Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Eva Gášpárová

Počet článkov autora: 66


Účtovný režim dane z pridanej hodnoty (1. časť)

Daň z pridanej hodnoty je svojou podstatou všeobecnou daňou spotrebného charakteru a ako taká je neoddeliteľnou súčasťou ceny. Ide o daň nepriamu, pretože ju vyberá a do štátneho rozpočtu platí iný subjekt ako ten, na ktorý daň efektívne dopadá, t...

Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) môže daňovník...

Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Sú to osobitné platobné prostriedky, ktor...

Účtovanie dotácie na úhradu nájomného (2. časť)

Článok bol delený len v tlačenom časopise Dane a účtovníctvo v praxi. Na portáli je celý článok uverejnený už v predošlom čísle. Celý článok si môžete prečítať tu

Účtovanie dotácie na úhradu nájomného

Dotácia na úhradu nájomného sa poskytuje podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z. Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je pred...

Zvyšovanie veľkostných podmienok na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vrátane podmienok, ktoré účtovná jednotka musí splniť ustanovuje § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Podmienky na posúdenie povinnosti overenia účt...

Internetové stránky z účtovného a daňového hľadiska

Internetová resp. webová stránka je virtuálny priestor, ktorý sa používa v rámci celosvetovej siete Internet na reklamu a propagáciu účtovnej jednotky, jej činnosti, tovaru, služieb, prípadne na samotný predaj jej tovarov a služieb. Internetová st...

Softvér z účtovného a daňového hľadiska

Softvér (počítačový program) predstavuje podľa § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p. (ďalej len „Autorský zákon“) súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo podobno...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku sv...

Krádež majetku – daňové a účtovné hľadisko

Krádež z hľadiska trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tým, že sa jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Krádež majetku u podnikateľských subjektov znamená m...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály