AUTOR: Ing. Ján Mintál

zoradiť výsledky podľa:

Inventarizácia majetku a záväzkov

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Inventarizácia majetku a záväzkov predstavuje najdôležitejšiu časť uzávierkových prác vzhľadom na svoj účel a význam. Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky je ustanovená v § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Týka sa všetkých právnických a fyzických osôb (t. j. účtovných jednotiek), ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, v akej sústave účtovníctva účtujú.

Stravovanie zamestnancov z pohľadu účtovníctva

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Povinnosť zamestnávateľov zabezpečovať zamestnancom stravovanie priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti upravuje § 152 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať stravovanie zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách, pričom za pracovnú zmenu na účely stravovania ZP považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Príspevky z úradov práce v daňových a účtovných súvislostiach

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 9/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Príspevky z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny patria medzi nástroje podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Právna úprava týchto príspevkov je ustanovená zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a vykonávacími vyhláškami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – vyhláškou č. 31/2004 Z. z. v z. n. p. a vyhláškou č. 44/2004 Z. z. v z. n. p.

Dane ako daňový výdavok

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 7/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Článok rozoberá jednotlivé dane z pohľadu daňovej uznateľnosti dane z príjmov ako výdavku vynakladaného daňovníkom.

Vysporiadavanie obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 7/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným je predmetom úpravy § 114 Obchodného zákonníka. Všeobecná definícia podielu je ustanovená v § 61 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého podiel vyjadruje mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti (t. j. na obchodnom majetku po odpočítaní záväzkov; ide o vlastné imanie spoločnosti z riadka 066 súvahy).

Daňová strata a jej odpočítanie

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. umožňuje odpočítavať daňovú stratu, ktorá daňovníkovi v minulosti vznikla. Zákon rieši odpočet daňovej straty v § 4 ods. 2 (len pre fyzické osoby), v § 30 a v § 52 ods. 8 [spoločné ustanovenia pre právnické aj fyzické osoby], pričom je vhodné pripomenúť, že odpočet je od roku 2004 možné realizovať podľa nových podmienok oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Goodwill a záporný goodwill

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Pojem goodwill súvisí s akvizíciami podniku, pri ktorých dochádza k vlastníckym zmenám. Za podnik, ktorý nadobúdateľ získava, platí reálnu trhovú hodnotu stanovenú k dátumu výmennej transakcie, ktorej súčasťou je často aj „niečo naviac“ označované v ekonomickej teórii ako goodwill (u nadobúdateľa), resp. prémia (u predávajúceho). Goodwill je teda možné chápať ako hodnotu, ktorú nadobúdateľ je ochotný uhradiť v očakávaní budúceho ekonomického prospechu. Pri splynutiach a zlúčeniach obchodných spoločností ide o tzv. synergický efekt alebo úspory, ktoré sa týmto dosiahnu. Goodwill môže nadobúdať aj záporné hodnoty, ak kúpna cena akvizície je nižšia ako nadobúdateľov podiel na reálnej hodnote čistých aktív. Negatívny (záporný) goodwill tak vyjadruje očakávané budúce straty a je chápaný ako odložený výnos.

Účtovanie o zmenkách

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 3/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Zmenky sú cennými papiermi a zároveň modernými platobnými nástrojmi trhovej ekonomiky, ako aj jedným z najpoužívanejších zabezpečovacích prostriedkov v bankovom sektore pri poskytovaní úverov. Zmenka je cenný papier (listina) spísaná v presne stanovenej forme, z ktorej vyplýva na jednej strane bezpodmienečný písomný záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke a na druhej strane nepochybné právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenom termíne túto úhradu.

Uplatňovanie daňových výdavkov

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Vplyv na základ dane uplatňovaním daňových výdavkov bude vždy predmetom diskusií odborníkov, ale najmä tých, ktorých sa táto oblasť najviac týka – daňovníkov z radov fyzických osôb aj právnických osôb.

Platby platobnou kartou

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

Platby vykonávané platobnými kartami sú v súčasnosti bežnou obchodnou zvyklosťou. Z hľadiska funkčnosti a spôsobu zúčtovania platby je možné rozlíšiť dve základné verzie platobných kariet – karty debetné a karty kreditné.

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť