Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľudmila Novotná

Počet článkov autora: 29


Oceňovanie dlhodobých cenných papierov a podielov účtovaných na účtoch 061, 062 a 063

Ak má účtovná jednotka dostatok voľných finančných prostriedkov, jej snahou je ich čo najefektívnejšie zhodnotiť. Jedným zo spôsobov zhodnotenia peňažných prostriedkov je ich investovať do cenných papierov a podielov.

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2018

Národná rada SR dňa 11. októbra 2017 schválila zákon č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2018.

Zákazková výroba

Postupy účtovania pre podnikateľov umožňujú stavebnú činnosť účtovných jednotiek účtovať rôznymi spôsobmi, ako zákazkovú výrobu, ako zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenú na predaj, ako nedokončenú výrobu, ako nehnuteľnosť určenú na predaj alebo...

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve

Aj účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, musia zostaviť účtovnú závierku. Účtovnú závierku za bežné účtovné obdobie zostavujú vždy len k 31. 12. kalendárneho roka, z dôvodu, že fyzické osoby podnikatelia nemôžu uplatni...

Overovanie účtovnej závierky audítorom

V oblasti overovania účtovnej závierky audítorom došlo v zákone č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") k zmenám, a to zákonom č. 363/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. ...

Nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí

Podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“...

Koronakríza a účtovníctvo

Dňa 4. apríla 2020 vstúpil do platnosti zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“).

Opravná účtovná závierka

Výsledkom účtovných prác za príslušné účtovné obdobie je zostavená účtovná závierka, ktorá sa musí uložiť do registra účtovných závierok. Do registra účtovných závierok sa účtovná závierka ukladá ako zostavená, alebo ako zostavená a schválená záro...

Udalosti po zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Účtovná závierka sa do registra účtových závierok ukladá ako zostavená alebo ako zostavená a schválená, ak účtovná závierka pred uložením do registra účtovných závierok bola aj schválená príslušným orgánom spoločnosti. Ak sa účtovná závierka uklad...

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019, potom zostavovali účtovnú závierku ako riadnu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály