Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Eva Gášpárová

Počet článkov autora: 69


Účtovný režim dane z pridanej hodnoty (1. časť)

Daň z pridanej hodnoty je svojou podstatou všeobecnou daňou spotrebného charakteru a ako taká je neoddeliteľnou súčasťou ceny. Ide o daň nepriamu, pretože ju vyberá a do štátneho rozpočtu platí iný subjekt ako ten, na ktorý daň efektívne dopadá, t...

Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) môže daňovník...

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov z daňového a účtovného hľadiska

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“), ktoré: spravu...

Tichý spoločník z hľadiska účtovníctva a dane

Tiché spoločenstvo je právny vzťah uzatvorený medzi podnikateľským subjektom a tichým spoločníkom, ktorý za poskytnutie určitého vkladu do firmy získava právo podieľať sa na budúcich ziskoch firmy. Takýto právny vzťah nezakladá nový právny subjekt...

Mikrodaňovník od roku 2021

Status mikrodaňovníka môže získať podnikajúca fyzická alebo právnická osoba prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2021 pri splnení podmienok ustanovených v § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej ...

Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Sú to osobitné platobné prostriedky, ktor...

Účtovanie dotácie na úhradu nájomného (2. časť)

Článok bol delený len v tlačenom časopise Dane a účtovníctvo v praxi. Na portáli je celý článok uverejnený už v predošlom čísle. Celý článok si môžete prečítať tu

Účtovanie dotácie na úhradu nájomného

Dotácia na úhradu nájomného sa poskytuje podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z. Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je pred...

Zvyšovanie veľkostných podmienok na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vrátane podmienok, ktoré účtovná jednotka musí splniť ustanovuje § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Podmienky na posúdenie povinnosti overenia účt...

Internetové stránky z účtovného a daňového hľadiska

Internetová resp. webová stránka je virtuálny priestor, ktorý sa používa v rámci celosvetovej siete Internet na reklamu a propagáciu účtovnej jednotky, jej činnosti, tovaru, služieb, prípadne na samotný predaj jej tovarov a služieb. Internetová st...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály