Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľudmila Novotná

Počet článkov autora: 42


Oceňovanie dlhodobých cenných papierov a podielov účtovaných na účtoch 061, 062 a 063

Ak má účtovná jednotka dostatok voľných finančných prostriedkov, jej snahou je ich čo najefektívnejšie zhodnotiť. Jedným zo spôsobov zhodnotenia peňažných prostriedkov je ich investovať do cenných papierov a podielov.

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2018

Národná rada SR dňa 11. októbra 2017 schválila zákon č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2018.

Zákazková výroba

Postupy účtovania pre podnikateľov umožňujú stavebnú činnosť účtovných jednotiek účtovať rôznymi spôsobmi, ako zákazkovú výrobu, ako zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenú na predaj, ako nedokončenú výrobu, ako nehnuteľnosť určenú na predaj alebo...

Neziskové organizácie a register účtovných závierok

Aj účtovné jednotky, nezriadené alebo nezaložené na podnikanie (neziskové organizácie), vedú účtovníctvo a zostavujú účtovnú závierku. V praxi sa často stretávame s otázkami, či tieto účtovné jednotky majú povinnosť ukladať účtovnú závierku do reg...

Nevyfakturované dodávky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Blíži sa záver kalendárneho roka a pre účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, aj termín zostavovania účtovnej závierky za rok 2021. Aj keď na zostavenie samotnej účtovnej závierky je ešte dostatok času, cieľom nášho príspevku...

Register účtovných závierok po 1. januári 2022

Register účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) je informačným systémom verejnej správy, správcom ktorého je Ministerstvo financií SR. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum (ďalej len „prevádzkovateľ registra“)...

Uzávierkové práce účtovníka za rok 2021 a vzory pre vykonanie inventúry

Blíži sa záver účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok 2021 a účtovné jednotky sa začínajú pripravovať na zostavenie účtovnej závierky. Základnou podmienkou správneho zostavenia účtovnej závierky je inventarizácia majetku a záväzkov. Správne v...

Náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Pri obstaraní dlhodobého majetku účtovné jednotky sa často stretávajú s problémom, ktoré náklady súvisiace s obstaraním majetku musia zahrnúť do obstarávacej ceny a ktoré nemusia.

Triedenie účtovných jednotiek v roku 2021

V praxi účtovné jednotky majú problém so zatriedením sa do veľkostnej skupiny mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka, preto sa tejto problematike venujeme v nasledujúcom príspevku. Povinnosť zatriedenia do veľkostných skupín sa ustanovila od 1. ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály