Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Eva Gášpárová

Počet článkov autora: 82


Opatrovateľ a osobný asistent – príspevky, odvody a dane

Fyzická osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových a duševných schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladané...

Chyby v účtovníctve a účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve a ich oprava

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky vyžaduje značné pracovné úsilie a odborné znalosti. Podstatou účtovnej závierky je zistiť ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje stav majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednot...

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania.

Predaj obchodného podielu z daňového a účtovného hľadiska

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Predmetom vkladu sú peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sa vkladateľ zaväzuje previesť na spoločnosť. Pri založení spoločnosti sa môž...

Kapitálový fond z príspevkov

Kapitálový fond obchodných spoločností je tvorený a doplňovaný z kapitálových peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným a akcionárov akciových spoločností a je zahrňovaný do vlastného imania týchto spoločností. V...

Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách (2. časť)

Druhá časť článku sa zaoberá postupom pri kúpe podniku alebo jeho časti z pohľadu kupujúceho.

Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

Podnikom podľa § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikate...

Vyradenie účtovných dokladov a ich skartácia

Právnická osoba (spoločnosť s r. o.) podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia bola založená v roku 2010, čiže od tohto roku archivuje účtovné doklady – faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, účtovné uzávierky a pod. Ktoré roky účtov...

Zmena právnej formy podnikania z hľadiska daní a účtovníctva (2. časť)

Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba. Toto je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať potom podobu podniku jednotlivca (v prípade fyzickej osoby) alebo podobu obchodnej spoločnosti, družs...

Zmena právnej formy podnikania z hľadiska daní a účtovníctva

Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická alebo ako právnická osoba, čo je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať podobu podnik...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály