Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Z praxe

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neupl...

Alkohol na pracovisku

Otázka požitia alkoholu na pracovisku, resp. nástupu pod vplyvom alkoholu do práce je často diskutovanou témou s nie vždy presvedčivým záverom o tom, či ide bez ďalšieho o závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo nie. Príspevok v prvej časti r...

Najdôležitejšie zmeny v IFRS a IAS v roku 2023

IFRS a IAS sú medzinárodné štandardy finančného vykazovania, ktorými sa musia spoločnosti riadiť pri príprave a zverejňovaní účtovných závierok. Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala niekoľko nových úprav a dodatkov, ktoré sa týkaj...

Aktuálna téma

Deň ochrany osobných údajov: upozornenie na plánované kontroly zame...

Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov, 28. januára, sme pre Vás pripravili zhrnutie plánov kontrol ÚOOÚ pre rok 2023 a stručný prehľad vybraných slovenských a európskych udalostí a rozhodnutí z oblasti ochrany osobných údajov za minulý rok, ktoré sa môžu týkať aj Vás. 

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Prehľad úprav týkajúcich sa zákona o dani z príjmov v roku 2022 a z...

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2023 Ing. Miroslava Brnová

V príspevku informujeme o zmenách, ktoré nastali v roku 2022 a súvisia so zákonom o dani z príjmov. Článok obsahuje prehľad niektorých dôležitých úprav.

Výkon inej zárobkovej činnosti podľa Zákonníka práce po novele

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2023 JUDr. Tatiana Mičudová

V rámci hospodárskej súťaže sa podnikatelia snažia ochrániť nielen svoje obchodné tajomstvá, know-how, ktoré nie sú bežne dostupné, ale aj pracovné postupy a podobne. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatren...

Komentár k zmenám v oblasti dane z príjmov fyzických a právnických ...

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2023 Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol aj v roku 2022 novelizovaný viacerými zákonmi a okrem toho aj samostatnou vládnou novelou ZDP. Ide o menej obsiahle novely, čo platí aj pre samostatnú vládnu novelu ZDP, ale...

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti dane z pridanej hod...

DPH v praxi 1/2023 Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal v  2. polroku 2022 nasledujúce rozsudky k  predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky dane z  pridanej hodnoty (DPH):

Uplatňovanie osobitnej úpravy DPH - režim OSS (one stop shop) v rok...

DPH v praxi 1/2023 Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Zdaniteľné osoby, ktoré v Európskej únii dodávajú tovar alebo poskytujú služby pre konečných zákazníkov, si môžu zvoliť uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta podľa ustanovení § 68a až § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Aktuálne zmeny v legislatíve

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

154/1994 Z.z. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z.n.p.

Schválený 27. 5. 1994 Účinný 1. 1. 1995 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p.

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Kurzy mien

CNY 7.309
CZK 23.843
GBP 0.89278
CHF 0.9964
JPY 142.41
USD 1.0776

Slovník pojmov

Parazitovanie na povesti podniku

využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol