Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2014

Vznik, účtovanie a oceňovanie pohľadávok – vybrané problémy

Ing. Eva Gášpárová

Pohľadávka je právo, ktoré vzniká jednému účastníkovi právneho vzťahu – veriteľovi, požadovať určité plnenie od druhého účastníka – dlžníka, a to z určitého právneho dôvodu. Veriteľom je ten, kto j...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. októbra 2014 a od 1. januára 2015

Ing. Soňa Ugróczy

Dňa 8. júla 2014 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 218/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zá...

Informácia o vydaní záväzného stanoviska

Ing. Klára Klabníková doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Zákonom č. 435/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) sa ustano...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.