Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľudmila Novotná

Počet článkov autora: 37


Oceňovanie dlhodobých cenných papierov a podielov účtovaných na účtoch 061, 062 a 063

Ak má účtovná jednotka dostatok voľných finančných prostriedkov, jej snahou je ich čo najefektívnejšie zhodnotiť. Jedným zo spôsobov zhodnotenia peňažných prostriedkov je ich investovať do cenných papierov a podielov.

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2018

Národná rada SR dňa 11. októbra 2017 schválila zákon č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2018.

Zákazková výroba

Postupy účtovania pre podnikateľov umožňujú stavebnú činnosť účtovných jednotiek účtovať rôznymi spôsobmi, ako zákazkovú výrobu, ako zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenú na predaj, ako nedokončenú výrobu, ako nehnuteľnosť určenú na predaj alebo...

Náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Pri obstaraní dlhodobého majetku účtovné jednotky sa často stretávajú s problémom, ktoré náklady súvisiace s obstaraním majetku musia zahrnúť do obstarávacej ceny a ktoré nemusia.

Triedenie účtovných jednotiek v roku 2021

V praxi účtovné jednotky majú problém so zatriedením sa do veľkostnej skupiny mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka, preto sa tejto problematike venujeme v nasledujúcom príspevku. Povinnosť zatriedenia do veľkostných skupín sa ustanovila od 1. ...

Výsledok hospodárenia za rok 2020 a jeho vysporiadanie

Po zostavení účtovnej závierky v obchodných spoločnostiach (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) a v družstve dochádza k schvaľovaniu účtovnej závierky a k vysporiadaniu účtovného výsledku hospodárenia. Účtovný výsledok hospodáreni...

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom

Účtovanie pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností je ustanovené v § 26 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovn...

Opravná účtovná závierka

Nachádzame sa v období, keď mnohé účtovné jednotky už uložili účtovnú závierku do registra účtovných závierok, ale sú aj také, ktoré oznámili odklad podania daňového priznania a tým sa posunula aj lehota na uloženie účtovnej závierky do registra ú...

Overovanie účtovnej závierky audítorom za rok 2020 a ukladanie správy audítora do registra účtovných závierok

V mnohých účtovných jednotkách prebieha overovanie účtovných závierok zostavených k 31. 12. 2020 audítorom. Od 1. 1. 2020 pre overovanie účtovných závierok platia nové veľkostné kritériá, ku ktorým došlo na základe zákona č. 363/2019 Z. z., ktorým...

Majetok a záväzky v cudzej mene a účtovná závierka

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) v § 4 ods. 7 ustanovuje povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v mene euro. Ak sú majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály