Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Postih zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny

Spôsob postihu zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny je problémom, s ktorým sa zamestnávatelia často obracajú na inšpektoráty práce.

Máte e-shop? Viete, aké novinky sa pripravujú?

Online nakupovanie sa stalo súčasťou každodenného života, pričom narastajúca popularita internetového obchodu zvyšuje aj potrebu posilnenia ochrany práv spotrebiteľov v online prostredí. Za účelom zabezpečenia tejto ochrany, nová legislatíva týkaj...

Benefity zamestnancov

Zamestnanecké benefity sú určitou formou motivácie, či už od samého začiatku ako lákavá súčasť pracovnej ponuky inzerovanej spoločnosťou alebo ako dlhodobé výhody poskytnuté zamestnancom. Pod pojmom benefit si môžeme predstaviť rôzne formy vzdeláv...

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Úraz zamestnanca na podujatí organizovanom zamestnávateľom

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2024 JUDr. Tatiana Mičudová

Tento článok sa podrobne venuje problematike pracovných úrazov, vrátane tých, ku ktorým dôjde počas teambuildingov, športových aktivít a iných podujatí organizovaných zamestnávateľom. Definuje pracovný úraz podľa súvisiacich zákonov a ďalších pred...

Triedenie účtovných jednotiek v roku 2024

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2024 Ing. Ľudmila Novotná

Povinnosť zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín mikro, malá a veľká účtovná jednotka je ustanovené v § 2 ods. 5 až 15 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve").

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Základ dane pri nepeňažnom vklade do základného imania obchodnej spoločnosti výmenou za akcie tejto spoločnosti

DPH v praxi 6/2024 Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku vo veci C-241/23 "P." zaoberal otázkou určenia základu dane pri vklade nehnuteľností do základného imania obchodnej spoločnosti výmenou za akcie tejto spoločnosti - konkrétne, či sa základ dane má určiť na základe nomin...

Zmeny v DPH pri virtuálnom poskytovaní kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb

DPH v praxi 6/2024 Ing. Katarína Balogová, LL.M

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") zverejnená v Zbierke zákonov SR v máji 2024 pod číslom 102/2024 Z.z. prináša s účinnosťou od 1. januára 2025, okrem iného, aj nové prav...

Aktuálne zmeny v legislatíve

145/1995 Z.z. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

145/1995 Z.z. Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 3. 12. 2008 Účinný 1. 2. 2009 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Schválený 6. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

Kurzy mien

CNY 7.9372
CZK 25.29
GBP 0.83915
CHF 0.9693
JPY 171.21
USD 1.0934

Slovník pojmov

Porušenie obchodného tajomstva

konanie, ktorým konajúci inej osobe neoprávnene oznámi, sprístupní, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v súťaži a o ktorom sa dozvedel tým, že sa mu tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným (napr. z technických predlôh, návodov, výkresov, modelov, vzorov) na základe jeho pracovného vzťahu k súťažiteľovi alebo na základe iného vzťahu k nemu, prípadne v rámci výkonu funkcie, na ktorú ho súd alebo iný orgán povolal, resp. vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu