Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľudmila Novotná

Počet článkov autora: 48


Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.

Najčastejšie chyby pri ukladaní účtovnej závierky

Účtovné závierky (ďalej len „ÚZ“) sa ukladajú do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“). Pri ich ukladaní sa účtovné jednotky dopúšťajú niektorých chýb, na základe ktorých do RÚZ uložené nie sú.

Závierkové práce účtovníkov

Blíži sa záver kalendárneho roka a pre účtovné jednotky (ÚJ), ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, aj termín zostavovania účtovnej závierky za rok 2022. Aj keď na zostavenie samotnej účtovnej závierky je dostatok času, cieľom nášho príspevku...

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti v praxi

Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cenách“) sa s účinnosťou od 1. 7. 2022 ustanovilo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb platených v hotovosti na 5 eurocentov. Novelou zákona ...

Overovanie účtovnej závierky audítorom za rok 2021

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom účtovným jednotkám ukladá zákon o účtovníctve, alebo osobitné predpisy, podľa ktorých sú účtovné jednotky založené alebo zriadené.

Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov

Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov je ustanovené v § 27a opatrenia č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva...

Neziskové organizácie a register účtovných závierok

Aj účtovné jednotky, nezriadené alebo nezaložené na podnikanie (neziskové organizácie), vedú účtovníctvo a zostavujú účtovnú závierku. V praxi sa často stretávame s otázkami, či tieto účtovné jednotky majú povinnosť ukladať účtovnú závierku do reg...

Nevyfakturované dodávky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Blíži sa záver kalendárneho roka a pre účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, aj termín zostavovania účtovnej závierky za rok 2021. Aj keď na zostavenie samotnej účtovnej závierky je ešte dostatok času, cieľom nášho príspevku...

Register účtovných závierok po 1. januári 2022

Register účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) je informačným systémom verejnej správy, správcom ktorého je Ministerstvo financií SR. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum (ďalej len „prevádzkovateľ registra“)...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály