Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2019

Komentár k novele zákona o DPH (III.)

Mgr. Mojmír Beňo JUDr. Alena Zuziková Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Vo februárovom čísle časopisu sme priniesli druhú časť komentára k zákonu č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon č...

Prenesenie daňovej povinnosti

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Ako si správne vysvetliť novú úpravu § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)? Ak mám doklad z elektronickej registračnej p...

Dodatočné daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Slovenský platiteľ DPH si uplatnil v apríli 2018 neoprávnene odpočet z dodávateľskej faktúry. Faktúru uviedol v daňovom priznaní k DPH za apríl 2018, ako aj v kontrolnom výkaze za apríl 2018. Dňa 1...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom čísle časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme dokončenie komentára k novele zákona o DPH. Aj táto časť okrem precízneho vysvetlenia zmien a doplnení je obohatená praktickými príkladmi.

Predaj digitálnych produktov a jeho zdaňovanie je témou článku, ktorý nájdete v rubrike „Z praxe“. Autor rozoberá uvedenú problematiku z hľadiska nových pravidiel, ktoré priniesla novela zákona o DPH, pričom na príkladoch ilustruje postup pred účinnosťou novely zákona o DPH a po jej účinnosti.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa zamietnutia oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru v prípade daňového podvodu, ktorý bol spáchaný nadobú­dateľom v inom členskom štáte EÚ.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.