Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Určenie základu dane a prislúchajúcej ročnej sadzby dane z motorových vozidiel

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Fülöpová Rubrika: Miestne dane

Základ dane je ustanovený v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) a predstavuje istú „technickú veličinu“ pre jednotlivé „skupiny“ vozidiel. Poznanie základu dane je dôležité z hľadiska správneho priradenia príslušnej ročnej sadzby dane a následného zaplatenia dane.

Zákon o dani z motorových vozidiel vymedzuje základ dane "technickou veličinou" prináležiacou konkrétnemu vozidlu (vozidlu patriacemu do istej "skupiny" vozidiel) a je možné ho získať z dokladov vozidla. Následné priradenie zodpovedajúcej ročnej sadzby dane k tomuto základu dane pre konkrétne vozidlo z príslušnej prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel je už iba rutinnou záležitosťou.

Základ dane
- je zadefinovaný v § 5 zákona o dani z motorových vozidiel. V predmetnom ustanovení je základ dane na účely dane z motorových vozidiel určený pre rôzne "skupiny vozidiel" rôzne. Vozidlá sú na tento účel "pomyselne" zatriedené do "skupín" uvedením prislúchajúcich jednotlivých kategórií vozidiel, pre ktoré je "technická veličina" určujúca základ dane "spoločným menovateľom".
Základ dane
je tak členený zvlášť pre:
-
elektromobily
- kategórie vozidiel L, M a N,
-
osobné vozidlá
- pojem zavedený na účely zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý predstavuje vozidlo kategórie L a M1,
-
úžitkové vozidlá
(pomenovanie vozidiel iba na účely dane z motorových vozidiel) - ide o vozidlá kategórie N1 až N3 a O1 až O4
a autobusy
- ide o vozidlá kategórie M2 a M3.
Technickou veličinou určujúcou základ dane je:
-
výkon motora
pre elektromobily (uvádza sa na riadku 07 daňového priznania v III. oddiele),
-
zdvihový objem valcov motora v cm3
(uvádza sa na riadku 06 daňového priznania v III. oddiele) pre osobné vozidlá,
-
hmotnosť a počet náprav
(uvádzajú sa na riadku 08 a 09 daňového priznania v III. oddiele) pre úžitkové vozidlá a autobusy.
Bližšia špecifikácia
hmotnosti vozidla
pre úžitkové vozidlo a autobus je uvedená v § 5 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel, podľa ktorého ide o najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť alebo celkovú hmotnosť v tonách.
V § 5 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel sa uvádza:
-
Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť
je uvedená v dokladoch vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II na riadku 32). Podľa osobitných predpisov predstavuje najväčšiu hmotnosť vozidla v "kg" stanovenú výrobcom závisiacu od jeho konštrukcie a výkonu.
-
Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu
a je to súčet najväčších technicky prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v dokladoch vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II na riadku 33).
Poznaním "technickej veličiny" vozidla, ktoré je predmetom dane, je už následné priradenie
zodpovedajúcej ročnej sadzby dane z prílohy č. 1 alebo prílohy č. 1a
jednoduché.
Ročné sadzby dane,
ako už bolo uvedené
,sú obsiahnuté v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a
k zákonu o dani z motorových vozidiel. Každá z príloh má svoje osobité určenie.
Príloha č. 1
je určená pre vozidlá kategórie L, M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4, okrem úžitkových vozidiel, ktorými sú ťahače a návesy, a obsahuje nasledovné:
a)
nulová ročná sadzba
dane zodpovedá vozidlám, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil),
b)
ročné sadzby daní v rozmedzí od 50 € do 218 €
prináležia osobným vozidlám kategórie M1 a L, v závislosti od objemu valcov motora v cm3,
c)
ročné sadzby dane od 74 € do 2 375 €
sa použijú pre úžitkové vozidlá a autobusy (kategória vozidiel M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4) - okrem ťahačov a návesov v závislosti od hmotnosti (celkovej hmotnosti alebo najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti) vozidla a počtu náprav.
Príloha č. 1a
je určená pre úžitkové vozidlá, ktorými sú
výlučne ťahače a návesy
(každé osobitne) a obsahuje
ročné sadzby dane od 312 € do 2 172 € v
závislosti od hmotnosti (celkovej hmotnosti alebo najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti) vozidla a počtu náprav - t.j. základu dane.
Daňové priznanie
(ktorého vzor určilo MF SR a uverejnilo na svojom webovom sídle oznámením č. MF/017527/2020-726 zo dňa 27.11.2020) obsahuje samostatné vyznačenie vozidiel ťahač a náves (každé zvlášť) na r. 04 v III. oddiele, aby aj z tohto vyznačenia príslušného vozidla bolo zrejmé, že daňovník využije ročnú sadzbu dane z prílohy č. 1a, ktorá je výlučne určená pre tieto vozidlá (ťahače a návesy).
Zákon o dani z motorových vozidieluvažuje v súvislosti s vozidlami ťahač a náves o
návesovej jazdnej súprave,
ktorá je tvorená práve týmito vozidlami a nie jazdnej súprave tvorenej ťahačom a prívesom aj keď v zákone č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v § 2 ods. 2 písm. g) sú pomenované jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom a prípojným vozidlom (príves, náves, dva návesy a pod.).
Ak motorové vozidlo tvorí
jazdnú súpravu s prívesom
, z hľadiska dane z motorových vozidiel sa na túto jazdnú súpravu nenahliada rovnako ako na návesovú jazdnú súpravu. Príves sa v daňovom priznaní špeciálne nevyznačuje tak ako náves, a súčasne platí, že na príves sa neuplatní ročná sadzba dane z prílohy č. 1a? určenej výlučne pre vozidlá ťahač a náves.
Napriek tomu, že priradenie ročnej sadzby dane na účely výpočtu výslednej dane k správne určenému základu dane je už rutinnou záležitosťou (tak ako to bolo už uvedené), musíme detailnejšie nahliadnuť na
vozidlo
(predmet zdanenia). Musíme vedieť a poznať:
-
akú
kategóriu vozidla
použitého na podnikanie ide (predmetom zdanenia je vozidlo kategórie L, M, N a O podľa § 1),
-
zodpovedajúci
základ dane
konkrétneho vozidla (technickú veličinu určujúcu základ dane) na základe ktorého sa priradí
zodpovedajúca ročná sadzba dane
z príslušnej prílohy (príloha č. 1 alebo príloha č. 1a),
-
dátum prvej evidencie vozidla
(vek vozidla) vo vzťahu k tomu zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom sa vozidlo používalo na podnikanie. Poznanie dátumu prvej evidencie vozidla je dôležitým pre všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane s
výnimkou vozidla kategórie O4
, pre ktoré sa táto podmienka nevyžaduje, ale napriek tomu sa tento údaj povinne vpisuje do daňového priznania na r. 01, tak ako u všetkých vozidiel,
-
druh pohonu vozidla s využitím alternatívneho paliva
(CNG, LNG a vodík, na ktoré sa vzťahuje zníženie ročnej sadzby dane) alebo skutočnosti, že ide o
hybridné motorové vozidlo,
-
to, či bolo vozidlo použité v rámci
kombinovanej dopravy.
Kategória vozidla
Kategória je vymedzená v predmete úpravy a je jednou z podmienok predmetu dane.
Vozidlá, ktoré podliehajú zdaneniu, prináležia do kategórii vozidiel L, M, N a O, pričom pojem vozidlo zahŕňa tak vozidlo motorové ako i nemotorové (prípojné) vozidlo. Kategórie vozidiel podliehajúce zdaneniu daňou z motorových vozidiel sú teda aj motorovými vozidlami (L, M a N) a aj prípojnými vozidlami (kategória O - náves a príves).
Príklad č. 1:
Je predmetom dane prípojné vozidlo za traktor (v dokladoch vozidla je vyznačená kategória vozidla písmenom R)?
Predmetom dane sú vozidlá patriace do kategórii vozidiel vymedzených v § 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Vozidlo kategórie R nie je zákonom o dani z motorových vozidiel vymedzenou kategóriou obsiahnutou v predmete dane i napriek tomu, ak by sa aj používalo na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka osobou - podnikateľom, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
* * *
Príklad č. 2 - Základ dane:
Čo je základom dane vozidla - autobus kategórie M2? Aká ročná sadzba dane sa uplatní pre toto vozidlo na účely výpočtu dane?
Základom dane vozidla - autobusu, kategórie M2 je hmotnosť vozidla a počet náprav, nakoľko kategória vozidla M2 patrí do "skupiny vozidiel" pod označením úžitkové vozidlo a autobus. Vzhľadom na to, že nejde o vozidlo ťahač ani náves, k základu dane - hmotnosť vozidla a počet náprav, sa uplatní pre výpočet dane ročná sadzba dane z prílohy č. 1.
* * *
Príklad č. 3:
Daňovník používa na podnikanie vozidlo ťahač a dva návesy, ktoré strieda v návesovej jazdnej súprave. V dokladoch všetkých vozidiel je tento daňovník uvedený ako držiteľ. Aké ročné sadzby dane uvedie daňovník do daňového priznania na účely výpočtu dane?
Daňovník v návesovej jazdnej súprave strieda 2 návesy s 1 ťahačom. V zákone o dani z motorových vozidiel, počnúc zdaňovacím obdobím roku 2020, už nie je obmedzujúca podmienka vytvorenia iba jednej návesovej jazdnej súpravy z vozidiel ťahač a náves v príslušnom zdaňovacom období na účely uplatnenia nižšej ročnej sadzby dane, než aká by skutočne prináležala jednotlivému vozidlu tvoriacemu túto návesovú jazdnú súpravu, a tak daňovník každému z týchto vozidiel priradí takú ročnú sadzbu dane aká mu prináleží podľa základu dane, ktorým je hmotnosť vozidla a počet náprav, a to z prílohy na to špeciálne určenej - teda prílohy č. 1a. Na riadku 04 v III. oddiele daňového priznania k dani z motorových vozidiel daňovník pri každom z vozidiel vyznačí, či ide o ťahač alebo náves.
* * *
Dátum prvej evidencie vozidla
Ide o poznanie podmienky pre následnú úpravu ročnej sadzby dane
na účely výpočtu výslednej dane
(pomernej časti dane) ale tiež
na účely výpočtu predpokladanej dane
, z ktorej sa vypočítavajú preddavky na daň. Ak sa upravuje ročná sadzba dane v závislosti od
veku vozidla
je potrebné poznať dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) uvedený v dokladoch vozidla - osvedčenie o evidencii časť II riadok B s označením "Dátum prvej evidencie (rok výroby)", ktorý udáva prvé "celosvetové" pridelenie evidenčného čísla spravidla v tvare deň, mesiac a rok. Počnúc týmto dátumom (mesiacom, v ktorom bolo vozidlo prvýkrát evidované) sa "napočíta" vek vozidla v čase jeho použitia na podnikanie v konkrétnom zdaňovacom období.
Bez potreby poznania veku vozidla je iba vozidlo kategórie O4, pre ktoré sa paušálne upravuje ročná sadzba dane jej znížením o 60 %.
V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane na účely výpočtu dane upraví podľa § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2.
Podľa § 7 ods. 1 sa upravuje ročná sadzba dane výlučne pre kategórie vozidiel L, M1, N1, N2, O1 až O3.
Najskôr sa táto ročná sadzba upraví
znížením
v nasledovnom rozsahu, vždy s tým, že prvým mesiacom je mesiac, v ktorom toto vozidlo bolo prvýkrát evidované ročná sadzba dane sa teda upraví
znížením
celkovo počas 108 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom bolo vozidlo prvýkrát evidované, a to:
-
najskôr o
25 %
počas prvých 36 kalendárnych mesiacov
-
potom o
20 %
počnúc 37 kalendárnym mesiacom ale najviac do 72 kalendárnych mesiacov
-
a úplne nakoniec o
15 %
počnúc 73 kalendárnym mesiacom ale najviac do 108 kalendárnych mesiacov.
Ďalej nasleduje 36 kalendárnych mesiacov, keď sa
ročná sadzba dane
neupravuje,
ale použije sa taká aká je uvedená v príslušnej 4e, a to po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov, vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla do 144 kalendárneho mesiaca.
Úplne finálnou je úprava ročnej sadzby dane jej zvýšením, a to
ročná sadzba dane sa upraví
zvýšením
o:
-
10 %
počas 12 kalendárnych mesiacov t.j. počnúc 145 kalendárnym mesiacom vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla najviac do 156 kalendárneho mesiaca,
-
20 %,
ak je vozidlo staršie ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla, t.j. počnúc 157 kalendárnym mesiacom a mesiacmi nasledujúcimi.
