Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Články

Expati a správne plnenie daňových a odvodových povinností

Slovensko a Bratislava lákajú stále viac zamestnávateľov a zamestnancov zo zahraničia. Už dávno neplatí, že pre slovenského zamestnávateľa pracuje len zamestnanec zo Slovenska, na jednom mieste, bez práce v zahraničí. Situácií, s ktorými sa zamest...

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „súhrnný výkaz“) podáva podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“): platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § ...

Vybrané otázky a odpovede k službe VIES

V príspevku uvádzame vybrané otázky a odpovede, ktoré súvisia s problematikou automatickej výmeny informácií o dani z pridanej hodnoty.

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Stravovanie zamestnancov od 1. marca 2021

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021 JUDr. Tatiana Mičudová

Z uzatvoreného pracovného pomeru vyplývajú pre zamestnávateľa, ale aj pre zamestnanca, rôzne povinnosti. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ustanovuje pre zamestnávateľa (okrem iných povinností) aj povi...

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Oprava základu dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke

DPH v praxi 4/2021 Ing. Peter Furmaník

Rok 2021 priniesol do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) nový režim pre platiteľov DPH, vďaka ktorému môžu získať späť už odvedenú DPH z niektorých dodávok, ktoré im odberateľ preukázateľne neuh...

Aktuálne zmeny v legislatíve

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 13. 4. 2021  

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 13. 4. 2021  

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 13. 4. 2021  

144/1998 Z.z.

Schválený 1. 4. 1998 Účinný 1. 6. 1998 Novelizovaný: 2. 4. 2021  

245/2008 Z.z.

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2021  

323/1992 Zb.

Schválený 6. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

71/1992 Zb.

Schválený 28. 1. 1991 Účinný 17. 3. 1992 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

581/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

Slovník pojmov

Účasť na vedení

vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu