Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Z praxe

Vnútorné predpisy zamestnávateľa - dôležitý prameň pracovného práva

V pracovnom práve, ktoré je ťažiskovo obsiahnuté v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), patrí vnútorným predpisom zamestnávateľa významné miesto. Poznáme viacero druhov vnútorných predp...

Medzinárodné zdaňovanie príjmov fyzickej osoby

Občan (fyzická osoba – rezident Slovenska) uzavrel pracovnú zmluvu s medzinárodnou donorskou organizáciou so sídlom v USA, ktorá pôsobí v krízových regiónoch (Irak, Macedónsko) a v ktorých vykonáva humanitárnu činnosť. Znamená to, že títo zamestna...

Zodpovednosť nepriameho colného zástupcu a povinnosť platiť DPH pri...

V tomto článku by sme vám radi priblížili prípad, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období, a ktorý sa týka solidárnej zodpovednosti nepriameho colného zástupcu pri dovoze tovaru a určenia.

Aktuálna téma

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022

Accace Accace

Radi by sme vás aj tento rok upozornili na blížiacu sa povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ktoré je potrebné podať do 31. 1. 2023. Príklad s vyplneným vzorovým daňovým priznaním uverejníme v najbližšom čase v čísle 12/2022 časopisu Dane a účtovníctvo v praxi spolu s článkom k dani z motorových vozidiel.

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2022 Ing. Eva Gášpárová

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania.

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2022 Ing. Klára Klabníková

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktor...

Uplatňovanie výdavkov na pohonné látky v roku 2022

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2022 Ing. Anton Kolembus

Výdavky na pohonné látky (ďalej aj „PHL“) patria k uplatňovaným daňovým výdavkom takmer u každého podnikateľa, z dôvodu, že motorové vozidlá sú často využívaným hmotným majetkom pri podnikaní. Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám ...

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti v praxi

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2022 Ing. Ľudmila Novotná

Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cenách“) sa s účinnosťou od 1. 7. 2022 ustanovilo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb platených v hotovosti na 5 eurocentov. Novelou zákona ...

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Prevádzkareň v zahraničí a skupinová registrácia (II.)

DPH v praxi 11/2022 Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Problematika prevádzkarne je riešená vo viacerých rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie. V príspevku sa zaoberáme prípadom, keď boli služby poskytnuté skupinou na účely dane z pridanej hodnoty pre pobočku člena skupiny, ktorá sa nachádzala v ...

Prijatie služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť a DPH

DPH v praxi 11/2022 Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) si objedná službu od českého platiteľa DPH. Služba je charakteru stavebných prác vykonaných na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky. Český podnikateľ vystaví faktúru bez DPH....

Nákup služby z USA

DPH v praxi 11/2022 Ing. Marián Drozd

Slovenská firma neplatiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH), registrovaná len podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) nakúpila službu – prístup k vzdelávacej platforme. Dodávateľom služby je ...

Náklady na správu pri prenájme bytu a uplatnenie § 22 ods. 3 zákona...

DPH v praxi 11/2022 Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, ktorá je platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) vlastní byt, ktorý prenajíma platiteľovi DPH. Je možné aj pri nájomnom, prípadne podnájomnom vzťahu pri prenesení nákladov od správcovskej spoločnosti na nájomcu, resp. podnájomcu využiť ...

Dlhodobý prenájom lešenia s montážou a fakturácia

DPH v praxi 11/2022 Ing. Marián Drozd

Stavebná spoločnosť, ktorá je platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike prenajíma lešenie, ktoré aj zmontovala okolo nehnuteľnosti. Lešenie sa bude používať dlhodobo od novembra 2022 do októbra 2023. Ako má stavebná spoločnosť ...

Darovanie odpísaného vozidla spriaznenej osobe

DPH v praxi 11/2022 Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. chce darovať odpísané osobné vozidlo, ktorého trhová cena je približne 10 000 € synovi konateľa, ktorý je zamestnaný v spoločnosti. Aké povinnosti má spoločnosť z hľadiska DPH a z hľadiska dane z príjmov? Má fyzická osoba, zames...

Aktuálne zmeny v legislatíve

145/1995 Z.z. Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

461/2003 Z.z. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z.n.p.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Schválený 26. 3. 2013 Účinný 1. 5. 2013 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

Schválený 24. 11. 2021 Účinný 1. 2. 2022 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

154/1994 Z.z. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z.n.p.

Schválený 27. 5. 1994 Účinný 1. 1. 1995 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p.

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Kurzy mien

CNY 7.3982
CZK 24.356
GBP 0.86369
CHF 0.9795
JPY 145.75
USD 1.0325

Slovník pojmov

Daňový nedoplatok

dlžná suma dane po lehote splatnosti dane