Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Otázky

Otázky

Úroky z termínovaných vkladov

OAO ID: 4883 Autor/i: Marián Drozd

Poprosila o zodpovedanie otázky, či úroky z termínovaných vkladov (týždenné úložky alebo aj na dlhšie obdobie) sú výnosy, ktoré ovplyvňujú koeficient podľa § 50 zákona o DPH.

Kreditná karta ku kontokor. úveru - účtovanie

OAO ID: 4887 Autor/i: Ondrej Baláž

Firma ku kontokor. úveru dostala kreditnú kartu s úverovým limitom 2 500 €. Raz mesačne príde bankový výpis k firemnej kreditnej karte. Ako správne nastaviť účtovanie na takomto výpise. V SW som pridala ďalší účet – úverový limit. Príklad: KR kart...

Automobil - DPH

OAO ID: 4885 Autor/i: Marián Drozd

Spoločnosť (platiteľ DPH) kúpi nový automobil, ktorý odovzdá zamestnancovi a tento ho môže používať aj na súkromné účely. Podľa zákona o dani z príjmov je so zamestnancom uzatvorená dohoda podľa § 5 ods. 3 písm. a) a zamestnancovi je zdaňovaný prí...

Zaradenie do odpisovej skupiny

OAO ID: 4879 Autor/i: Marián Drozd

Do ktorej odpisovej skupiny má daňovník zaradiť autodróm a miniautíčka?

Opravný daňový doklad

OAO ID: 4881 Autor/i: Marián Drozd

Od dodávateľa sme dostali opravný daňový doklad, v ktorom je uvedené "dobropisujeme chýbajúce perá v dodávke tovaru" (objednali sme si 100 ks pier, tie boli aj vyfakturované, pri počítaní dodaných pier sme zistili, že 10 ks chýba). Faktúra bola vy...

Cestovné náhrady spoločníka

OAO ID: 4873 Autor/i: Marián Drozd

Spoločník s. r. o. má prechodný pobyt v USA, na účely schválenia valného zhromaždenia má výdavky spojené s cestou na Slovenko vo výške cca 10 000 €. Je možné dať tieto výdavky do daňových výdavkov?

Účtovanie regionálneho príspevku v s. r. o.

OAO ID: 4869 Autor/i: Monika Adamíková

Spoločnosť s r. o., ktorá je  platiteľ DPH obdržala v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie podporeného...

Prenájom bytu zdaniteľnej osobe

OAO ID: 4875 Autor/i: Marián Drozd

Zdaniteľná osoba XY, fyzická osoba registrovaný platiteľ DPH kupuje byt (skolaudovaný ako byt určený na bývanie) v novostavbe. Kupuje aj parkovacie miesto v tejto novostavbe. Byt aj parkovacie miesto zaradí do svojho majetku (podnikateľského majet...

Zmena režimu uplatňovania daňových výdavkov na obstaranie automobilu po skončení ÚO

OAO ID: 4871 Autor/i: Miroslava Brnová

Slovenská spoločnosť s. r. o. (podnikajúca v segmente poradenských služieb) v roku 2023 obstarala osobné vozidlo v hodnote do 30 000 € a zaradila ho do obchodného majetku. Z rôznych dôvodov sa podnikaniu v danom roku nedarilo, a tak firma v danom ...

Evidencia a účtovanie humanitárnej pomoci

OAO ID: 4755 Autor/i: Jana Vršková

Odídenci ubytovaní v zariadení neziskovej organizácie, dostali do daru hygienické potreby (zubné kefky) a potraviny z obchodného reťazca (nepredaný chlieb, pečivo,..). Štatutárny zástupca neziskovej organizácie, prevzal túto humanitárnu pomoc a ná...