Príklad č. 4:
Ako sa upraví ročná sadzba dane vozidla kategórie N1 s dátumom prvej evidencie 1.12.2019 pri podaní daňového priznania za ročné zdaňovacie obdobie roku 2021?
Vozidlo v zdaňovacom období počnúc 1.1.2021 až do 31.12.2021 spadá vekom do rozpätia (počítané počnúc mesiacom december 2019 - mesiacom jeho prvej evidencie a končiac decembrom 2021) 14 až 25 kalendárnych mesiacov. Vzhľadom na to, že ide o vozidlo kategórie N1, ktoré vekom v rámci zdaňovacieho obdobia roku 2021 spadá podľa § 7 ods. 1 do 36 kalendárnych mesiacov, ročná sadzba dane sa upraví jej znížením o 25 %. Ročná sadzba dane, ktorá sa bude upravovať na účely výpočtu dane za zdaňovacie obdobie roku 2021 sa použije z prílohy č. 1 (podľa zadania to nie je vozidlo ťahač).
Vzhľadom na skutočnosť, že vek vozidla sa počíta počnúc dňom kalendárneho mesiaca jeho prvej evidencie, môže dôjsť k tomu, že počas zdaňovacieho obdobia bude ročná sadzba dane podliehať v jednom zdaňovacom období dvom úpravám.
* * *
Príklad č. 5:
Ako sa upraví ročná sadzba dane vozidla kategórie N1 s dátumom prvej evidencie 1.12.2018 pri podaní daňového priznania za ročné zdaňovacie obdobie roku 2021?
Vozidlo v zdaňovacom období počnúc 1.1.2021 až do 31.12.2021 spadá vekom do rozpätia (počítané počnúc mesiacom december 2018 - mesiacom jeho prvej evidencie a končiac decembrom 2021) 26 až 37 kalendárnych mesiacov. Toto vozidlo v rámci zdaňovacieho obdobia roku 2021 vekom prináleží podľa § 7 ods. 1 aj do 36 kalendárnych mesiacov, a to počas 11 kalendárnych mesiacov ale aj do rozpätia 37 až 72 kalendárnych mesiacov počas 1 kalendárneho mesiaca. Ročná sadzba dane sa tak upraví jej znížením o 25 % počas 11 kalendárnych mesiacov ale tiež aj znížením o 20 % na jeden kalendárny mesiac.
* * *
Podľa § 7 ods. 2 sa upravuje ročná sadzba dane výlučne pre kategórie vozidiel M2, M3 a N3.
Najskôr sa táto ročná sadzba upraví
znížením
v nasledovnom rozsahu, vždy s tým, že prvým mesiacom je mesiac, v ktorom toto vozidlo bolo prvýkrát evidované. Ročná sadzba dane sa upraví
znížením
počnúc mesiacom, v ktorom bolo vozidlo prvýkrát evidované, a to:
-
o 50 %
počas prvých 36 kalendárnych mesiacov,
-
o 40 %
počnúc 37 kalendárnym mesiacom ale najviac do 72 kalendárnych mesiacov,
-
o
30 %
počnúc 73 kalendárnym mesiacom ale najviac do 108 kalendárnych mesiacov,
-
o 20 %
počnúc 109 kalendárnym mesiacom ale najviac do 144 kalendárnych mesiacov,
-
o 10 %
počnúc 145 kalendárnym mesiacom ale najviac do 156 kalendárnych mesiacov.
Celkový počet kalendárnych mesiacov,
počas ktorých sa ročná sadzba dane upravuje jej
znížením je
de facto
156.
Ďalej nasleduje
neobmedzený počet kalendárnych mesiacov (po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prvýkrát evidované),
kedy sa ročná sadzba dane
už neupravuje,
ale použije sa taká aká je uvedená v príslušnej prílohe.
Príklad č. 6:
Ako sa upraví ročná sadzba dane vozidla kategórie M3 s dátumom prvej evidencie 1.12.2019 pri podaní daňového priznania za ročné zdaňovacie obdobie roku 2021?
Vozidlo v zdaňovacom období počnúc 1.1.2021 až do 31.12.2021 spadá vekom do rozpätia (počítané počnúc mesiacom december 2019 - mesiacom jeho prvej evidencie a končiac decembrom 2021) 14 až 25 kalendárnych mesiacov. Vzhľadom na to, že ide o vozidlo kategórie M3, ktoré vekom v rámci zdaňovacieho obdobia roku 2021 spadá podľa § 7 ods. 2 do 36 kalendárnych mesiacov, ročná sadzba dane sa upraví jej znížením o 50 %. Ročná sadzba dane, ktorá sa bude upravovať na účely výpočtu dane za zdaňovacie obdobie roku 2021 sa použije z prílohy č. 1 (podľa zadania to nie je vozidlo ťahač ani náves).
Aj v tomto prípade, vzhľadom na skutočnosť, že vek vozidla sa počíta počnúc dňom kalendárneho mesiaca jeho prvej evidencie, môže dôjsť k tomu, že počas zdaňovacieho obdobia bude ročná sadzba dane podliehať v jednom zdaňovacom období dvom úpravám.
* * *
Príklad č. 7:
Ako sa upraví ročná sadzba dane vozidla kategórie M3 s dátumom prvej evidencie 1.12.2018 pri podaní daňového priznania za ročné zdaňovacie obdobie roku 2021?
Vozidlo v zdaňovacom období počnúc 1.1.2021 až do 31.12.2021 spadá vekom do rozpätia (počítané počnúc mesiacom december 2018 - mesiacom jeho prvej evidencie a končiac decembrom 2021) 26 až 37 kalendárnych mesiacov. Toto vozidlo v rámci zdaňovacieho obdobia roku 2021 vekom prináleží podľa § 7 ods. 2 aj do 36 kalendárnych mesiacov, a to počas 11 kalendárnych mesiacov ale aj do rozpätia 37 až 72 kalendárnych mesiacov počas 1 kalendárneho mesiaca. Ročná sadzba dane sa tak upraví jej znížením o 50 % počas 11 kalendárnych mesiacov a aj znížením o 40 % na jeden kalendárny mesiac.
Osobitnej úprave ročnej sadzby dane podlieha
kategória vozidiel O4 podľa § 7 ods. 3
, pre ktorú nie je potrebné poznanie veku vozidla (napriek tomu sa v daňovom priznaní tento údaj uvádza), nakoľko jej úprava spočíva v uplatnení paušálneho
zníženia o 60 %.
* * *
Príklad č. 8:
Ako sa upraví ročná sadzba dane prináležiaca vozidlu náves kategórie O4 pri podávaní daňového priznania za iné ako ročné zdaňovacie obdobie roku 2021, ktorého koniec pripadá na 30.11.2021, nakoľko 15.11.2021 došlo k ukončeniu podnikania daňovníka? Vozidlo kategórie O4 má v dokladoch vozidla uvedený dátum prvej evidencie 10.5.2017?
Ročná sadzba dane predmetného vozidla sa nebude upravovať v závislosti od veku vozidla, nakoľko ide o vozidlo kategórie O4. V takomto prípade sa ročná sadzba dane z prílohy č. 1a (ide o vozidlo náves) upraví znížením o 60 %. Za vozidlo je povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2021 do 30.11.2021 (z dôvodu ukončenia podnikanie) do konca mesiaca december 2021.
V závislosti od veku vozidla úprava ročnej sadzby dane nekončí,
naopak pokračuje znížením o
50 %
pre vozidlá:
-
hybridné motorové
[§ 7 ods. 4 písm. a)],
-
a vozidlá používajúce alternatívne palivo, teda tie, ktoré sú:
-
s pohonom
na stlačený zemný plyn (CNG)
, alebo
skvapalnený zemný plyn (LNG)
[§ 7 ods. 4 písm. b)],
-
na vodíkový pohon
[§ 7 ods. 4 písm. c)].
Úprava ročnej sadzby dane
sa teda primárne vykoná v závislosti od veku vozidla (s výnimkou vozidla kategórie O4) a po nej nasleduje úprava v
závislosti od toho, či ide o hybridné motorové vozidlo alebo či vozidlo využíva alternatívne palivo.
Príklad č. 9:
Ako sa upraví ročná sadzba dane prináležiaca vozidlu kategórie N3 pri podávaní daňového priznania za iné ako ročné zdaňovacie obdobie, ktorého koniec pripadá na 31.10.2021, nakoľko 15.10.2021 došlo k prerušeniu podnikania daňovníka? Vozidlo kategórie N3, ktoré používa daňovník na podnikanie využíva na pohon alternatívne palivo CNG a v dokladoch vozidla má uvedený dátum prvej evidencie 10.5.2017?
Ročná sadzba dane predmetného vozidla sa upraví v závislosti od veku vozidla (ide o vozidlo kategórie N3, pre ktoré platí, že úprava ročnej sadzby dane sa vykoná podľa § 7 ods. 2, v závislosti od veku vozidla). Vozidlo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2021 do 31.10.2021 (z dôvodu prerušenia podnikania daňovníka) vekom prináleží do rozpätia 45-54 kalendárnych mesiacov. Vzhľadom na vek vozidla sa ročná sadza dane na účely výpočtu pomernej časti dane upraví znížením o 40 %.
Následne sa upravená ročná sadzba dane podľa veku vozidla upraví ešte znížením o 50 % nakoľko predmetné vozidlo využíva alternatívne palivo CNG.
* * *
Ani po tejto úprave nemožno konštatovať, že s úpravou ročnej sadzby dane sme úplne skončili. Nasleduje totiž ešte
jedna úprava
- posledná, ktorá sa týka iba takej
ročnej sadzby dane
, ktorá prináleží
vozidlu použitému v rámci kombinovanej dopravy
. Ak sa totiž vozidlo použilo v rámci kombinovanej dopravy za zákonom ustanovených podmienok, tak sa ročná sadzba dane zníži o 50 % podľa § 7 ods. 5, po tom, čo sa upraví najskôr v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla, alebo bez použitia tohto kritéria pre vozidlá kategórie O4 a následne v závislosti od toho, či je vozidlo hybridným motorovým vozidlom alebo ide o motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon.
Príklad č. 10:
Ako sa upraví ročná sadzba dane prináležiaca vozidlám kategórie N3 a O4 pri podávaní daňového priznania za iné ako ročné zdaňovacie obdobie, ktorého koniec pripadá na 30.4.2021, nakoľko 15.4.2021 došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok daňovníka? Vozidlo kategórie N3 používa alternatívne palivo CNG, v dokladoch vozidla je pri vozidle N3 ako aj O4 uvedený dátum prvej evidencie 10.5.2017? Obe vozidlá sa použili viac ako 60-krát v zdaňovacom období a splnili podmienku použitia v kombinovanej doprave.
Ročná sadzba dane vozidla kategórie N3 sa bude upravovať v závislosti od veku vozidla (ide o vozidlo kategórie N3, pre ktoré platí, že úprava ročnej sadzby dane sa vykoná podľa § 7 ods. 2, v závislosti od veku vozidla). Vozidlo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2021 do 30.4.2021 (z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok daňovníka) vekom prináleží do rozpätia 45 až 48 kalendárnych mesiacov. Vzhľadom na vek vozidla sa ročná sadza dane na účely výpočtu pomernej časti dane upraví znížením o 40 %.
Následne upravená ročná sadzba dane podľa veku vozidla sa ešte zníži o 50 % nakoľko predmetné vozidlo využíva alternatívne palivo CNG. Úplne na záver sa táto upravená ročná sadzba dane zníži o 50 % z titulu využitia vozidla v kombinovanej doprave.
Ročná sadzba dane vozidla kategórie O4 sa bude upravovať znížením o 60 % bez použitia akéhokoľvek kritéria, teda v tejto súvislosti nie je potrebné poznať ani vek vozidla. Následne sa táto upravená ročná sadzba dane zníži o 50 % z titulu využitia vozidla v kombinovanej doprave.
Úpravu ročnej sadzby
dane
pri vypĺňaní daňového priznania
na stránke Finančnej správy SR vykoná daňovník po správnom označení príslušných políčok a najmä zadania povinného údaja - dátumu prvej registrácie vozidla pomerne bezproblémovo. Avšak v
prípade 2 úprav jednej ročnej sadzby dane
počas zdaňovacieho obdobia je potrebné, aby
daňovník skutočne poznal rozpätie kalendárnych mesiacov
, do ktorých vekom prináleží zdaňované vozidlo, tak aby následne správne prepočítal pomernú časť dane v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov,
ktorých sa konkrétne úpravy ročnej sadzby dane dotýkajú
.
