Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zmarené investície

Dátum: Rubrika: Podvojné účtovníctvo

V rámci výkonu podnikateľskej činnosti sa niekedy stáva, že za určitých mimoriadnych okolností dôjde k zastaveniu financovania investičného zámeru a pozastaveniu alebo úplnému ukončeniu prác na obstarávaní dlhodobého majetku. O zmarenú investíciu ide v prípade, ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku. Náklady na zmarenú investíciu sú náklady vynaložené na obstarávanie investície do času, keď sa rozhodne o nepokračovaní v investícii.

Rozhodnutie o nepokračovaní v danej investícii resp. o zrušení obstarávania investičného majetku je potrebné zabezpečiť v písomnej forme, aby bolo preukázateľné, kto a kedy o týchto skutočnostiach rozhodol. Súčasťou rozhodnutia musí byť aj zdôvodnenie rozhodnutia a vyčíslenie nákladov na zmarenú investíciu. Je vhodné doložiť aj doklady, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, napr. výkazy o finančnej situácii, rozhodnutie banky o zamietnutí úveru, ak došlo k zmarenej investícii z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, zápisnice a potvrdenia príslušných orgánov a polície, ak došlo k zmarenej investícii z dôvodu škody.
Účtovanie zmarenej investície v podvojnom účtovníctve
Účtovanie zmarenej investície je upravené v § 68 ods. 8 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ"), podľa ktorého, ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku, sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte
041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
a na účte
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
sa:
-
odpíšu na ťarchu účtu
549 - Manká a škody
, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu,
-
zaúčtujú na účte
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
, ak nejde o škodu.
Rovnakým spôsobom je upravené aj účtovanie pri vyradení dlhodobého majetku v § 36 ods. 6 Postupov účtovania v PÚ, podľa ktorého pri zrušení prác a trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa suma účtovaná na účte
041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
alebo
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
zaúčtuje na ťarchu účtu
549
, ak ide o škodu a v ostatných prípadoch na ťarchu účtu
548
.
Na účte
041
sa podľa § 34 Postupov účtovania v PÚúčtuje obstarávaný dlhodobý majetok do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Na účte
042
sa podľa § 35 Postupov účtovania v PÚ účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.
Škodou na majetku je podľa § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.
Účtovný prípad MD D
Vyradenie obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku z dôvodu škody 549 041
Vyradenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku z dôvodu škody 549 042
Vyradenie obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku z dôvodu zrušenia prác a trvalom zastavení prác súvisiacich o obstarávaním 548 041
Vyradenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku z dôvodu zrušenia prác a trvalom zastavení prác súvisiacich o obstarávaním 548 042
Zmarená investícia z dôvodu zrušenia prác na príprave alebo rozostavení obstarávaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa považuje za prevádzkovú škodu. Ide o nákladovú položku, ktorá s ohľadom na § 9 ods. 5 Postupov účtovania v PÚ ovplyvňuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, ktorou je prevádzková činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky, činnosť vykonávaná na podporu prevádzkovej činnosti a súvisí s hospodárskou čin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály