Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Články

„Dohodári“ a ich nárok na cestovné náhrady z hľadiska zákona o cest...

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“) upravuje poskytovanie cestovných náhrad aj fyzickým osobám, ktoré sú činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [§ 1 ods. 2 pís...

Prerušenie alebo zrušenie živnosti a vysporiadanie používania autom...

Živnostník používa vlastné auto na podnikanie, uplatňuje si výdavky, a teda aj platí daň. V prípade, ak sa rozhodne živnosť prerušiť, musí toto vlastné auto z dane odhlásiť (nechce si za ten polrok nič na auto uplatniť)? Alebo len nepodá daňové pr...

Odpočítanie DPH pri upustení od pôvodne plánovanej činnosti

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „Smernica“) má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb použitých na účely jej zdaniteľných transakcií. Toto právo vzniká vtedy, keď vzniká...

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu neospravedlnenej absencie

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2021 Ing. Iveta Matlovičová

Pracovný pomer, ktorý je uzatvorený medzi zamestnancom a zamestnávateľom, možno skončiť jedným zo spôsobov, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Iný spôsob skončenia ...

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie spoločnosti bez likv...

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2021 Ing. Ľudmila Novotná

Účtovanie pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností je ustanovené v § 26 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovn...

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z prid...

DPH v praxi 7-8/2021 Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Aktuálne zmeny v legislatíve

488/2013 Z.z.

Schválený 27. 11. 2013 Účinný 1. 12. 2014 Novelizovaný: 21. 7. 2021  

250/2007 Z.z.

Schválený 9. 5. 2007 Účinný 1. 7. 2007 Novelizovaný: 16. 7. 2021  

581/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 7. 2021  

67/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020 Novelizovaný: 15. 7. 2021  

597/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 10. 7. 2021  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

145/1995 Z.z.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

627/2005 Z.z.

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

563/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Slovník pojmov

Družstvo

spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov