Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Eva Gášpárová

Počet článkov autora: 63


Účtovný režim dane z pridanej hodnoty (1. časť)

Daň z pridanej hodnoty je svojou podstatou všeobecnou daňou spotrebného charakteru a ako taká je neoddeliteľnou súčasťou ceny. Ide o daň nepriamu, pretože ju vyberá a do štátneho rozpočtu platí iný subjekt ako ten, na ktorý daň efektívne dopadá, t...

Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) môže daňovník...

Zvyšovanie veľkostných podmienok na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vrátane podmienok, ktoré účtovná jednotka musí splniť ustanovuje § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Podmienky na posúdenie povinnosti overenia účt...

Internetové stránky z účtovného a daňového hľadiska

Internetová resp. webová stránka je virtuálny priestor, ktorý sa používa v rámci celosvetovej siete Internet na reklamu a propagáciu účtovnej jednotky, jej činnosti, tovaru, služieb, prípadne na samotný predaj jej tovarov a služieb. Internetová st...

Softvér z účtovného a daňového hľadiska

Softvér (počítačový program) predstavuje podľa § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p. (ďalej len „Autorský zákon“) súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo podobno...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku sv...

Krádež majetku – daňové a účtovné hľadisko

Krádež z hľadiska trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tým, že sa jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Krádež majetku u podnikateľských subjektov znamená m...

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizácia je vzhľadom na svoj účel a význam jednou z najdôležitejších častí uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie by účtovníctvo nespĺňalo základnú požiadavku uvedenú v § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (...

Závierkové účtovné prípady v podvojnom účtovníctve

Uzavieranie účtovného obdobia je proces, ktorý zahŕňa celý rad na seba nadväzujúcich činností, počnúc inventarizáciou všetkého majetku a záväzkov a končiac zostavením účtovnej závierky. Zdrojom údajov na zostavenie výkazov účtovnej závierky sú uza...

Úmrtie zamestnanca

Po úmrtí zamestnanca mnoho problémov musí riešiť zamestnávateľ i pozostalí. Samostatne túto problematiku nerieši žiaden zákon, na účely vysporiadania peňažných nárokov zomrelého zamestnanca a daňových povinností je potrebné vychádzať predovšetkým ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály