť, nepenažný príjem zamestnanca

V nasledujúcom texte je uvedených niekoľko situácií, ktoré v praxi v súčasnosti často nastávajú. Ide v takýchto prípadoch daňový o výdavok spoločnosti (zamestnávateľa) alebo ide o zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Aktuálne zmeny v legislatíve

431/2002 Z.z.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

513/1991 Zb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

257/2008 Z.z.

Schválený 21. 3. 2007 Účinný 28. 7. 2008 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

25/2004 Z.z.

Schválený 15. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Slovník pojmov

Komanditná spoločnosť

spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári)