RUBRIKA: Miestne dane

zoradiť výsledky podľa:

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností na rok 2020

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) obec mohla všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň z nehnuteľností s účinnosťou od 1. januára 2020.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Miestne dane, ktoré spravujú obce upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ukladanie miestnych daní podľa tohto zákona je fakultatívne,okrem miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú obce povinné vyberať.

Odpustenie dane z nehnuteľností na rok 2019

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Najvýznamnejším zdrojom príjmov obce z oblasti miestnych daní je daň z nehnuteľností. Od účinnosti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa táto daň priznáva, vyrubuje, platí a vyberá len vtedy, ak ju správca dane zaviedol všeobecne záväzným nariadením platným k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň z nehnuteľností

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pri miestnych daniach upravených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) správca dane rozhodnutím ukladá daňové povinnosti daňovníkom a priznáva ich práva vtedy, ak ich zaviedol všeobecne záväzným nariadením platným na rok 2019. Táto povinnosť je správcom dane určená zákonom o miestnych daniach ako aj zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých daňových zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 je zákonom určená povinnosť (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Daň z nehnuteľností môže obec na rok 2019 ukladať a vyrubiť, ak je správcom dane zavedená všeobecne záväzným nariadením platným k 1. januáru 2019. Keďže táto majetková daň je podstatnou položkou príjmovej základne obce, daň z nehnuteľností obce zavádzajú každoročne. V druhej časti článku sa čitatelia okrem iného dozvedia viac o spôsobe platenia dane, započítaní a vysporiadaní nedoplatkov, prípadne o sankciách pri nesplnení podmienok zákona.

Platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 je zákonom určená povinnosť (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Keďže obci možno ukladať povinnosti a obmedzenie len zákonom alebo na základe medzinárodnej zmluvy, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) daniach umožnil obciam zvýšiť ich príjmovú základňu zavedením, platením a vyberaním tých miestnych daní, ktoré sa obec na svojom území rozhodne zaviesť. Druhy miestnych daní určuje ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o miestnych daniach, ku ktorým patrí aj daň z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností a úprava tejto dane obcou

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

S účasťou miestnych daní, ktoré môžu obce ukladať podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) je aj daň z nehnuteľnosti. Predpokladom jej vybratia je zavedenie tejto dane všeobecne záväzným nariadením, v ktorom obec podľa svojich miestnych podmienok určuje podmienky vyberania a upravuje len tie skutočnosti, na ktoré je zákonom o miestnych daniach splnomocnená.

Daň z motorových vozidiel

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Daň z motorových vozidiel je súčasťou sústavy daní v Slovenskej republike, ktorú sú povinní odvádzať podnikatelia v rámci ich podnikateľskej činnosti v súvislosti s používaním motorových vozidiel. Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká daňovým subjektom v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“), ktorý je účinný od 1. 1. 2015. Predtým táto povinnosť vznikala v zmysle § 84 až 96 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Od januára 2015 teda už nejde o miestnu daň, ktorú ukladá vyšší územný celok. Výšku dane už neurčujú vyššie územné celky vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach, ročné sadzby dane sú stanovené priamo v prílohe č. 1 nového zákona. Jednotne sa v súčasnosti upravujú sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré sú platné v rámci celého Slovenska.

Daň z motorových vozidiel 2015

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Daň z motorových vozidiel je súčasťou sústavy daní v Slovenskej republike, ktorú sú povinní odvádzať podnikatelia v rámci ich podnikateľskej činnosti v súvislosti s používaním motorových vozidiel. Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká daňovým subjektom v zmysle nového zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý schválila NR SR 26. novembra 2014 s účinnosťou od 1. 1. 2015. Dovtedy táto povinnosť vznikala v zmysle § 84 až 96 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. Od januára 2015 už nejde o miestnu daň, ktorú ukladá vyšší územný celok. Výšku dane už nebudú určovať vyššie územné celky vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach, ročné sadzby dane sú stanovené v prílohe č. 1 nového zákona.

Sadzby dane určené obcou po novele zákona

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Miestne dane, ktoré môže ukladať obec, určuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z nehnuteľností na rok 2014 mohli obce všeobecne záväzným nariadením zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby dane, určiť oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru 2014.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 124.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť