Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Správny poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel od 1.7.2023

Dátum: Rubrika: Miestne dane

Správny poplatok, v tomto prípade tzv. registračný poplatok, je jednorazová platba, ktorú je potrebné uhradiť za vykonanie úkonu, ktorým je prihlásenie držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike. Suma správneho poplatku sa vypočítava podľa položky 65 v VI. časti sadzobníka správnych poplatkov s názvom „Doprava“, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Povinnosť prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike vyplýva zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o cestnej premávke"), konkrétne z § 114. Podľa cit. ustanovenia každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlo, ktoré je určené na predaj, ktorého vlastníkom je právnická osoba s predmetom podnikateľskej činnosti "výroba alebo predaj vozidiel".
Povinnosťou vlastníka je vozidlo
, ktoré nebolo doteraz 
prihlásené do evidencie 
vozidiel, osobne 
prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí 
s tým, že tento uvedie, kto má byť zapísaný v dokladoch o vozidle (osvedčenie o evidencii časť I a časť II) 
ako jeho držiteľ,
pričom držiteľom smie byť zapísaná len jedna osoba staršia ako pätnásť rokov, spôsobilá na právnické úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného alebo iného registra. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časti II a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom. Uvedené platí aj pri zmene držby vozidla.
______________________________
Poznámka: Vozidlom podľa § 2 ods. 2 písm. w) zákona o cestnej premávke je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo (prípojné vozidlo) a električka. Evidencia vozidiel podľa § 111 ods. 1 zákona o cestnej premávke je informačný systém Policajného zboru (zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v z. n. p.), ktorý sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo za držiteľa vozidla, technických údajoch vozidiel, vydaných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom a na účely poskytovania údajov z tejto evidencie.
______________________________
Suma správneho poplatku
podľa položky 65, konkrétne podľa písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydanie týchto dokladov
sa vypočítava
na základe dvoch parametrov, a to:
-
sadzba poplatku
v eurách zodpovedajúca výkonu motora v kW a
-
koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
v čase, kedy sa vozidlo eviduje do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.
Vypočítaná suma správneho poplatku má tak povahu majetkovej dane, nakoľko jeden z parametrov vstupujúci do tohto výpočtu - koeficient zostatkovej hodnoty vozidla - teda vek vozidla sa počíta v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla.
Výpočet sumy správneho poplatku
na základe týchto dvoch parametrov sa vykonáva podľa vzorca:
RP = PkW x RV1-n
Pričom: - RP je výška poplatku, - PkW je sadzba poplatku z tabuľky č. 1, - RV1-n je koeficient zostatkovej hodnoty vozidla uvedený v tabuľke č. 2 (vyjadruje vek vozidla počítaný v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla).
Sadzba poplatku v tabuľke č. 1 v eurách sa tak pohybuje v rozpätí od 33 € do 3 900 € v závislosti od výkonu motora, a to od 80 kW do 254 kW a viac.
Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla v tabuľke č. 2 sa pohybuje v rozpätí od 1 do 0,06 v závislosti od veku vozidla - prvej evidencie vozidla, pričom hodnota 1 zodpovedá prvej evidencii vozidla a najnižšia hodnota 0,06 zodpovedá evidencii vozidla nad 16 rokov a viac odo dňa prvej evidencie vozidla.
Tabuľka č. 1   Tabuľka č. 2
Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
nad do
80 vrátane 33 prvá evidencia 1,00
80 86 vrátane 90 do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82
86 92 vrátane 110 do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
92 98 vrátane 150 do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
98 104 vrátane 210 do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
104 110 vrátane 260 do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
110 121 vrátane 360 do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
121 132 vrátane 530
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály