Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Slovník pojmov

Podľa abecedy


A

Hore
 • Aktíva

  ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov; aktíva tvoria majetok a iné aktíva

 • Anonymizovaný údaj

  osobný údaj upravený do takej formy, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka

 • Anonymné obchody

  obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb

 • Asistent audítora

  fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname asistentov audítora, ktorý vedie komora audítorov

 • Audit

  overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou

 • Audit bezpečnosti informačného systému

  nezávislé odborné posúdenie spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov

 • Audítor

  fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má oprávnenie na vykonávanie auditu s výnimkou audítora podľa § 6 zákona č. 540/2007 Z. z.

 • Audítor konsolidovaného celku

  audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva audit konsolidovanej účtovnej závierky a audit súladu konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky

 • Audítor z tretej krajiny

  fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom štáte ako členskom štáte

 • Audítorská spoločnosť

  právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má licenciu s výnimkou audítorskej spoločnosti podľa § 6 zákona č, 840/2007 Z. z., pričom nie je rozhodujúca jej právna forma

 • Audítorská spoločnosť členského štátu EÚ

  právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma

 • Audítorská spoločnosť z tretej krajiny

  právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom štáte ako členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma

B

Hore
 • Biometrický údaj

  osobný údaj fyzickej osoby, na základe ktorého je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná, napr. odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, profil deoxyribonukleovej kyseliny

 • Blokovanie osobných údajov

  uvedenie osobných údajov do takého stavu, v ktorom sú neprístupné a je zabránené akejkoľvek manipulácii s nimi

 • Burzový obchod

  kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom trhu burzy

C

Hore
 • Cenný papier

  peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona č. 566/2001 Z. z. a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám

 • Cezhraničný tok osobných údajov

  prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky subjektom so sídlom alebo s trvalým pobytom v cudzine alebo ich výmena s týmito subjektmi

Č

Hore
 • Čisté obchodné imanie

  obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním

D

Hore
 • Daň

  daň podľa osobitných predpisov vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa zákona č. 563/2009 Z. z. alebo osobitných predpisov a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu

 • Daňová pohľadávka

  pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane

 • Daňová strata

  rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období

 • Daňové konanie

  konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov

 • Daňovník

  fyzická osoba alebo právnická osoba

 • Daňovník členského štátu Európskej únie

  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území tohto členského štátu Európskej únie, ako aj zo zdrojov mimo územia tohto členského štátu Európskej únie a ktorá na území Slovenskej republiky nie je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou

 • Daňovník s neobmedzenou povinnosťou

  1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu, 2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri

 • Daňový nedoplatok

  dlžná suma dane po lehote splatnosti dane

 • Daňový preplatok

  suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň

 • Daňový výdavok

  výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka

 • Deň účtovného prípadu

  deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti

 • Dlhové cenné papiere

  dlhopisy alebo iné prevoditeľné cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov, pôžičiek a dlhov, s výnimkou cenných papierov rovnocenných akciám alebo cenných papierov, ktoré by po konverzii alebo po výkone práv z nich vyplývajúcich viedli k nadobudnutiu akcií alebo cenných papierov rovnocenných akciám

 • Domovský členský štát regulovaného trhu

  členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, a ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu

 • Družstvo

  spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov

E

Hore
 • Ekonomická činnosť

  každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť; za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak

 • Ekonomické alebo personálne prepojenie

  účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel

 • Ekonomický úžitok

  možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov

 • Emisia cenných papierov

  súbor zastupiteľných cenných papierov

 • Emisný kurz cenného papiera

  cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní

 • Emitent

  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier

 • Etický kodex audítora

  vnútorný predpis vydaný komorou audítorov, ktorý je v súlade s Etickým kódexom vydaným Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC)

 • Euroaudítor

  fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore

 • Európsky hospodársky priestor

  členské štáty Európskych spoločenstiev a členské štáty Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom priestore

F

Hore
 • Finančná inštitúcia

  obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu, doplnková dôchodková poisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť

 • Finančný prenájom

  obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak 1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu a 2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. a nie menej ako tri roky alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok

H

Hore

I

Hore
 • Iné aktíva

  časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach

 • Iné pasíva

  povinnosť účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na jej zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke v poznámkach

 • Iné prepojenie

  obchodný vzťah vytvorený len na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty

 • Investičný certifikát

  cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív (košov), alebo ich kombinácie; s investičným certifikátom je spojené právo nadobudnúť finančný nástroj, ktorý je podkladovým aktívom investičného certifikátu, alebo právo na vyrovnanie v hotovosti, alebo ich kombinácia.

 • ISIN

  značenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

K

Hore
 • Klamlivá reklama

  reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa

 • Klamlivé označenie tovaru a služieb

  každé označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že ním označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta alebo od určitého výrobcu alebo že vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť

 • Kľúčový audítorský partner

  audítor určený audítorskou spoločnosťou na vykonanie konkrétneho auditu, ktorý je prvotne zodpovedný za vykonanie auditu v mene audítorskej spoločnosti alebo na úrovni konsolidovaného celku alebo na úrovni významných dcérskych účtovných jednotiek; kľúčovým audítorským partnerom je aj audítor, ktorý podpisuje správu audítora

 • Komanditná spoločnosť

  spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári)

 • Kótovaný cenný papier

  cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy

 • Kurz cenného papiera

  cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel

 • Kvalifikovaná účasť

  priamy alebo nepriamy podiel na burze, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa tohto zákona, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie burzy

L

Hore
 • Likvidácia osobných údajov

  zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať

M

Hore
 • Majetok

  aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch

 • Mediácia

  mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu

 • Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní

  vzájomná výmena informácií a s tým súvisiaca vzájomná spolupráca alebo iná vzájomná pomoc v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia daní a platenia daní medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným úradom zmluvného štátu na základe 1. medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, 2. právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

 • Menovitá hodnota cenného papiera

  peňažná suma, na ktorú cenný papier znie

N

Hore
 • Náklad

  zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť

 • Návratné zdroje financovania

  prostriedky rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných obcou alebo vyšším územným celkom

 • Nekalá súťaž

  konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom

 • Nepriamy podiel

  podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu

O

Hore
 • Obchodná hodina

  každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody

 • Obchodná spoločnosť

  právnická osoba založená za účelom podnikania; spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť

 • Obchodné imanie

  súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním

 • Obchodné meno

  názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti

 • Obchodné tajomstvo

  všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje

 • Obchodný deň

  každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody

 • Obchodný majetok

  súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie

 • Obchodný register

  verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín

 • Odštepný závod

  organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri

 • Odvody Európskej únii

  finančné prostriedky odvádzané Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej únie

 • Ohrozovanie zdravia a životného prostredia

  konanie, ktorým súťažiteľ skresľuje podmienky hospodárskej súťaže tým, že prevádzkuje výrobu, uvádza na trh výrobky alebo uskutočňuje výkony ohrozujúce záujmy ochrany zdravia alebo životného prostredia chránené zákonom, aby tak získal pre seba alebo pre iného prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov

 • Organizačná zložka podniku

  odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku

 • Osobné údaje

  údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu

 • Ovládaná osoba

  spoločnosť, v ktorej má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody

 • Oznamovacia povinnosť

  povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny

P

Hore
 • Parazitovanie na povesti podniku

  využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol

 • Pasíva

  zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov

 • Podiel

  miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti

 • Podmienky spracovania osobných údajov

  prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania

 • Podnik

  súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania; k podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť

 • Podnikanie

  rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku

 • Pokladničná poukážka

  cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania; výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom; pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky.

 • Porušenie obchodného tajomstva

  konanie, ktorým konajúci inej osobe neoprávnene oznámi, sprístupní, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v súťaži a o ktorom sa dozvedel tým, že sa mu tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným (napr. z technických predlôh, návodov, výkresov, modelov, vzorov) na základe jeho pracovného vzťahu k súťažiteľovi alebo na základe iného vzťahu k nemu, prípadne v rámci výkonu funkcie, na ktorú ho súd alebo iný orgán povolal, resp. vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu

 • Poskytovanie osobných údajov

  odovzdávanie osobných údajov na spracúvanie inému prevádzkovateľovi alebo inému zástupcovi prevádzkovateľa, alebo jeho sprostredkovateľovi

 • Prebytok rozpočtu obce alebo VÚC

  kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a výdavkami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku

 • Prebytok štátneho rozpočtu

  kladný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu

 • Predmet dane z príjmov

  príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka

 • Prevádzkareň

  priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť; musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie

 • Pridružená spoločnosť audítorskej spoločnosti

  spoločnosť bez ohľadu na jej právnu formu, ktorá je prepojená s audítorskou spoločnosťou prostredníctvom spoločného vlastníctva, kontroly alebo riadenia

 • Príjem

  podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov: peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak zákon č. 595/2003 Z. z. neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 alebo 14 cit. zákona, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou; podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky

 • Primárny trh

  organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných finančných nástrojov pri ich vydaní

 • Prostriedky Európskej únie

  finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom platobného orgánu alebo certifikačného orgánu

R

Hore
 • Regulovaný trh

  mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z.

S

Hore
 • Schodok rozpočtu obce alebo VÚC

  záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a výdavkami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku

 • Schodok štátneho rozpočtu

  záporný rozdiel medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným

  spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov

 • Spracúvanie osobných údajov

  vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie

 • Správa daní

  postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov

 • Sprístupňovanie osobných údajov

  oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo oprávnenej osoby, ktorá ich nebude spracúvať ako prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľ

 • Subjekt verejného záujmu

  účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu, Národná banka Slovenska, banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov, Železnice Slovenskej republiky a obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu; subjektom verejného záujmu je aj účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak sa rozhodnú zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu

 • Súhlas dotknutej osoby

  akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

T

Hore

Ú

Hore
 • Účasť na majetku alebo kontrole

  viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu

 • Účasť na vedení

  vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu

 • Účel spracovania osobných údajov

  vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť

 • Účelové sporenie

  vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo investovanie finančných prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej investičné služby alebo služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je podľa osobitných predpisov oprávnená takúto službu poskytovať, na zabezpečenie príjmu plynúceho daňovníkovi po dovŕšení 55 rokov života

 • Územie Európskeho spoločenstva

  tuzemsko a územia ostatných členských štátov, ktoré sú zákonmi týchto členských štátov vymedzené na účely dane ako tuzemsko týchto členských štátov

 • Územie tretích štátov

  územie, ktoré nie je územím Európskeho spoločenstva

U

Hore
 • Uisťovacie a súvisiace služby

  poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku; uisťovacie a súvisiace audítorské služby môže poskytovať audítor a audítorská spoločnosť

V

Hore
 • Verejná obchodná spoločnosť

  spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom

 • Verejné obstarávanie

  pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov

 • Verejné prostriedky

  finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii

 • Verejný záujem

  dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb, prináša majetkový prospech alebo iný prospech ostatným fyzickým osobám alebo mnohým z nich a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody

 • Vklad spoločníka

  súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti

 • Vlastné imanie

  vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu

 • Všeobecne použiteľný identifikátor

  trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch

 • Všeobecný vymeriavací základ

  12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok

 • Výdavok

  úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky

 • Výnos

  zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť

 • Výsledok hospodárenia

  ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období

Z

Hore
 • Zabezpečovacie právo

  záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú pohľadávku

 • Zahraničie

  územie, ktoré nie je tuzemskom

 • Zahraničná osoba

  fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

 • Zahraničná závislá osoba

  vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou spôsobom podľa písmena § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.; rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí, ako aj vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky

 • Základ dane

  rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak zákon č. 595/2003 Z. z. neustanovuje inak

 • Základné imanie

  peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti

 • Zastupiteľné cenné papiere

  cenné papiere rovnakého druhu a formy vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva

 • Záväzok

  existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch

 • Závislá osoba

  blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba

 • Zľahčovanie

  konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu

 • Zverejňovanie osobných údajov

  publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste

Ž

Hore
 • Životné poistenie

  životné poistenie, z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.