Použitie § 66 pri predaji použitého tovaru vloženého do spoločnosti ako iný kapitálový vklad

OAO ID: 4847 Autor/i: Marián Drozd

Spoločnosť predáva jazdené vozidlá, pričom má v portfóliu jazdené vozidlo, ktoré spoločník vložil do spoločnosti ako nepeňažný vklad do iných kapitálových fondov. Toto vozidlo chcú predať, pôvodne pred vkladom do spoločnosti bolo obstarané s použi...

Upresnenie použitia § 66 pri predaji jazdených vozidiel

OAO ID: 4841 Autor/i: Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať v súvislosti s použitím § 66 zákona o DPH pri predaji ojazdeného vozidla. Právnická osoba platiteľ DPH predáva ojazdené vozidlá, pričom niektoré sú obstarané aj od FO nepodnikateľa-neplatiteľa DPH zo Slovenka/iného členskéh...

Odpisovanie inventára

OAO ID: 4823 Autor/i: Monika Adamíková

Spoločnosť zakúpila do prenajatých priestorov nový nábytok. Nábytok pozostáva zo skríň, stolov, regálov, jeden kus takéhoto nábytku je v rozmedzí 190 € až 560 €. Môžem tento nábytok odpisovať po dobu dvoch rokov, keďže hodnota 1 kusu nepresiahne 1...

Náklady na projekt za účelom získania dotácie z EU na obstaranie dlhodobého majetku

OAO ID: 4821 Autor/i: Ľubica Vajčovcová

Spoločnosť mala v pláne obstarať dlhodobý majetok (strojné vybavenie), pričom toto obstaranie chcela čiastočne financovať z prostriedkov EÚ. Za účelom získania týchto prostriedkov si dala vypracovať projekt, za ktorý zaplatila dodávateľovi. Projek...

Vyplatené dividendy medzi právnickými osobami a DPH

OAO ID: 4825 Autor/i: Marián Drozd

Slovenská s. r. o. vlastní podiel na základnom imaní českej s. r. o. Slovenská s. r. o. je neplatiteľ DPH. Z českej s. r. o. bol v roku 2023 vyplatený podiel na zisku vo výške 80 000 €. Je takýto výnos z vyplateného podielu na zisku súčasťou obrat...

Zlúčenie

OAO ID: 4811 Autor/i: Anton Kolembus

Spoločnosť A vlastní podielové cenné papiere svojej dcéry sídlo v inom štáte EU spoločnosť B. Rozhodnutím jediného spoločníka sa spoločnosť B v EU presídli na Slovensko. Bola založená s.r.o na Slovensku spoločnosť C. Spoločnosť A vložila do základ...

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

OAO ID: 4819 Autor/i: Iveta Matlovičová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Zamestnanec ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada SP o priznanie PSD-predčasného starobného dôchodku (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Vysvetlili sme zamestnancovi, že mu nemôžeme vypl...

Zástupca zamestnancov

OAO ID: 4829 Autor/i: Tatiana Mičudová

Ako by mala byť zadefinovaná funkcia - zástupcu zamestnancov v riadiacej dokumentácii. Je to dosť citlivá téma, mal by mať zástupca presne definované, kedy má nárok napríklad na náhradu mzdy (napr., ak bude na jednaní)? Prípadne, aké ďalšie veci b...

Výplata úrokov z TV brutto

OAO ID: 4817 Autor/i: Anton Kolembus

Spoločnosti boli pripísané pri ukončení TV na bežný účet úroky brutto a tiež zrážková daň vo výške 19 % z pripísaného objemu. Zrážkovú daň som zaúčtovala na analytický účet dane z príjmov (nákladová položka), úroky do výnosov. Pri zostavovaní daňo...

DPH pri EPR - duplicitné zaevidovaná tržba

OAO ID: 4809 Autor/i: Marián Drozd

Platiteľ DPH zaeviduje tržbu v ERP (VRP) duplicitne v mesiaci september 2023. Tržba nebola realizovaná, ale bola chybne zaevidovaná 2x. Platiteľ zistí uvedenú chybu v mesiaci október 2023. Rovnako v mesiaci október 2023 vyhotoví opravný doklad v E...