Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Otázky

Otázky

Provízia za sprostredkovanie stávok a ich účtovanie

OAO ID: 4607 Autor/i: Ondrej Baláž

Chceme začať účtovať firmu A. Firma A prenajíma miestnosť kasína od firmy B. Firma A vlastne zabezpečuje prevádzkovanie kasína, vykonáva to v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu (firma C). Takže výn...

Pracovná náplň riaditeľa ZŠ

OAO ID: 4623 Autor/i: Matej Drotár

Zriaďovateľ ZŠ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti. Je potrebné, aby zriaďovateľ vypracoval aj pracovnú náplň pre riaditeľa ZŠ?

Právne služby spojené s likvidáciou dcérskej spoločnosti

OAO ID: 4627 Autor/i: Marián Drozd

Prosím, mala by som otázku k odpovedi č. ID3075 z 13.11.2017: z akého dôvodu skončila platnosť odpovede 31.12.2017? Rovnaký prípad ako v ID3075, ale v roku 2023: Slovenský platiteľ si objednal právne služby u dodávateľa z EU. Predmetom fakturácie ...

Odmena pre konateľa z Českej republiky

OAO ID: 4629 Autor/i: Marián Drozd

Slovenská s.r.o., plátce DPH má jednatele, který je občan České republiky a na Slovensku nemá žádný pobyt. Slovenská společnost je 100 % vlastněna mateřskou českou s.r.o. Dotaz je na odměňování jednatele z ČR. Firma by ráda vyplácela na základě sm...

Započítaná prax

OAO ID: 4621 Autor/i: Tatiana Mičudová

Prosím o informáciu, ako sa má určiť započítaná prax zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme počas priestupného roku. Ak zamestnanec odpracuje celý priestupný rok, napr. rok 2024, do započítanej prax...

Dovolenka naviac ako benefit

OAO ID: 4619 Autor/i: Tatiana Mičudová

Materská spoločnosť so sídlom v ČR ako benefit poskytla českým zamestnancom 10 dní dovolenky naviac. V ČR je základná dovolenka 20 dní, tj. každý zamestnanec dostal 10 dní dovolenky naviac ako benefit nad rámec zákona. Materská spoločnosť má na Sl...

Uplatnenie § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov v praxi

OAO ID: 4615 Autor/i: Zita Kajanovičová

Zamestnávateľ chce uplatniť § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. V prípade príspevku zamestnávateľa do DDS sa u niektorých zamestnancov zmení základ dane pre nárok na plný daňový bonus.  Je možné, aby zamestnanec, ktorý nechce prísť o plný...

Spotrebná daň z piva - účtovanie

OAO ID: 4062 Autor/i: Anton Kolembus

Spoločnosť predáva vlastné pivo, ktoré si necháva navariť podľa vlastného receptu v Poľsku. Pred dovozom piva zaplatí colnému úradu zábezpeku na spotrebnú daň z piva (účtovanie: 378/221). Následne podá daňové priznanie k SD z piva. Skutočná výška ...

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. – sumy stravného – dátum navýšenia príspevku

OAO ID: 4613 Autor/i: Ľubica Minková

Prosím môžete nám podať informáciu ohľadom opatrenia č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného zo dňa 20. 05. 2023, účinného od 01. 06. 2023.  Momentálne sme zamestnancom vyplácali finančný príspevok vo výške: 3,75 zo sumy 6,80 a zo soc. fondu sme im d...

Výnosy spoločnosti a zábezpeka

OAO ID: 4611 Autor/i: Ondrej Baláž

Slovenská s. r. o. vykonáva pre nemeckého odberateľa služby stavebného charakteru na území Nemecka. Po dodaní služieb slovenská firma fakturuje dodanie nemeckej firme. Obchodná zmluva s nemeckým odberateľom je postavená tak, že pri každej fakturác...

Provízia za sprostredkovanie stávok a ich účtovanie

OAO ID: 4609 Autor/i: Ondrej Baláž

Chceme začať účtovať firmu A. Firma A prenajíma miestnosť kasína od firmy B. Firma A vlastne zabezpečuje prevádzkovanie kasína, vykonáva to v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu (firma C). Takže výn...

Výroba dreveného vyrezávaného kríža

OAO ID: 4603 Autor/i: Jozef Sýkora

Mesto má faktúru na výrobu dreveného vyrezávaného kríža v sume 4 500,00 EUR. Účtujem to ako služba 518 alebo ako výroba na zákazku, resp. ako nákup majetku? Prosím o usmernenie, kde to zaradiť do majetku na akú triedu (022 alebo 032) aj akú ekonom...

Vklad fyzickej osoby do s. r. o.

OAO ID: 4575 Autor/i: Anton Kolembus

Fyzická osoba - živnostník, podnikala na základe živnosti. Chce preniesť majetok živnosti do s. r. o., kde bude jediný spoločník. Je možné realizovať vklad do vlastného imania tak, že prenesie pohľadávky aj záväzky, majetok? Budú sa dodaňovať pohľ...

Recyklačný poplatok

OAO ID: 4573 Autor/i: Anton Kolembus

Spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve platí recyklačný poplatok. Doteraz ho prenášala na zákazníkov tak, že bol zahrnutý v cene tovaru. Môže tento poplatok uvádzať na faktúre pre zákazníka osobitne? Ako by sa to účtovalo?

Výplata dividend materskej spoločnosti

OAO ID: 4585 Autor/i: Marián Drozd

Materská spoločnosť ALFA s. r. o. zo Slovenska vlastní väčšinový podiel v slovenskej dcérskej spoločnosti BETA s. r. o. Dcérska spoločnosť BETA s. r. o. dosiahla za zdaňovacie obdobie 2021 zisk, ktorý sa rozhodla v nasledujúcom období vyplatiť vla...

Credit note na vystavenú faktúru za dopravu

OAO ID: 4593 Autor/i: Marián Drozd

Právnická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve, platiteľ DPH – spoločnosť, ktorá sa zaoberá tuzemskou a zahraničnou (EU) kamiónovou dopravou. Stáva sa jej, že pri vystavených faktúrach za dopravu pre zahraničného odberateľa jej zašlú k vystavene...

Povinný prídel odvodov do rakúskeho systému BUAK a účtovanie

OAO ID: 4581 Autor/i: Marián Drozd

Zamestnanci slovenskej s. r. o. pracujú na stavbách v Rakúsku. Slovenská s. r. o. odvádza povinný prídel do tzv. rakúskeho systému BUAK. BUAK je Fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve. Potrebovala by som poradiť, či príspevky do ...

Penalizácia a sankcie za nedokončené dielo

OAO ID: 4579 Autor/i: Jozef Sýkora

Dňa 15. 9. 2021 podpísali OBEC a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ZoD) na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice. Zhotoviteľ mal dielo odovzdať do 12 mesiacov od podpísania ZoD, t.j. do 15. 9. 2022. Bohužiaľ sa tak nestalo. Objednávateľ sa po tom...

Zapojenie zostatku prostriedkov ŠR a rezervného fondu

OAO ID: 4557 Autor/i: Tatiana Macháčová

Zapojenie zostatku prostriedkov zo ŠR z minulých rokov cez RK 453 ako aj zapojenie peňažných fondov cez RK 454 sa má zapájať od 1. 1. 2023 cez technický účet 999?

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov

OAO ID: 4571 Autor/i: Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, zariadenie sociálnych služieb. Od štátu dostávame finančný príspevok v zdroji 111, ktorý vyúčtovávame na štvrťročnej báze. Za posledný kvartál 2022 vznikla povinnosť vrátenia časti finančného príspevku, s...