Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Eva Gášpárová

Počet článkov autora: 89


Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov

Súbor konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa má zabezpečiť dodatočný príjem do štátneho rozpočtu, stabilizácia verejných financií a eliminácia negatívnych vplyvov na vývoj hospodárstva Slovenskej republiky je ustanovený zákonom č. 530/202...

Úhrada zo sociálneho fondu + zdaňovanie

Riaditeľka základnej školy chce svojim zamestnancom kúpiť k Vianociam darčekové balíčky (kávu, čaj, med a podobne). Je možné ich hradiť zo sociálneho fondu? Akou formou ich bude zdaňovať? Sú dva spôsoby: 1. Príde faktúra od dodávateľa a tú uhr...

Úľava na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci po 1. máji 2023

Regionálna investičná pomoc je formou štátnej pomoci na podporu konkurencieschopnosti a znižovania regionálnych rozdielov na území Slovenskej republiky. Poskytovanie regionálnej investičnej pomoci riadi a koordinuje Ministerstvo hospodárstva SR, p...

Zmarené investície

V rámci výkonu podnikateľskej činnosti sa niekedy stáva, že za určitých mimoriadnych okolností dôjde k zastaveniu financovania investičného zámeru a pozastaveniu alebo úplnému ukončeniu prác na obstarávaní dlhodobého majetku. O zmarenú investíciu ...

Komanditná spoločnosť - účtovníctvo a dane

Komanditná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Právna úprava komanditnej spoločnosti je upravená v § 93 až § 104 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) a rovnako sa na ňu vzť...

Verejná obchodná spoločnosť - účtovníctvo a dane

Verejná obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Právna úprava verejnej obchodnej spoločnosti je upravená v § 76 až § 92 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) a rovnako ...

Doktorand - doktorandské štipendium a zárobková činnosť

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského štúdia zamerané na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samosta...

Opatrovateľ a osobný asistent – príspevky, odvody a dane

Fyzická osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových a duševných schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladané...

Chyby v účtovníctve a účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve a ich oprava

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky vyžaduje značné pracovné úsilie a odborné znalosti. Podstatou účtovnej závierky je zistiť ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje stav majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednot...

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály