Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľudmila Novotná

Počet článkov autora: 56


Nevyfakturované dodávky (záväzky, pohľadávky) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Čo je to nevyfakturovaná dodávka, kedy vzniká a ako sa o nej účtuje? Nevyfakturovaná dodávka predstavuje účtovný prípad, ktorý sa v danom účtovnom období uskutočnil (prijatá dodávka alebo prijatá služba, poskytnutá dodávka alebo poskytnutá služba)...

Prehľad zmien v zákone o účtovníctve v roku 2023 s vplyvom na rok 2024 a 2025

Skôr, ako účtovná jednotka pristúpi k zostaveniu účtovnej závierky je dôležité skontrolovať, či v účtovníctve vedenom počas roka 2023, za ktorý sa účtovná závierka bude zostavovať, aplikovala zmeny v oblasti účtovníctva platné pre tento rok.

Práca účtovníka pred zostavením účtovnej závierky

Aby účtovné jednotky (ďalej len "ÚJ") zostavili účtovnú závierku správne, musia vykonať rôzne činnosti, ktoré súvisia s prácami predchádzajúcimi jej zostaveniu. Práce na konci roka sa organizujú tak, aby konečný produkt týchto prác, účtovná závier...

Chyby v účtovníctve a v účtovnej závierke a ich oprava

Účtovné jednotky sa dopúšťajú chýb už pri odosielaní účtovnej závierky (ÚZ) do registra účtovných závierok. Na úvod uvádzame základné pravidlá, ktoré musia účtovné jednotky pri ukladaní ÚZ do registra účtovných závierok dodržať.

Účtovné jednotky podľa zákona o účtovníctve

Základnou právnou normou z oblasti účtovníctva je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve), ktorý upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, účtovnej závierky a register účtovných závier...

Chyby v účtovníctve a v účtovnej závierke a ich oprava

Účtovné jednotky sa dopúšťajú chýb už pri odosielaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok. Na úvod uvádzame základné pravidlá, ktoré musia účtovné jednotky pri ukladaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok dodržať.

Zostavenie, schválenie a zverejnenie účtovnej závierky

Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka je povinná účtovnú závierku zostaviť najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuj...

Overovanie účtovnej závierky audítorom za rok 2022

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom účtovným jednotkám ukladá zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), alebo osobitné predpisy, podľa ktorých sú účtovné jednotky založené alebo zriadené, napr. ...

Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.

Najčastejšie chyby pri ukladaní účtovnej závierky

Účtovné závierky (ďalej len „ÚZ“) sa ukladajú do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“). Pri ich ukladaní sa účtovné jednotky dopúšťajú niektorých chýb, na základe ktorých do RÚZ uložené nie sú.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály