Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Z praxe

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ. V súčasnosti prebieha schvaľovanie novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len ...

Prehľad povinností pre e-shopy na Slovensku

Rýchlo sa rozvíjajúca oblasť elektronického obchodu je regulovaná právnymi predpismi Európskej únie a legislatívou jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenska. Ak si teda chcete otvoriť e-shop, mali by ste si overiť vaše zákonné povinnosti a ...

Účtovanie drobného hmotného a dlhodobého majetku

Škola zakúpila interaktívny panel so zárukou ako drobný hmotný majetok (cena panela bola pod 1 700 €). Občianske združenie by škole chcelo darovať peniaze viazané na kúpu držiaka na stenu a stojana, ktoré by škola k tomuto panelu využívala (držiak...

Aktuálna téma

Metodické usmernenie č. MF/012766/2022-36 k postupu účtovania rozdi...

MF SR Zdroj: MF SR

Toto metodické usmernenie sa vydáva za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri účtovaní rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny platenej v hotovosti. Zákonom č. 457/2021 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 18/1993 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cenách“) sa s účinnosťou od 1.7.2022 zavádza zaokrúhľovanie cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len „tovar“), ktoré sú uhrádzané v hotovosti.

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Zdanenie príjmov z predaja nehnuteľností u fyzických osôb

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2022 Ing. Miroslava Brnová

Príjmy z predaja nehnuteľností je možné z hľadiska ich zatriedenia pod druh príjmov u predávajúceho fyzickej osoby na účely zdanenia rozdeliť do dvoch skupín, a to ako: príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 od...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022 (2. časť)

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2022 Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej iba „NČZD“) uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) znížiť (čiastkový) základ dane...

Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2022 Ing. Ľudmila Novotná

Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov je ustanovené v § 27a opatrenia č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva...

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Zmena členskej štruktúry skupiny a jej dopady

DPH v praxi 9/2022 Ing. Ján Mintál

Na úvod príspevku je potrebné poznamenať, že podľa článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty môže členský štát považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území členského štátu, ktoré sú síce právne n...

Aktuálne zmeny v legislatíve

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Kurzy mien

CNY 6.9199
CZK 24.65
GBP 0.90268
CHF 0.9437
JPY 138.39
USD 0.9565

Slovník pojmov

Burzový obchod

kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom trhu burzy