Naopak v
prípade výpočtu predpokladanej dane
, ktorá slúži na výpočet preddavkov na daň na "budúce zdaňovacie obdobie" a ktorá je súčasťou podávaného daňového priznania (vysporiadania dane) na riadku 40 v IV. Oddiele daňového priznania s názvom "Predpokladaná daň" sa zaoberať dvomi úpravami ročnej sadzby dane nemusíme.
Úprava ročnej sadzby dane
v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla
súvisí s počtom kalendárnych mesiacov, ktoré vozidlo dosiahne k 1. januáru (vrátane mesiaca január)
toho zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa budú preddavky na daň platiť.
Predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel sa vyjadruje výslednou sumou, ktorá je súčtom ročných sadzieb daní upravených podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d). Znamená to teda, že do predpokladanej dane sa "započítava"
ročná sadzba dane
za každé vozidlo,
upravená primárne podľa veku vozidla
, následne upravená v závislosti od toho, či ide o
vozidlo hybridné alebo či vozidlo využíva alternatívne palivo (CNG, LNG alebo vodík
). (Úprava ročnej sadzby dane z titulu použitia vozidla v kombinovanej doprave sa na účely výpočtu predpokladanej dane nevykoná). Do predpokladanej dane sa
nezapočítava
ročná sadzba dane za tie vozidlá, ktoré spĺňajú
podmienku oslobodenia od dane
, ako už bolo vyššie uvedené, t.j. podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d)- za tie vozidlá, ktoré
slúžia zákonom vymedzenému účelu
a tým je:
-
ochrana ľudského zdravia alebo majetku,
-
poskytovanie osobnej pravidelnej dopravy vo verejnom záujme alebo
-
využitie výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
Preto, aby ročná sadzba dane za tieto vozidlá (zo zákona oslobodené od dane) nebola súčasťou predpokladanej dane, je potrebné zodpovedať, či tieto vozidlá, okrem toho, že sú predmetom dane k 1. januáru toho zdaňovacieho obdobie, na ktoré sa majú preddavky na daň platiť, skutočne plnia tú úlohu, pre ktorú sú zo zákona oslobodené od dane.
Príklad č. 11:
Vozidlo ťahač kategórie N3 s dátumom prvej evidencie 28.2.2018 bolo predmetom dane v roku 2021 a bude predmetom dane aj v roku 2022. Ako daňovník upraví ročnú sadzbu dane za toto vozidlo na účely jej uvedenia do riadku 40 v IV. Oddiele daňového priznania s označením "predpokladaná daň" za zdaňovacie obdobie 2021? (Technické parametre úžitkového vozidla sú: hmotnosť vozidla 28 t a počet náprav 2).
Úpravu ročnej sadzby dane daňovník primárne vykoná podľa veku vozidla, ktorý sa počíta na kalendárne mesiace, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla a končiac mesiacom január roku 2022 (vrátane). Ak ide o vozidlo s dátumom prvej evidencie 28.2.2018, prvým kalendárnym mesiacom počítaného veku vozidla je mesiac február 2018 a posledným kalendárnym mesiacom je január 2022, teda ide o vozidlo, ktorého "vek" je 48 kalendárnych mesiacov práve v mesiaci január 2022. Rozpätie kalendárnych mesiacov od 37 do 72 (vrátane) zodpovedá úprave ročnej sadzby dane z prílohy č. 1a (určenej pre vozidlá ťahače a návesy) spôsobom jej zníženia o 40 %. Ak ide o vozidlo, ktorého základom dane je hmotnosť 28 t a 2 nápravy, zodpovedajúca ročná sadzba dane z prílohy č. 1a je síce 1 862 €, avšak v závislosti od veku vozidla sa táto následne upraví znížením o 40 %. (Ďalšie úpravy z titulu, či ide o hybridné motorové vozidlo alebo vozidlo používajúce alternatívne palivo sa nevykonajú - zadanie príkladu si nič také nevyžaduje). Výsledná ročná sadzba dane po úprave, ktorá sa uvedie do riadku s označením "predpokladaná daň" je 1 117,20 €. Na základe takto upravenej ročnej sadzby dane (ak už nemá daňovník žiadne ďalšie vozidlo), by mal na zdaňovacie obdobie roku 2022 platiť štvrťročné preddavky na daň. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály