Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Eva Gášpárová

Počet článkov autora: 76


Účtovný režim dane z pridanej hodnoty (1. časť)

Daň z pridanej hodnoty je svojou podstatou všeobecnou daňou spotrebného charakteru a ako taká je neoddeliteľnou súčasťou ceny. Ide o daň nepriamu, pretože ju vyberá a do štátneho rozpočtu platí iný subjekt ako ten, na ktorý daň efektívne dopadá, t...

Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) môže daňovník...

Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

Podnikom podľa § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikate...

Zmena právnej formy podnikania z hľadiska daní a účtovníctva (2. časť)

Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba. Toto je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať potom podobu podniku jednotlivca (v prípade fyzickej osoby) alebo podobu obchodnej spoločnosti, družs...

Vyradenie účtovných dokladov a ich skartácia

Právnická osoba (spoločnosť s r. o.) podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia bola založená v roku 2010, čiže od tohto roku archivuje účtovné doklady – faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, účtovné uzávierky a pod. Ktoré roky účtov...

Zmena právnej formy podnikania z hľadiska daní a účtovníctva

Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická alebo ako právnická osoba, čo je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať podobu podnik...

Vysporiadanie daňovej povinnosti študenta za rok 2021

Ak študent dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú dochádzku, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlad...

Úľava na dani pre registrované sociálne podniky

Legislatívny rámec pre sektor sociálnej ekonomiky, vrátane sociálnych podnikov, s účinnosťou od 1. 5. 2018 vytvára zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“). Sociálnou...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo je povinná zostaviť aj účtovnú závierku, čo vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Účtovnú závierku zostavuje vždy, keď uzavrie účto...

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov z daňového a účtovného hľadiska

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“), ktoré: spravu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály