Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Otázky

Otázky

Zaradenie do platových tried

OAO ID: 5199 Autor/i: Zuzana Dianová

Chcem sa opýtať na zaradenie do platových tried na mestskom úrade - nastúpila som do úradu a pozerám, že vedúci zamestnanci oddelení sú zaradení v platovej triede 9, prednosta úradu v 10. Podľa môjho názoru nie sú zaradení správne, nakoľko uvedené...

Stála prevádzkareň, organizačná zložka - kapitálové vzťahy s hlavnou spoločnosťou a tretími stranami

OAO ID: 5197 Autor/i: Dana Slivková

Zahraničná právnická osoba s daňovým domicilom v krajine EÚ podniká v SR prostredníctvom: stálej prevádzkarne (SP). Na účel jej fungovania jej hlavná spoločnosť poskytla finančné prostriedky. Ako sa tieto prostriedky správajú z hľadiska účtovania...

DPH pri prefakturácii nákladov

OAO ID: 5193 Autor/i: Marián Drozd

Slovenská s.r.o., platiteľ DPH, má obstaranú nehnuteľnosť na predaj, evidovanú v zásobách. Túto nehnuteľnosť bude firma predávať na bývanie a už teraz vie, že ju bude predávať bez DPH. Pri vyúčtovacej faktúre za plyn a energiu si firma neuplatnila...

Odvolanie z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce pri uzatvorení dohody o skončení pracovného pomeru

OAO ID: 5179 Autor/i: Jozef Tekeli

Je potrebné pri uzatvorení dohody o skončení pracovného pomeru s riaditeľom rozpočtovej organizácie obce (dom kultúry) k určitému dátumu podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce následne deklarovať jeho odvolanie z funkcie k tomuto určitému dátumu obecný...

Výpočet nároku za dovolenku za rok 2022_materská dovolenka

OAO ID: 5181 Autor/i: Iveta Matlovičová

Ako má zamestnávateľ posúdiť nárok na čerpanie dovolenky za kalendárny rok 2022 v prípade, že zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku dňa 10.06.2021 a jej materská dovolenka skončila 02.02.2022, pričom od 03.02.2022 si zamestnankyňa následne...

Vzdelávacie služby - uplatnenie oslobodenia

OAO ID: 5191 Autor/i: Marián Drozd

Zahraničná súkromná vysoká škola bude zaisťovať akreditované vzdelávanie na Slovensku (za účelom dosiahnutia zisku). Akreditáciu už získala. Výučba bude prebiehať dennou formou štúdia v Bratislave (teda existuje konkrétne miesto na poskytnutie slu...

DPH

OAO ID: 5143 Autor/i: Tatiana Macháčová

Sme PO pod VÚC a nie sme platiteľmi DPH. Uzatvorili sme zmluvu o dielo s poľským umelcom, nemá u nás daňovú rezidenciu, na základe ktorej mu vyplatíme autorský honorár. V Zmluve o dielo sme dali klauzulu, že si AUTOR VYSPORIADA SVOJE DAŃOVE POVINN...

Kúpa DHM na spotrebný úver

OAO ID: 5187 Autor/i: Ondrej Baláž

ešte sa vrátim k mojej prvej otázke, ako zaúčtovať? .... neporušila som zákon hotovostnou úhradou, nakoľko som v hotovosti uhradila len 5 000 Eur... zvyšok je spotrebný úver, ktorý splácam. Kúpu motorky som zaúčtovala DF s DPH na Firmu, od ktorej ...

Prefakturácia energií nájomcovi, tvorba rezervy a časové rozlíšenie výnosov

OAO ID: 5103 Autor/i: Monika Adamíková

Dobrý deň prajem, sme právnická osoba, platiteľ DPH účtujúca v PÚ. Máme uzatvorenú nájomnú zmluvu na nebytový priestor s nájomcom, právnickou osobou, platiteľom DPH. Predmetom nájomnej zmluvy je len na nájomné. Spotreba energie - vodné sa fakturuj...

Účtovné odpisy = Daňové odpisy pri DHIM

OAO ID: 5107 Autor/i: Monika Adamíková

Spoločnosť obstarala rozostavanú nehnuteľnosť aj s pozemkom za účelom ďalšieho dosahovania zisku. Dodávateľským spôsobom sa nehnuteľnosť dokončila, zariadila sa vybavením na komplet k prevádzkovaniu, zaplatila poplatky za kolaudáciu, rôzne povolen...

Nadobudnutie nehnuteľnosti v krajine EÚ a dane

OAO ID: 5159 Autor/i: Marián Drozd

Sovenská s.r.o., platiteľ DPH na SK, plánuje kúpiť nehnuteľnosť v Chorvátsku. Nehnuteľnosť je úplne nová a obstaraná bude od chorvátskeho developera, platiteľa DPH v Chorvátsku. Slovenská firma plánuje uvedenú nehnuteľnosť používať na krátkodobý p...

Kúpa DHM na spotrebný úver

OAO ID: 5183 Autor/i: Ondrej Baláž

Kúpila som motorku za 18 000 €. Firma vystavila FA - celú DPH 3 000 € si dávam na vrátenie (t.j. nebude zahrnutá v splátkach), 5 000 € som zaplatila v hotovosti a 13 000 € mi banka poskytla úver. Viete mi prosím pomôcť s postupom účtovania?

Prijatý účelový finančný dar

OAO ID: 5177 Autor/i: Anton Kolembus

Spoločnosť s ručením obmedzeným prijala účelový finančný dar na obnovu už existujúceho majetku. Prijatý dar bude nedaňovým príjmom? Výdavky, ktoré boli dosiahnuté na obnovu majetku a zaplatené z prijatého účelového finančného daru budú daňovými vý...

Úhrada faktúry vystavenej v PLN

OAO ID: 5121 Autor/i: Ondrej Baláž

Slovenská firma SRO, neplatiteľ DPH podniká v oblasti predaja odevov v maloobchodnej prevádzke. Tovar do svojej predajne nakupuje prevažne v Poľsku. Po tovar si chodí osobne súkromným autom. Poľské firmy vystavia za nákup tovaru hneď na mieste fak...

Oneskorená registrácia zahraničnej osoby a odpočítanie DPH

OAO ID: 5175 Autor/i: Marián Drozd

Zahraničná spoločnosť realizovala stavebné práce na Slovensku ešte v roku 2023, odberateľom prác bola tiež zahraničná spoločnosť, ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len...

Refakturácia komunálneho odpadu nájomníkom a DPH

OAO ID: 5165 Autor/i: Marián Drozd

Hlavné mesto SR vyrubuje komunálny odpad rozhodnutím podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v z. n. p., platiteľ DPH komunálny odpad ďalej refakturuje nájomníkom. Má vystaviť sumu s DPH alebo bez DPH?

Daňové a účtovné odpisy pri predaji podniku v priebehu účtovného obdobia

OAO ID: 5169 Autor/i: Anton Kolembus

Fyzická osoba účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Zmluvou o predaji podniku predala celý podnik právnickej osobe. Dátum účinnosti zmluvy je dátumom predaja podniku, bol to dátum 01. 11. 2023. Fyzická osoba k tomuto dátumu ukončila živnosť (...

Zaradenie dlhodobého majetku pri kúpe podniku

OAO ID: 5167 Autor/i: Ondrej Baláž

Právnická osoba nadobudla na základe zmluvy o predaji podniku celý podnik (aktíva aj pasíva) a v rámci neho ako súčasť podniku nadobudla aj dlhodobý hmotný majetok (budovu). Podnik nadobudla od fyzickej osoby. Fyzická a právnická osoba sú personál...

DHIM poskytnutý na prenájom

OAO ID: 5171 Autor/i: Ondrej Baláž

Sme mikro ÚJ. Na základe zmluvy prenajímame nehnuteľnosť. Za rok 2023 sme mali hotel zatvorený, prevádzka nešla -teda sme nemali žiadny príjem. V SW máme nastavené, že ÚO = DO. Účtovné Odpisy na nehnuteľnosť evidujem každý mesiac v SW 551/081. Pot...

Výpočet nebytového priestoru pre daň z nehnuteľnosti

OAO ID: 5155 Autor/i: Božena Jurčíková

Ako vypočítam z LV výmeru garáže, ktorá je ako nebytový priestor v bytovom dome. Na LV je druh nebytový priestor č. 2- garáž a spoluvlastnícky podiel je 2294/58505.