Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Články

Má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť dopravu z pracoviska pozitívn...

Aktuálne obdobie prebiehajúcich testovaní zamestnancov u veľkých zamestnávateľov na prítomnosť koronavírusu vyvoláva popri viacerých právnych problémoch, ktoré už boli opakovane pertraktované, aj pomerne jednoduché a praktické otázky súvisiace s o...

Vnútorné predpisy zamestnávateľa všeobecne

Obvyklou súčasťou praxe zamestnávateľov je vydávanie vnútorných dokumentov. Sú veľmi rôznorodé a majú rôznu povahu. Medzi významné patria tie, ktoré majú normatívnu povahu. Najmä nimi sa zaoberá tento článok.  Zamestnávatelia sa bez nich v rámci o...

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí poruši...

Hoci sa pracovnoprávny inštitút home office alebo ako ho pozná a upravuje § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v podobe „domácej práce“ a „telepráce“ stal v kalendárnom roku 2020 v mnohých prípadoch ...

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Daňové termíny v roku 2021

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2021 Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých uplatnil...

Zdaňovacie obdobia pri zrušení a zániku spoločnosti

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2021 Ing. Lucia Vanková

Legislatívne zmeny zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktoré s účinnosťou od 1. 10. 2020 odlišne upravujú podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností, vyvolali aj zmeny v zdaňovacích obdo...

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

297/2008 Z.z.

Schválený 2. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 11. 2020  

323/1992 Zb.

Schválený 6. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 11. 2020  

455/1991 Zb.

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 11. 2020  

213/1997 Z.z.

Schválený 2. 7. 1997 Účinný 1. 8. 1997 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

257/2008 Z.z.

Schválený 21. 3. 2007 Účinný 28. 7. 2008 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

597/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

431/2002 Z.z.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Slovník pojmov

Pokladničná poukážka

cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania; výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom; pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky.